Презентация от семинар "Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап", проведен през 2008 г. в Агенцията по ядрено регулиране.

Презентацията запознава с:

  • Основните нормативни актове и документи, свързани с контрола на метален скрап и реагиране при инциденти;
  • Функциите и отговорностите на компетентните държавни органи;
  • Изискванията към предприятията, работещи с метален скрап;
  • Множество примери за открити предмети;
  • Ред за реагиране: Аварийни планове (процедури); Подготовка на персонала;
  • Радиационна защита.