Правилници

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

§ 21. Издадените до влизането в сила на този закон наредби, правилници, правила и норми по безопасността и хигиената на труда се прилагат, доколкото не противоречат на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Отменени правилници


Не виждате Правилника, който Ви трябва?

Пишете ни, ще го намерим и включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА (или ще го въведем с предимство, ако вече го имаме).