Kонтрол на метален скрап и реагиране при инциденти с радиоактивен скрап

Съществуват различни пътища за попадане на радиоактивни вещества в металния скрап и в случай, че не бъдат открити в процеса на претопяване, същите могат да попаднат в черните или цветните метали. Това може да довете до вредни последствия за здравето на работещите и населението и радиоактивно замърсяване на околната среда, така и до негативни икономически, търговски и социални последици.

По принцип, потенциалният радиационен риск за здравето на хората и околната среда при инциденти с радиоактивен скрап не е голям, тъй като в повечето случаи мощността на дозата е до около 10 пъти над естествения радиационен гама-фон, но независимо от това рискът не трябва да бъде пренебрегван от гледна точка на радиационната защита. Макар и рядко, има случаи, при които радиационните последствия от инциденти, свързани с радиоактивен скрап, са били изключително тежки за лица от населението и за околната среда.

Информация за такива инциденти, станали по света, е публикувана от Международната агенция по атомна енергия, която е регистрирала 15 инцидента с 31 смъртни алучая в резултат на преоблъчване от неконтролирани радиоактивни източници.

Целта на настоящата разработка е да проучи и обсъди отговорностите и функциите на съответните длъжностни лица, работещи във фирми и организации, които събират, превозват, складират и търгуват с метален скрап, товаро-разтоварни пунктове за скрап, обекти за раздробяване на скрап и да определи мерките и действията за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап, както и реда за реагиране при възникване на такива инциденти.

Какво е радиоактивен скрап?

Терминът “радиоактивен скрап” означава метален скрап (т.е. отпадъчни метали, предназначени за рециклиране и повторно използване след претопяване), в който са попаднали радиоактивни източници или вещества, радиоактивно замърсени метали (повърхностно или обемно замърсени с радиоактивни вещества) или активирани метални детайли.

Част I
Предпоставки и пътища за попадане на радиоактивни източници в метален скрап

1. Причини и предпоставки за възникване на инциденти с радиоактивен скрап

Причините и предпоставките за попадане на радиоактивни източници или материали в метален скрап могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • неспазване или небрежно изпълнение на изискванията за безопасно използване и съхраняване на радиоактивни източници и за отчет и контрол на тези източници, както и допуснати субективни човешки грешки;
 • наличие на неизвестни и нерегистрирани радиоактивни източници или материали, използвани при дейности, които са останали извън обхвата на регулиращия контрол;
 • наличие на радиоактивни източници, за които не е осигурен необходимия контрол и физическа защита от техните собственици или са изоставени (безстопанствени източници);
 • възникнали аварийни събития в предприятия, довели до загуба на контрол върху радиоактивни източници или до неконтролирани радиоактивни замърсявания;
 • съществуването на незаконна търговия и нелегален трафик на радиоактивни източници и материали;
 • загубване или кражба на радиоактивни източници и материали.

2. Възможни пътища за попадане на радиоактивни източници или материали в метален скрап

Възможните пътища за попадане на радиоактивни източници или материали в метален скрап могат да бъдат систематизирани по следния начин:

1. Демонтаж или извеждане от експлоатация на промишлени предприятия за преработка на суровини с повишено съдържание на природни радионуклиди.

Към тях спадат предприятия за преработка на фосфатосъдържащи руди и за добив и преработкс на нефт и газ. Тръбите и металните съдове, използвани в тези предприятия, в повечето случау са покрити с дебел утаечен слой, съдържащ природни радиониклиди.

В отделни случаи, поради пропуски и грешки, подобни тръби и метални съдове биха могли да се предадат мато метален скрап.

2. Демонтаж на обекти и оборудване от ядрената промишленост (атомни електростанции и предприятия от ядрено-горивния цикъл) и от други отрасли, използващи радиоактивни източници и материали.

Част от материалите, използвани в отраслите с ядрени приложения, са били подложени на облъчване или са замърсени с радиоактивни вещества. Като правило, те се подлагат на дезактивация преди да бъдат предадении като скрап или се третират като радиоактивни отпадъци.

