Тук ще намерите списък на често изисквани от Инспекция по труда документи, както и директни линкове към подготвените от нас помощни материали.

Документи по здравословни и безопасни условия на труд

 №ДокументСтатии с информация
 1Идентификационна карта.Как да попълним идентификационната карта
 2Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТВсичко за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ
 3Документи по чл. 403а КТ Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ
 4Договор със служба по трудова медицинаКакво прави службата по трудова медицина
→ Въпроси и отговори за службите по трудова медицина
→ Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК
 5Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по БЗР.Процедура "Орган по безопасност и здраве при работа" с образци на документи

Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
Примерна заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице
Образец на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд
→  Образец на протокол за извършен контрол от органа по безопасност и здраве при работаКак да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ
→ Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини

 6Документация по учредяването и дейността на КУТ/ГУТ Процедура "Учредяване, дейност и обучение на Групата по условия на труд" с образци на документи
Процедура "Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд" с образци на документиИзбор на представители на работещите в КУТ/ГУТ чрез събрание на пълномощниците
→ Как се замества напуснал член на КУТ
→ В кои случаи е задължително да има предварителни консултации с КУТ/ГУТ
7Инструкции за безопасна работа с опасно оборудванеНад 500 примерни инструкции за безопасна работа
Нормативни изисквания за инструкции за безопасна работа и тяхното съдържание
8Инструкции за безопасна работа с опасни химични агенти→ Как да направим инструкция за безопасна работа с опасни вещества
 9Документация по организирането и провеждането на инструктажитеПроцедура "Организация на и нструктажите" с образци на фирмени документи

Ръководство за правилно документиране на инструктажите
→ Как се пише програма за периодичен инструктаж
→ Кога инструктажът на работното място се допълва с обучение

 10Документация по организиране на обученията във фирматаПроцедура "Организация на обученията по ЗБУТ" с примерни фирмени документи

Образец на заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програми за провеждане на обученията и лицата, които ще провеждат обученията
→ Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение
→ Списък на дейности, за които се изисква правоспособност
→ Може ли отговорник ЗБУТ да проведе обучение на лицата провеждащи инструктажи във фирмата?
→ Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност
→ Кой нормативен документ изисква обучение по първа долекарска помощ и пожарна безопасност?
→ Изисквания за обучение при работа с химични агенти
→ Изисквания за обучение на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
→ Изисквания за обучение при работа на шум
→ Изисквания за обучение за предпазване от експлозии

 11Документация по оценяването на рискаПроцедура "Оценяване на риска" с образци на фирмени документи
Процедура "Оценяване на риска при работа от разстояние"
© Инструмент за планиране на периодични дейности по ЗБУТ КОЙ?! прави оценката на риска
→ Каква е периодичността на оценката на риска
→ Топ пет грешки при извършване на оценка на риска
→ Най-често срещани грешки при оценката на риска
→ Как да направим оценка на риска при работа с химични агенти
 12Програма от мерки за минимизиране на рискаКак да направим програма от мерки за намаляване на риска
 13Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка.→  Процедура: Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка с примерни фирмени документи
 14Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица.Процедура "Осигуряване на лични предпазни средства" с примерни фирмени документи

Как да изготвим списък на лични предпазни средства

 15Документация по осигуряване на работно и униформено облекло→ Списък на длъжностите и работните места/видовете работа, за които се осигурява на работещите безплатно работно облекло
→ Протокол за съгласуване с КУТ/ГУТ
 16Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност.Периодичност на измерванията на фактори на работната среда
Периодичност на измерванията по електробезопасност
Измервания на фактори със собствени звена без акредитация
 17Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията.→  Процедура: Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност
 18Документация, свързана с използването на ръчни и преносими електрически инструменти - ако има такива.→ Образец на Дневник и Заповед за определяне на лице, което да прави проверки на ръчните и преносими ел.инструменти

Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

 19Документация по застраховането на работещите за риска “трудова злополука”.Процедура с указания за изпълнение на задължението и образци на фирмени документи
 20Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 38 от Закона за  хората с увреждания.Процедура "Определяне на места за трудоустрояване" с образци на документи
Процедура "Задължения на работодателя за назначаване на хора с трайни увреждания"
 21Споразумение по член 18 от ЗЗБУТСпоразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ – да погледнем с други очи
Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ при дългосрочна съвместна работа на една площадка
Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ с външни фирми на територията на предприятието за определен срок
Споразумение по чл. 18 за строителен обект
 22Копие от договор за обслужване на енергообзавеждането, ако се обслужват от външна фирма или списък на собствен електротехнически персонал.Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането
 23Регистър на на трудови злополуки и заповед за определяне на лице за поддържането му
Процедура "Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки"
Примерна Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки
Образец на Регистър на трудовите злополуки
Примерна заповед за сформиране на комисия за разследване на трудова злополука за конкретен случай
Примерна заповед за определяне на постоянна комисия за разследване на трудови злополуки
Протокол от разследване на трудова злополука
Декларация за трудова злополука - Обр. 0-11/2022/НОИ
Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова
Заповед и програма за извънреден инструктаж при трудова злополука

Документи по трудови правоотношения

 1Правилник за вътрешния трудов ред.
 2Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лиц
 3Трудови досиета
 4Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) – за ....последните ... лица в периода от .................(една година назад).
 5Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица – за периода от ..............................до момента.
 6Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ............................20.. г.
 7Вътрешни правила за организация на работната заплата
 8Дневник за издадени трудови книжки
 9Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:.....................
 10Документация за разпределението на работното време (и график за работа)
 11Книга за отчитане на извънреден труд.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар

2 мнения за “Често изисквани документи от Инспекция по труда”

 1. Здравейте! Ежемесечно изготвям поименни графици за работа на отделните строителни обекти. Има ли вариант да отпадне това?

  Отговор
  • Здравейте,
   предполагам, че правите графиците заради въведено сумирано изчисляване на работното време, като е въведен период за сумираното изчисляване от един месец.

   Наредба за работното време, почивките и отпуските
   Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 10 от 2009 г., нов – ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.

   Поради посоченото нормативно изискване, няма как да отпадне изготвянето на поименните графици.

   Отговор