Онлайн обучение по ЗБУТ

42,50 лв.47,50 лв. без ДДС

 • Ръководители на трудови процеси
 • Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
 • Лица провеждащи инструктажи
 • Ежегодно обучение на членове на КУТ и ГУТ

🧑🏻‍💻 Oзвучени интерактивни модули, достъпни по всяко време от всяко устройство с интернет

Удостоверение

 • Получавате легитимно  удостоверение за преминато онлайн обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

Програма на обучението:

 • Инструктажи – провеждане и документиране (15 мин.)
 • Права, задължения и отговорности по ЗБУТ (10 мин.)
 • Трудови злополуки. Опасни условия – опасно действие – почти инцидент – злополука (13 мин.)
 • Лични предпазни средства – правила за използване, почистване, проверки (10 мин.)
 • Безопасна работа с опасни вещества (20 мин.)
 • Шум и вибрации – основни характеристики и въздействие (10 мин.)
 • Актуални промени в нормативната база по ЗБУТ. (10 мин.)

ОПИТАЙТЕ НАШЕТО ОБУЧЕНИЕ

Нормативни изисквания за обучението

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

 1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 4. членовете на комитета/групата по условия на труд;

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

 1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 4. членовете на комитета/групата по условия на труд;

Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:

 • за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • за длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 от ЗЗБУТ – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
 • за членовете на комитета/групата по условия на труд – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията: ежегодно обучение с продължителност не по-малка от 6 учебни часа

 

Онлайн обучение по ЗБУТ
Онлайн обучение по ЗБУТ
42,50 лв.47,50 лв. без ДДС