Ръководство за класифициране и приоритизиране на риска от големи промишлени аварии

Методите и процедурите, описани в това ръководство се отнасят за рисковете от големи аварии с последици извън територията на производствения обект, като се разглеждат от една страна стационарни инсталации, при които се използват опасни материали, тяхното складиране и обработка, а от друга страна - транспортирането и преноса на опасни материали по пътната транспортна мрежа, с железопътен или речен транспорт или по тръбопровод.

Типовете рискове, които се разглеждат, са рискове за здравето на хората в резултат на пожари, експлозии и изпускане на токсични вещества извън границите на опасните инсталации.

Настоящето ръководство не включва рисковете за работниците (риск от трудова злополука). Рисковете от щети, нанесени на природата, също не са включени.

За целите на това ръководство като говорим за риск имаме предвид два аспекта – последиците от евентуална авария и вероятността за възникване на нежелани резултати (опасни събития).

Индивидуалният риск от злополука се дефинира като шансът (вероятността) в рамките на една година един гражданин да стане жертва в следствие на това, че е бил изложен на въздействието на дадено опасно производство/дейност.

Рискът за обществото се дефинира като съотношението между броя на убитите лица при една авария и вероятността този брой да е по-голям.

Предложената в ръководството класификация се основава на понятието “риск за обществото”, макар тук да се стига само до една груба характерна графика на реалния риск за обществото.

При предварителната оценка на последиците от евентуални аварии в настоящето ръководство се приема, че максималните последици са по-големи от описаните тук.

Последиците от сценариите и вероятността тези сценарии да се случат, на базата на които са определени последиците, са взаимосвързани. Оценката на последиците се прави въз основа на средностатистически данни за метеорологичните условия и 100 % смъртност в зоната на въздействие на определен критерий (напр. пожар, експлозия).

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар