Заповед РД 09-1583 от 9 септември 2009 г. за безопасните условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции от системата на народната просвета

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 35, ал. 1 от Закона за народната просвета и чл. 143, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народдната просвета

НАРЕЖДАМ

С оглед осигуряването на безопасно условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции от системата на народната просвета е необходимо да бъдат предприети следните действия:

  1. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да осъществяват строг контрол върху достъпа на моторни превозни средства в недвижимите имоти, ползвани от ръководените от тях институции като:

а) забранят влизането и паркирането на моторни превозни средства на територията на ръководените от тях институции, с изключение на автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с които институциите са в договорни отношение;

б) допускат на територията на детската градина, училището или обслужващото звено единствено за паркиране, товаро-разтоварна дейност и за практическо обучение - учебна практика по график и на места, определени със заповед на директора, съобразена с Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и Правилника за вътрешния трудов ред.

2. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да предприемат необходимите действия за проверка на изправността и привеждане в готовност на:

а) електрическите инсталации, уреди и оборудване, включително за лабораторни занятия и учебна практика;

б) отоплителните и вентилационни системи, осигуреността с гориво за отопление за есенно-зимния период;

2) противопожарните уреди и противопожарните инсталации;

г) изправност и обезопасеност на всички видове съоръжения и уреди за игра и спорт на откритите площадки и в закритите физкултурни залони и помещения, приспособени за игра и спорт.

3.  Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да актуализират евакуационните планове и утвърдят график за провеждането на общо училищни тренировки за практическо усвояване на действия при бедствия и аварии.

4. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да организират и контролират дейностите, свързани с провеждането на инструктаж (начален и периодичен, както и извънреден) за осигуряването на безопасността на децата, учениците и служителите при възникнала необходимост - неотложни ремонтни действия, както и за обучение и труд в специализирани кабинети, лаборатории, учебни работилници, на полигон и др.

5. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена да спазват нормативно установените правила при организирането и провеждането на екскурзии, походи, разходки сед природата с учебна цел, както и форми за отдих и туризъм и др.

Заповедта да се връчи на началниците на регионалните инспекторати по образованието, които да изпратят копие от нея на Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета да уведомят писмено началника на съответния регионален инспекторат по образованието за предприетите действия.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Милка Коджабашева - заместник-министър на образованието, младежта и науката.

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА: Йорданка Фандъкова

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ": Красимира Коева

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