Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 кеV за медицински цели

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за отменяне на Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 KeV за медицински цели (ДВ, бр. 102 от 1971 г.)
Параграф единствен. Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 КеV (ДВ, бр. 102 от 1971 г.) се отменя.

Издаден от Министерството на народното здраве

Обн. ДВ. бр.102 от 28 Декември 1971г., отм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г.

Отменен с Параграф единствен от Правилника за отменяне на Правилник № 0-34 за лъчезащита при използване на рентгенови лъчи с енергия до 300 КеV за медицински цели - ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., в сила от 31.12.2016 г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият правилник се отнася за всички медицински рентгенови кабинети и уредби в Народна република България и е задължителен при проектирането, строителството, съоръжаването и експлоатацията им.
1.2. Този правилник се основава на Норми за радиационна безопасност на СИВ, 1964 г., обнародван в Държавен вестник, брой 59 от 27 юли 1965 г., и на Правилника за организацията и контрола на лъчезащитата в НР България, обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 11 юни 1965 г.
1.3. Правилникът се прилага съвместно с Правилника за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 кV.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате