Заповед за определяне на отговорни лица за поддържане на аптечки

Нормативно основание: чл. 20. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 4. от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

чл. 20. (1) от Закона за здравословни  и безопасни условия на труд изисква с цел предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят да осигури организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението.

Необходимо е да се отбележи, че няма изрично написано нормативно изискване за определяне на отговорни лица за поддържане на аптечките. Тази заповед е препоръчително от гледна точка на това, че спомага за организацията на дейностите по оказване на първа помощ.

Няма конкретни нормативни изисквания относно броя на аптечките/аптечните чанти.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар