Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012 г. - в сила от 14.05.2012 г.

Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:

Код по
КИД 2008/
раздели
Наименование на икономическата дейностПроцент
01Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности7
02Горско стопанство8
03Рибно стопанство7
05Добив на въглища4
06Добив на нефт и природен газ4
07Добив на метални руди4
08Добив на неметални материали и суровини5
09Спомагателни дейности в добива4
10Производство на хранителни продукти5
11Производство на напитки9
12Производство на тютюневи изделия9
13Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло6
14Производство на облекло8
15Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм6
16Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене6
17Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон6
18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители5
19Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти4
20Производство на химични продукти4
21Производство на лекарствени вещества и продукти4
22Производство на изделия от каучук и пластмаси4
23Производство на изделия от други неметални минерални суровини5
24Производство на основни метали4
25Производство на метални изделия, без машини и оборудване4
26Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти8
27Производство на електрически съоръжения8
28Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение4
29Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета4
30Производство на превозни средства, без автомобили4
31Производство на мебели6
32Производство, некласифицирано другаде10
33Ремонт и инсталиране на машини и оборудване6
35Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива5
36Събиране, пречистване и доставяне на води7
37Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води7
38.11Събиране на неопасни отпадъци10
38.12Събиране на опасни отпадъци5
38.21Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци10
38.22Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци5
38.3Рециклиране на материали10
39Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци10
41Строителство на сгради5
42Строителство на съоръжения5
43Специализирани строителни дейности5
45Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт10
46Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети10
47Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети10
49Сухопътен транспорт4
50Воден транспорт4
51Въздушен транспорт4
52Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта4
53Пощенски и куриерски дейности8
55Хотелиерство10
56Ресторантьорство10
58Издателска дейност10
59Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика10
60Радио- и телевизионна дейност8
61Далекосъобщения8
62Дейности в областта на информационните технологии10
63Информационни услуги10
64Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване10
65Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване10
66Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането10
68Операции с недвижими имоти10
69Юридически и счетоводни дейности10
70Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението10
71Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи10
72Научноизследователска и развойна дейност10
73Рекламна дейност и проучване на пазари10
74Други професионални дейности10
75Ветеринарномедицинска дейност7
77Даване под наем и оперативен лизинг10
78Дейности по наемане и предоставяне на работна сила10
79Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации10
80Дейности по охрана и разследване4
81Дейности по обслужване на сгради и озеленяване10
82Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност10
84Държавно управление4
85Образование5
86Хуманно здравеопазване10
87Медико-социални грижи с настаняване7
88Социална работа без настаняване10
90Артистична и творческа дейност10
91Други дейности в областта на културата10
92Организиране на хазартни игри10
93Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих4
94Дейности на организации с нестопанска цел10
95Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи8
96Други персонални услуги10
97Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал10
98Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление10
99Дейности на екстериториални организации и служби10

Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.
(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

СВЪРЗАНО С НАРЕДБАТА:

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