В отделни случаи, поради пропуски, грешки или неефективен контрол, такива материали могат да попадната в метален скрап.

3. Попадане (изхвърляне) на изгубени или откраднати радиоактивни източници в скрап.

В някои случаи, при неспазване на изискванията за безопасно съхраняване, контрол и физическа защита, радиоактивни източници могат да бъдат загубени, поставени на непоходящо място и откраднати, в резултат на което те могат да попаднат в метален скрап.

4. Демонтаж на оборудване, в което са вградени радиоактивни източници и последващо попадане в скрап.

Радиоактивните източници намират изключително голямо приложение в медицината, науката и промишлеността (лъчева терапия, брахитерапия, гама-облъчватели, гама-дефектоскописти, уреди за технически контрол, научни изследвания и експерименти).

Поради пропуски, грешки или небрежност е възможно вградени радиоактивни източници да бъдат забравени или незабелязани в даден уред (апарат) при демонтажа му и впоследствие да попадната в метален скрап и да бъдат претопени в някои металургичен завод.

5. Предаване като метален скрап на прибори, изделия и предмети, съдържащи радиоактивни вещества или радиоактивни източници, които са останали извън обхвата на регулиращ контрол или съдържащи естествени радионуклиди с повишена концентрация.

Част от такива прибори, изделия и предмети (часовници, компаси, панели и др.) са били покрити в лиминисцентна (светеща) боя, която съдържа радиоактивно вещество (обикновено Ra, тритий).

Освен това има изделия и предмети, които са с повишено съдържание на естествени радионумлиди (ториево стъкло, детайли и тръби от уранодобивната, нефтената и газовата промишленост и др.).

Някои изделия и предмети, съдържащи техногенни радионуклиди, не подлежат на регулиращ контрол поради това, че количеството на радиоактивни вещества в тях е по-малко отнормативно определените нива за освобождаване от контрол.

По принцип в такива случаи металния скрап може да бъде допуснат до преработване в металургичните предприятия, но под контрола на компетентния регулиращ орган.

Потенциалната опасност от възникване на инциденти с радиоактивен скрап е значително по-голяма, когато не се осъществява адекватен регулиращ контрол върху радиоактивните източници и материали, използвани и съхранявани в съответните обекти и не се извършва превантивен контрол на събирания и преработвания скрап за своевременното откриване на попаднали в него радиоактивни вещества.

Част  II
Разпределение на отговорностите и функциите за контрол на метален скрап

Отговорност на доставчика

Доставчикът на метален скрап, който обикновено е и превозвач на товара със скрап, носи отговорност пред купувача на скрап съгласно клаузите на подписан между тях договор и съответните правни норми за доставка на метали.

Продавачът организира извършването на радиационен контрол на металния скрап в мястото на неговия произход и представя на купувача протокол за резултатите от измерванията, доказващ, че скрапа не е радиоактивен.

Протоколът за извършен превантивен радиационен контрол е задължителен документ при осъществяване на сделки за продажба, превоз, доставка и получаване на партида метален скрап.

Отговорност на превозвач

Превозвачът на метален скрап носи отговорност за превозваните материали, включително в случаите, когато собственикът на товара /скрапа/ не е известен.

При такава ситуация /неизвестен собственик на товара/, превозвачът предприема мерки за извършване на радиационен контрол на товара или изисква от продавача на металния
скрап документи за произхода на скрапа и протокол за резултатите от радиационните измервания.

Отговорност на купувача

Купувачът на метален скрап /собственик на склад за скрап, предприятие за преработка на скрап, фирма за търговия със скрап/ трябва да се убеди, че в получения от него метален скрап отсъстват радиоактивни вещества. За целта купувачът изисква от продавача представянето на протокол, удостоверяващ, че товарът не съдържа радиоактивни вещества.
Купувачът на метален скрап предприема мерки за извършване на радиационен контрол на металния скрап при неговото доставяне на определеното място и организира провеждането на подходящо обучение на своя персонал за контрол на радиоактивен скрап.

