Анализ на съдебната практика – трудови злополуки и професионални заболявания

От настоящата статия ще научите полезна информация за съдебната практика, свързана с тълкувания относно съществените признаци на трудовата злополука (внезапно увреждане на здравето, функционалната връзка с изпълняваната работа) и за приравнена трудова злополука - по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.


Трудовата злополука и професионалната болест са осигурени професионални социални рискове. Те са предмет на трудовото и на осигурителното право. В трудовото право професионалните рискове трудова злополука и професионална болест се уреждат с оглед на изискванията за безопасни и здравословни условия на труда и с отговорността на работодателя за вреди, причинени от нарушения на тези изисквания. В осигурителното право трудовата злополука и професионалната болест се уреждат като осигурени социални рискове, чието реализиране има за последица временна или трайна неработоспособност или смърт.

Трудовата злополука има и значителна международноправна уредба в множество конвенции на Международната организация на труда:

Република България е ратифицирала първите четири конвенции, те са обнародвани в „Държавен вестник” и са влезли в сила за страната ни. Според чл. 5, ал. 4 от Конституцията международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

• Решение № 10139 от 7.07.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1407/2010 г., VI о., докладчик председателят Светла Петкова – относно Договорът за Европейския съюз и прогласената с него общностна компетентност в областта на социалната сигурност.

Трудовата злополука и професионалната болест са легално дефинирани в чл. 55 и чл. 56 КСО.

Чл. 55 КСО всъщност съдържа две дефиниции – по ал. 1 на т.нар. същинска трудова злополука и по ал. 2 на приравнена трудова злополука.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.