Правилници

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

§ 21. Издадените до влизането в сила на този закон наредби, правилници, правила и норми по безопасността и хигиената на труда се прилагат, доколкото не противоречат на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Отменени правилници


 

Предстои добавяне на следните правилници по безопасността на труда (вече налични, но с необходимост от форматиране за целите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА):

  • Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин
  • Правилник № В-01-13-09 по безопасността на труда в масло – сапунената промишленост
  • Правилник № В-01-03-03 по безопасността на труда в металодобивните предприятия в системата на цветната металургия
  • Правилник № В-01-04-14 по безопасността на труда в нефтопреработвателните и нефтохимическите заводи
  • Правилник № Б-09-00-03 по безопасността на труда в обществените и промишлените перални
  • Правилник № В-13-00-02 по безопасността на труда в селското стопанство
  • Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на плавателни съдове В-05-03-01
  • Правилник по безопасността на труда за кожарската промишленост В-01-11-01
  • и други

 

Не виждате Правилника, който Ви трябва?

Пишете ни, ще го намерим и включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА (или ще го въведем с предимство, ако вече го имаме).