Купувачите на метален скрап трябва да включват в договорите за покупка и доставка на скрап от съответните продавачи специални клаузи и условия, отчитащи принципа “замърсителят плаща”.

В случаите, когато първоначалният собственик на даден радиоактивен източник /материал/, намерен в партида скрап, не може да бъде установен и издирен, финансовите разходи за ликвидиране на инцидента се поемат от продавача на метален скрап. Такава клауза трябва да бъде включена от купувача в договора му с продавача на скрап.

В случаите, когато е невъзможно да бъде установен и издирен нито първоначалния собственик на радиоактивния източник /материал/, намерен в скрапа, нито продавача на този скрап, финансовите разходи за ликвидиране на инцидента се поемат от собственика на предприятието /обекта/, където е възникнал инцидента.

Част  III
Планиране на дейности и провеждане на контрола на металния скрап

1. Предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап

Ръководителите на обекти - собственици на предприятия за събиране или преработване на метален скрап, продавачи, купувачи и превозвачи на метален скрап трябва да изготвят план-програми за реализация на предвидените мерки и действия за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап. При изготвянето им се отчитат следните фактори:

а/ количествата на постъпващия скрап в обекта, неговия произход и честотата на доставки от страната и чужбина;

б/ броя, характера и последствията от възникнали предишни инциденти с радиоактивен скрап в съответния обект;
в/ перспективите и мащабите за развитие на дейностите със скрап в обекта;
г/ нивото на квалификация и броят на персонала на обекта.

В план-програмата трябва да се предвиди осигуряването на подходяща измерителна апаратура за контрол на радиационната чистота на металния скрап, провеждането на обучение и подготовка на персонала за откриване на радиоактивни източници и материали в скрап и за реагиране при възникване на инциденти с радиоактивен скрап, както и начина на провеждане на радиационен контрол на приемания, складирания и преработвания скрап.

Ръководителите на обектите трябва да представят изготвените от тях план-програми в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Главна дирекция “Национална служба гражданска защита” (ГДНСГЗ) за съгласуване. АЯР и ГДНСГЗ контролират изпълнението на планираните мерки за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап в страната.

2. Откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап.

За провеждане на контрола на металния скрап ръководителите на обекти работещи със скрап, на големи складове със скрап и товаро-разтоварни депа, следва да осигурят подходяща апаратура за входящ/изходящ радиационен контрол на металния скрап /портални монитори/, която автоматично да сигнализира наличието на радиоактивни вещества в скрапа и подходящо обучение на съответните лица от техния персонал. За обучението на персонала ръководителите на обектите, работещи със скрап могат да изискват съдействие и експертна помощ от АЯР, МЗ или ГДНСГЗ.

За целта се определят със заповед отговорните лица за контрола на металния скрап в съответните обекти.

Контролът бива няколко вида:

 1. административен контрол на метален скрап – при него се обръща внимание на документите, свързани с произхода на металния скрап.
 2. визуален контрол на метален скрап - целта е да се откриват видими признаци за наличие на радиоактивни вещества /знаци или надписи, контейнери или
  опаковки на радиоактивни източници/. Възможно е в металния скрап може да са попаднали радиоактивни детайли и предмети, които нямат видими признаци за това, ноако при визуалния оглед възникне такова съмнение, се извършва незабавен радиационен контрол на съмнителната партида.
 3.  радиационен контрол на метален скрап – използва се стандартна радиометрична апаратура /преносими и стационарни прибори, тип “портални монитори”/, която е одобрен тип и е вписана в държавния регистър на средствата за измерване.

Ръководителите на обектите, работещи със скрап, документират, архивират и докладват на аяр /периодично и при поискване/ резултатите от радиационния контрол.

Част  IV
Реагиране при възникване на инциденти с радиоактивен скрап

Съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, обектите за складиране и преработка на отпадъци и скрап са рискови обекти от категория V.

