Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 14.05.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2020г.

ДВ, бр. 27 от 14.4.2015 г. Промени в Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 6 АПРИЛ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване … Още