Оценка на риска при работа с химични агенти

Тази презентация е част от проведеното от екипа на "Доцео" ООД (Otgovori.Info) през 2018-а година отворено обучение по ЗБУТ за напреднали.

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така, както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

10 мнения за “Оценка на риска при работа с химични агенти”

 1. Честита Нова година на всички!
  Да бъде здрава, спокойна и добра!
  Благодаря на всички,които се включиха в нашия казус. Осигурили сме распираторен апарат за подаване на чист въздух, но след като говорихме с медицинското лице на СТМ, притеснението ни е момчето да не се влоши,защото е и млад човек. Дори бихме се ангажирали да му намерим работа. Той не е представил ТЕЛК решение.

  Отговор
 2. Аз имах подобен случай: работник донесе болничен и причината бяха припадъци и др. Диагнозата беше несъвместима с изпълняваната от него работа (работа на височина). Преназначихме го на длъжност в друга наша фирма на договор с изпитателен срок и след около месец-два го освободихме. През цялото това време водехме активни разговори с работника, че е необходимо да отиде да се лекува, да търси причината за припадъците и т.н. Може би ще прозвучи нехуманно, но това беше фирменото решение.

  Отговор
 3. Здравейте!
  Имаме казус, с какъвто досега не съм се сблъсквала.Надявам се някой да има опит.
  Имаме колега с продължителен болничен с онкологично заболяване.Освен поредица от болнични няма ТЕЛК и се върна да работи като заварчик. Свързахме се с СТМ и според кода на заболяването те ни казаха,че е противопоказно да работи такава работа. Притеснението ни е,че работната среда и процеса заваряване могат да влошат състоянието му. В същото време той не предприема нищо. Какво можем да направим да защитим здравето му, и да защитим компанията.
  Предварително благодаря и хубав уикенд!

  Отговор
  • Здравейте,
   СТМ, която ви обслужва трябва да даде писмено становище, относно оценка на работоспособността на лицето, съгласно оценката на риска за даденото работно място, както и необходимостта от незабавно представяне пред органите на медицинската експертиза с цел определяне на работоспособността му, нуждата от облекчаване или необходимостта от трудоустрояване. До произнасяне на компетентните здравни органи на лицето може да се предложи място от Списъка на работните места, определени за лица с трайно намалена работоспособност във фирмата.
   Поздрави, инж.Св. Вълчева – Р-л СТМ

   Отговор
  • Здравейте!
   Тъй като СТМ не е орган на медицинската експертиза, няма право да се произнася за трудоспособността на конкретен работещ, дори нормативно да са налице противопоказания за извършваната дейност.
   Лично мнение от практиката: След като лицето няма ЕР на ТЕЛК, следва да се насочи чрез личния лекар до съответната ЛКК за становище съгласно Наредба за медицинската експертиза – чл. 61, ал. 1, т.т. 7 и 8.
   След получаване становището от ЛКК, следва до 7 календарни дни да се изпълни предписанието на комисията, което е задължително за работещия и работодателя, на основание чл. 317 от КТ

   Отговор
  • Здравейте,
   ще се включа и аз с нещо по-различно.
   Първо да кажа, че заваряването основно може да доведе до влошаване на състоянието, ако е рак на белия дроб или на очите. Второто е доста по-малко вероятно, така че да предположим рак на белия дроб.
   Важно е какви видове заваряване се извършват и най-вече какви мерки сте предприели – например за електродъгово заваряване има ли локална смукателна вентилация (заваръчна маса с аспирация или стационарен или подвижен аспиратор) на постоянните места за заваряване? За временни работни места има ли мобилна смукателна система? Ако няма, то препоръките са за респиратор с помощно захранване или с подаване на въздух (APF от най-малко 20), а за по-кратки дейности – маски за еднократна употреба FFP3. T.e. ако няма локална смукателна вентилация и не се осигурява и изисква използването на респиратор, то ще трябва да се осигурят и изисква използване на първо време поне на маски FFP3.
   Скоро ще кача едно подробно ръководство за видовете заваряване и препоръчваните от SLIC (Комитета на старшите инспектори по труда) мерки.

   Отговор
 4. КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРА ХИМИЧНИ АГЕНТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО?

  Отговор
  • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

   Чл. 10.(4) Работодателят извършва периодични измервания на химичните агенти, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място, и ги съпоставя с граничните стойности по приложение № 1, когато:
   1. не може да оцени по друг начин ефективността на предприетите предпазни и защитни мерки по ал. 2;
   2. има промяна на условията, които могат да доведат до промени на експозицията.

   Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

   чл. 98 (1) В зависимост от вида и степента на вредност на веществата се осъществява непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места.
   (2) В процеси, при които се осъществява непрекъснат контрол, се осигурява сигнализация за наличие на концентрации, по-високи от допустимите; и
   чл. 108 При наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:
   1. концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;
   2. съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.

   Контролните измерванията да се провеждат най-малко с периодичността на оценката на риска (чл.217 от Наредба № 7 от 1999 г.)

   Отговор
  • Много благодаря на колегите от Дитсман, които са отговорили – точно така е, с периодичността на оценката на риска, която трябва да е определена от работодателя.

   Аз ще допълня само, че има добри практики, препоръчни в стандартите и европейското ръководство по прилагане на директивата за химичните агенти (транспонирана с Наредба 13/2003 г.). За съжаление го има само на английски, но вътре има следните препоръки (само препоръки, не задължение):

   1. Ако резултатът от дадено измерване е такъв, че експозицията е по-малка или равна на 25 % от граничната стойност, следващото измерване се извършва след 64 седмици.
   2. Ако резултатът от измерването е такъв, че експозицията е между 25 и 50 % от границата, следващото измерване трябва да се направи след 32 седмици.
   3. Ако резултатът от измерването е такъв, че експозицията е между 50 и 100 % от граничната стойност, следващото измерване се прави след 16 седмици.
   4. Ако няколко последователни измервания дадат стойности на експозиция, по-малки от 10 % от граничната стойност, необходимостта от периодична програма за измерване изобщо може да бъде преоценена.

   Отговор
  • 1. Периодичността е разработена, съгласно изискванията на чл.98 и чл.108, и чл.217 от Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване;
   2. Периодичност на измерване на химични агенти (газове и прах):
   – с периодичността на оценка на риска, при стойности под 75 % от граничните стойности;
   – веднъж годишно, при стойности над 75 % от гранич-ните стойности;
   3. При нормални стойности на химични агенти периодичността за измерване е с периодичността на оценката на риска или ако настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска:
   – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
   4. След ремонти и преустройства, въвеждане на нови машини и вентилационни съоръжения, оказващи влияние върху ПДК на химични агенти и прах – непосредствено измерване след въвеждането в експлоатация.
   5. Измерването да се извършва от акредитирана лаборатория.
   Поздрави, инж.Св. Вълчева

   Отговор