В обектите, където се работи със скрап и се извършва контрол на металния скрап, трябва да има предварително разработвани и съгласувани с АЯР и ГДНСГЗ аварийни планове за реагиране при:

 • откриване на радиоактивен източник или материал, попаднал в скрап;
 • откриване на контейнер или опаковка с радиоактивен източник;
 • установяване на повишен гама-фон в близост до метален скрап, готова метална продукция, технологично оборудване или производствени отпадъци в обекта;
 • установяване на радиоактивно замърсяване в помещения, сгради или на площадката в обекта;
 • получаване на информация /сигнал, сведение по служебен или друг начин/ за евентуално наличие на радиоактивен източник в дадена партида скрап.

В аварийните планове се определят персонално отговорните длъжностни лица и разпределението на техните функции и задължения при инцидент с радиоактивен скрап, както и реда за уведомяване и техническите средства, предвидени за прилагането на тези планове. Аварийните планове периодично се актуализират от ръководителите на съответните обекти минимум веднъж на две години и се представят за сведение на АЯР и ГДНСГЗ.

Аварийните планове за реагиране при инциденти с радиоактивен скрап се привеждат в действиеw в следните случаи:

а/ когато се установи с преносими прибори, че измерената мощност на дозата в близост до партида метален скрап е по-голяма от естествения гама-фон, характерен за обекта;
б/ при сработване на предупредителната алармена сигнализация на автоматичната система за радиационен контрол на скрап /портални монитори, “арки” за контрол на скрап/ инсталирани на входа и изхода на обекта;
в/ когато при визуален оглед се открие контейнер, опаковка или детайл в металния скрап, върху който има предупредителен знак или надпис за радиоактивност и се установи, че в него се съдържа радиоактивен източник или материал;
г/ при установяване на повишен гама-фон или наличие на радиоактивни вещества на работни места, в помещения или на територията на обекта.

В тези случаи лицето, установило събитието, незабавно уведомява съответния ръководител на обекта. Отговорните лица за контрола на металния скрап и за реагиране при такива ситуации, незабавно предприемат действия за изясняване на ситуацията и за проверка достоверността на информацията за възникнал радиационен инцидент в обекта.

Ако първоначалната информация за инцидент с радиоактивен скрап или радиоактивно замърсяване в обекта не се потвърди, събитието се обявява за недостоверно /третира се като “фалшива тревога”/, но независимо от това, ръководителят на обекта информира АЯР за тази ситуация /”фалшива тревога”/.

След установяване на факта, че е възникнал радиационен инцидент в даден обект, ръководителят на обекта уведомява незабавно, но не по-късно от 1 час, АЯР или ГДНСГЗ и въвежда в действие аварийния план на обекта. АЯР и ГДНСГЗ поддържат дежурни аварийни телефонни постове 0887 277 434 или 0885 860 086 за АЯР, 02/ 960 102 62 за ГДНСГЗ, които са достъпни по всяко време на денонощието.

Ръководителят на обекта поема организацията на дейностите по ликвидиране на инцидента в съответствие с аварийния план на обекта и предприема неотложни мерки, като:

- преустановяване на работа в района на инцидента и отстраняване на ненужния персонал;
- ограничаване на достъпа до мястото на инцидента;
- поставяне на дистанциращи ограждения /бариери/ и предупредителни надпис около мястото на инцидента;
- използване по предназначение на предвидените за такива случаи средства за радиационен контрол, радиационна защита и комуникация;
- оперативна консултация с АЯР и ГДНСГЗ и изпълнение на получените указания;
- оповестяване и привличане на съответните външни организации в дейностите по ликвидиране на инцидента, с които обекта има споразумение за оказване на експертна и техническа помощ в такива случаи.

Ръководителят на обекта, в рамките на своите възможности, трябва да осигури човешки и материални ресурси за ликвидиране на последствията от възникналия инцидент, както и да организира разследване за установяване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента и да предприеме коригиращи мерки и други законосъобразни действия според конкретния случай.

Автор: Деяна Илиева, "Доцео" ООД