Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация, обработка и съхраняване на данните в регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 2. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно:
1. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни за самоличността, професията и работодателя на лицата по чл. 1;
2. (предишна т. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни за получени индивидуални дози от лицата по чл. 1;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) данни от медицинското наблюдение на лицата по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.