Процедура: Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

В тази процедура ще намерите указания кога трябва да въведем физиологичен режим на труд и почивка и как да го направим стъпка по стъпка.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Кои нормативни документи изискват физиологичен режим на труд и почивка?
 2. Трябва ли да има въведен физиологичен режим на труд и почивка?
  1. Обсъждане на възможностите за въвеждане на ФРТП с КУТ/ГУТ
 3. Възлагане на дейността по разработване на физиологичен режим на труд и почивка
 4. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка
 5. Примерни режими от специализираната литература
 6. Включване на режимите в правилника за вътрешния трудов ред
 7. Информиране на работещите
 8. Оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка
 9. Примерни организационни документи


С Наредба № 15 от 31.05.1999 г. се определят условията, редът и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа с цел осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване на здравето на работещите.

Физиологичните почивки се различават съществено от почивките, предвидени в чл. 151 от Кодекса на труда, тъй като те са част от работното време.

Кои нормативни документи изискват физиологичен режим на труд и почивка?

Основното изискване за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка е в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В чл. 12, ал. 1 е посочено, че физиологични режими на труд и почивка (ФРТП) се въвеждат при:

 • работа с високо нервно-психическо натоварване,
 • наложен ритъм,
 • монотонност и принудителна работна поза,
 • определена трудова норма и
 • сменна работа

По-нататък се казва, че условията, редът и изискванията за разработване на физиологичните режими на труд и почивка се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика - това е Наредба №15/1999 г.

В нормативни актове, свързани с конкретни дейности или условия на труд, също има изисквания за въвеждане на ФРТП, понякога с препратка към Наредба 15/1999 г.:

 • при работа с видеодисплеи - чл. 8 от Наредба №7/2005 г.

 • работа при неблагоприятен микроклимат или работа на открито - чл. 21, ал. 3 от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
 • рискове, произтичащи от експозиция на шум и/или вибрации - няма директна препратка в наредбите, но една от мерките е "подходяща организация на работното време, с достатъчно периоди на почивка"
 • товарно-разтоварна работа - чл. 4, ал. 1, т. 4 изисква "разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товарно-разтоварна работа".
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар