Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната среда.

Основна цел на анализа на риска и на безопасността е намаляване на вероятността за протичане на дадена авария и свързаните с нея човешки жертви, икономически загуби и увреждане на околната среда.

Чрез него се определят причинните взаимовръзки между изходните аварийни събития, отнасящи се към откази на оборудването и грешки на персонала, и последствията от тях.

С изследването се определя вероятността за протичане на нежелано събитие и възможността за неговото предотвратяване. Набелязват се мерки за предотвратяване на събитието и за отстраняване на вредните въздействия чрез усъвършенстване на изследваните обекти.

HAZOP

Важна и ефективно действуваща процедура прилагана към методите за идентифициране на опасностите е метода за изучаване опасностите и функциониране на обектите, известен още под името HAZOP.

При него изследователският екип преценява свободно, чрез собствени разсъждения и в същото време контролирано, чрез своеобразни ръководни думи всички възможни пътища, по които могат да се случат откази в даден процес. В този екип обикновено се включват хора с богат и различен опит от всички области в дадено производство.

Процедурата на изследването е тези думи да се приложат:

 • към всички различни етапи на процеса;
 • към различните условия на водене на процеса;
 • към различните вещества използвани в него;
 • към времето - например продължителност, честота, последствия от отклонения;
 • към мястото - позиция, източник, предназначение.

HAZOP

Дърво на отказите

Методът “Дърво на отказите” става доста популярен за процесите на химическата промишленост, главно в резултат на успешния опит, натрупан при прилагането му в атомната енергетика. Той дава възможност за детайлен анализ на възможните състояния.

“Дървото на отказите” е дедуктивен метод. Определя начините, по които опасностите могат да доведат до аварии и крупни катастрофи със значителен ефект върху околната среда.

Методът започва с добре дефинирано крайно събитие и се връща назад до различните възможни изходни събития, които могат да причинят авария. Така например, спуканата гума на автомобила може да е предизвикана от две възможни събития (причини):

 • гумата е пробита от пирон или острие по пътя;
 • гумата е повредена или развалена.

Спуканата гума е крайното събитие - най важното. Другите две се дефинират като основни или междинни.

Основни са тези събития, които не могат да бъдат определени по-нататък при анализа, докато междинните могат. В случая да попадне гумата на пирон е основното събитие. То не може да се определя по-нататък. Но "развалена гума" може. Тя може да е резултат от "дефектна" или "износена гума".

Дърво на отказите

Както се вижда от фигурата “Дървото на отказите” представлява своеобразна логическа диаграма. В нея кръговете изразяват основните събития, а правоъгълниците - междинните. Тези събития са свързани помежду си с логически връзки, представени също със съответни символи.

На практика изходните събитията при развитието на една авария могат да са свързани с неизправности на оборудването, програмни, технологични, човешки грешки, и такива свързани с факторите на околната среда – корозия, вибрации, земетресения.

Метод на папийонката

При метода на '' Папийонката'' изчертаването на ''Дървото на отказите '' започва с веригата от основни събития отляво надясно (или отдолу нагоре). То се използва за да илюстрира как тези основни събития или пораждащите ги събития могат да причинят едно ''критично'' събитие( т.е. крайното събитие от “Дървото на отказите”).

Най-често на практика това критично събитие е загуба на цялост на оборудването, което дава неконтролирано изпускане на опасни вещества (запалими и/или токсични).

Дясната(горната) страна на ''Папийонката'' се чертае във формата на “Дърво на събитията”, показващо възможното развитие на критичното събитие в серия от алтернативни последици (самите големи аварии).

Дърво на събитията

“Дървото на събитията” е индуктивен метод, даващ информация за това как един отказ на системата, критичното събитие, обект на разглеждането, може да се случи и вероятността за протичане на това събитие до крайните аварийни събития.

Целта на анализа “Дърво на събитията” е при наличие на подходящи данни за честотата на проявяване на критичното събитие, да се получи количествена оценка на вероятността за настъпване на определени последствия.

Методът дава възможност и за взимане на най-правилно решение за това, какво подобрение трябва да се направи, за предотвратяване на последствията и намаляване на риска.

В диаграмата на “Папийонката” могат да бъдат илюстрирани и “бариерите на безопасност”, т.е. мерките за намаляване на вероятността за протичане на критичното събитие (предотвратяване) или “защитните граници”, намаляващи последствията от него (смекчаване), разположени върху дясната (или горната) страна, в дясно (или отгоре) от критичното събитие.

Ръководство за анализ на риска от големи аварии

В ръководството за анализ на риска от големи аварии, изготвено от доц. Асен Петков и доц. Жанета Балгаранова от Химикотехнологичен и металургичен университет - София, ще намерите подробна информация за:

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ
  • АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ СЦЕНАРИИ НА АВАРИИ
  • РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ ВЪЗ ОСНОВА НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ И ДЕТАЙЛНИ АНАЛИЗИ
  • ОЦЕНКА НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ АВАРИИТЕ И АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НАЛИЧНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  • ЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ ЗА ВИДА НА АВАРИЯТА И НЕЙНИЯ ОБХВАТ ПРИ ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА АВАРИИ ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар