Орган по безопасност и здраве при работа

Организация на ЗБУТ Процедури
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)

Настоящата процедура съдържа указания и образци на формени документи за организацията и дейността на длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наричани "орган за безопасност и здраве при работа".

Нормативна база


Задължение на работодателя за назначаване/определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа

За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

Това изискване е поставено в чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, а Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. определя функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

В наредбата за тези лица се въвежда понятието "орган за безопасност и здраве при работа" (ОБЗР).

Т.е. понятията „длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ“ и „орган по безопасност и здраве при работа“ на практика означават едно и също.

Често във фирмите можем да ги срещнем и като „отговорник по ЗБУТ“, „отговорник по безопасност на труда“, „експерт ЗБУТ“ и други, но това са все различни понятия, с които обозначаваме лицето, което има за задача да организира дейността по здравословни и безопасни условия на труд.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 4. (1) на Наредба № 3 от 27 юли 1998 г.:

„Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им”

❓ Въпрос: Необходимо ли е ежегодно да се издава заповед за определяне на длъжностно лице по БЗР, ако не се е променило?

Отговор: Няма нормативни изисквания за преглед или ежегодно актуализиране на заповедта, ако няма промяна в определеното лице или в обхвата на възложените функции и задачи.

❓ Въпрос: Ако длъжностното лице е назначено на трудов договор, трябва ли да се издаде отделно и заповед за възлагане на функциите на ОБЗР за същото лице?

Отговор:  В чл. 24. (1) от ЗЗБУТ е посочено, че работодателят назначава или определя едно или повече длъжностни лица. При положение, че лицето е назначено, няма нужда и да бъде определяно със заповед. От трудовия договор и неговата длъжностна характеристика се вижда изпълнението на задължението на работодателя.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Орган по безопасност и здраве при работа”

 1. Здравейте.Може ли по конкретно за предписанията към длъжностни лица.Обикновено използваме докладни записки,които обаче имат обратен ефект за длъжностното лице.

  • Здравейте, господин Рашев,
   За всеки случай първо да уточним понятието „длъжностни лица“. Съгласно Кодекса на труда, това е „е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.“

   Поставянето на изискване към длъжностно лице е логично да дойде след извършване на контрол. В тази връзка малко по-горе в процедурата сме написали повече за начина на извършване на контрол, а в примерния протокол за извършен контрол има възможност да се чекне дали са установени нарушения или не са.

   Точният текст при установяване на нарушение в примерния протокол е:

   Бяха констатирани следните нарушения и пропуски по спазване на изисквания за здраве и безопасност при работа и предписания за отстраняването им:…….(следват редове за вписване на предписания).

   Има и място за подпис на длъжностното лице, че се е запознало с документа.

   На практика, в този случай дори не е необходимо да се пише докладна записка към работодателя, т.е. длъжностното лице няма да се почуства застрашено по някакъв начин от наказание – това е честа причина за отрицателна реакция. До докладна записка ще се стигне само, ако съответното длъжностно лице не изпълни дадените му от Вас предписания чрез протокол за проверка.

   Друг вариант е използването на чек-лист с място за забележка, т.е. ако се установи някъде несъответствие на територията на съответното звено, се прави запис какво е необходимо да се направи и съответния ръководител се запознава с чек-листа.

   При въведена система за управление на качеството и/или система за управление по стандарта OHSAS/ISO 45001 най-добрият начин е да се възползвате от възможностите на системата. В нея задължително има елементи, свързани с регистриране на инцидент (вкл.почти инцидент) и установяване на несъответствия- използвайте въведените бланки, които вероятно имате.

   За съжаление трябва да кажа, че каквото и да използвате, ако няма подкрепа от ръководството, ако изрично не е казано/декларирано и потвърдено пред хората, че Вие сте човека, който задава изискванията по безопасност, трудно ще имате успех.