Ръководство за класифициране на предприятия и съоръжения – Севезо II

Информацията съдържаща се в това ръководство е предназначена за помощно средство при класифициране на предприятия по смисъла Глава 7, Раздел І на Закона за опазване на околната среда и на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, транспонираща Директива 96/82/EС - Севезо II и изменящата я Директива 2003/105/ЕС.

Бърз преглед  и линк за изтегляне


Вашият коментар