Наредба за основните норми за радиационна защита

Приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г., отм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2018г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита - ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., в сила от 20.02.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Предмет на наредбата са основните изисквания за радиационна защита, критериите и нивата за освобождаване от регулиране, мерки за радиационна защита при осъществяване на дейности по използване на ядрената енергия и източниците на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
(2) Изискванията на наредбата се отнасят до дейности, при които наличието на естествени източници води до повишаване облъчването на персонала и населението. Специфичните мерки и изисквания за радиационна защита при осъществяване на тези дейности се определят с наредбата по чл. 26, ал. 5 ЗБИЯЕ.
(3) От изискванията на наредбата се изключва облъчването на хората, дължащо се на:
1. космичното лъчение върху земната повърхност;
2. съдържанието на калий - 40 в човешкото тяло;
3. съдържанието на естествени радионуклиди в различни материали, което не е променено от човешка дейност.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате