Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от … Още

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Обн. ДВ. бр. 20 от 4 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г.