Лесно подгответе вашите фирмени обучения по здравословни и безопасни условия на труд като използвате нашите готови разработки по разнообразни теми.

Готови за ползване: ppt или pptx формат
Ако имате абонамент, просто се логнете, за да можете да ги изтеглите в Power Point формат.

Нямате? Присъединете се към нас и получете достъп до всички помощни материали, с които ще спестите време.

А | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш

А
Азбест – история, съвременно състояние и перспективи
 

В
Вибрации - въздействие и нормативни изисквания
Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите
 

Г
Горски пожари - гасене и мерки за безопасност
 

Д
Добри практики - Успешни корпоративни практики в Аурубис България
 

Е
Ергономия и мускулно-скелетни смущения
Ергономия - въведение
Ергономия - дялове
Ергономия и фактори на работната среда
Електромагнитни полета - въведение
 

З
Земетресения - подготовка и действия
ЗБУТ в сферата на сигурността и отбраната
Законодателство в областта на ЗБУТ
 

И
Инструктажи и обучения в предприятието
Инструктажи и обучения при работа със съоръжения с повишена опасност
Инструктажи и обучения - въпроси и отговори
 

К
Комитети и Групи по условия на труд
Колективни трудови спорове: преглед на принципите на МОТ
 

Л
Лични предпазни средства - нормативни изисквания
 

М
Микроклимат - основни изисквания
Мускулно-скелетни смущения - рискови фактори
Мускулно-скелетни смущения - най-често срещани опасности и някои идеи за решения
Мукуслно-скелетни смущения - "Облекчете товара"
Международна организация на труда. Международни трудови норми.
Моето първо работно място - презентация на КНСБ
 

О
Общо събрание на работниците и служителите
Оптични лъчения в работна среда
Осветление - основни изисквания
Оценка на риска - нормативни изисквания
Оценка на риска - добри практики и проблеми
Опасни химични вещества и смеси - изисквания за съхранение
 

П
Превоз на товари - задължения на водача
Превоз на товари - основни фактори за безопасност на движението
Превоз на товари - как да товарим автомобили безопасно
Професионални увреждания на слухова сензорна система
Професионални заболявания - роля на курортологията и балнеологията
Поддръжка - пет основни правила за безопасност
Пожарогасители - видове и инструкции за действие с тях
Права, задължения и отговорности по ЗБУТ
 

Р
Ръчна работа с тежести
Радон в сгради – рискове и мерки
Работа на открито
Радиационен контрол на метален скрап и реагиране при откриване
 

С
Специфични условия на труд
СТМ – Роля и място при мониториране на здравното състояние на работещите
Съоръжения с повишена опасност – изисквания за обучение и инструктаж
Стрес на работното място – предизвикателство и превенция на стресовата ситуация в екипната работа на организацията
Стрес - психосоциални рискови фактори
Стрес - психологичен тормоз на работното място
Стълби – правила за безопасност
 

Т
Трудоустрояване - задължения на работодателя
Трудов травматизъм. Разследване на трудови злополуки.
 

Ф
Фирмена документация по ЗБУТ
Фирмена документация по ЗБУТ - вар. 2
 

Х
Химични агенти - оценка на риска
Химични агенти в химическото чистене
Химични агенти в индустриалното почистване
 

Ч
Човешкия фактор - грешки и нарушения
 

Ш
Шум - въздействие и нормативни изисквания
Шум - въздействие,  мерки за защита, превенция