Постановление № 366 от 21 декември 2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за изиск­ванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2013 г.; изм., бр. 5 от 2016 г.), се правят следните допълнения:[s2If
1. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Цялостните и годишните работни проекти за изпълнение на дейностите за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море се изготвят при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.“
2. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Цялостните и годишните работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море се изготвят при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.“

§ 2. В Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм., бр. 5 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) В конкурсните/тръжните книжа се определят минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности на кандидатите.“
2. В чл. 17, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности на кандидатите;“.
3. В чл. 19 ал. 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска до участие в процедурата лице, което не е представило в съответствие с изискванията в конкурсните книжа доказателства за удостоверяване наличието на минималните изисквания за управленски, технически и финансови възможности.“
4. В чл. 20, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. доказателства за удостоверяване наличието на минималните управленски, технически и финансови възможности.“
5. В чл. 24 се създава ал. 3:
„(3) При конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или проучване или на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море кандидатът следва да докаже технически и финансови възможности с оглед:
1. изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Наредбата за опазване на околната среда в морските води и създаването на последователни и представителни мрежи на морски защитени територии като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 за защитени зони;
2. рисковете, опасностите и всяка друга относима информация за площта за търсене и проучване/за проучване/концесионната площ и конкретния етап на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства, включително разходите, свързани с увреждането на морската среда;
3. обезпечаването на финансови ресурси за незабавното въвеждане и непрекъснатото поддържане на всички мерки, необходими за ефективното аварийно реагиране и последващото отстраняване на щетите, включително финансово обезпечение за покриване на отговорността, която може да възникне от дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив;
4. наличната информация за кандидата по отношение на резултатите във връзка с безопасността и околната среда и констатирани нарушения на изискванията за опазване на околната среда, включително относно големи аварии, като предписанията на компетентните органи са изпълнени, във връзка с дейностите, за които се кандидатства.“
6. В чл. 30, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително изискванията по чл. 24, ал. 3 относно конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или проучване или на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