Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност

Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Критериите, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност, се определят съгласно приложението.
(2) Критериите по ал. 1 не се прилагат за:
1. обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. обекти на подземната минна промишленост;
3. обекти, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
4. летищата;
5. атомни електрически централи;
6. жилищни сгради.Чл. 2. Директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) изисква писмено от собствениците или ръководителите на обектите изходните данни, необходими за определяне на показателите, свързани с критериите по чл. 1, ал. 1.

Чл. 2. Директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) изисква писмено от собствениците или ръководителите на обектите изходните данни, необходими за определяне на показателите, свързани с критериите по чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Собственикът или ръководителят на обекта предоставя данните по чл. 2 на директора на РДПБЗН в срок до 30 дни от получаване на писменото искане.

Чл. 4. Органите за пожарна безопасност и защита на населението могат да изискват строителните книжа и друга документация за обекта, свързана с удостоверяване точността на предоставената информация.

Чл. 5. Въз основа на получените данни органите за пожарна безопасност и защита на населението проверяват съответствието на показателите на обекта с критериите по чл. 1, ал. 1. За резултатите от проверката се уведомява собственикът или ръководителят на обекта.

Чл. 6. При необходимост от създаване на звено за пожарна безопасност в обекта директорът на РДПБЗН издава писмено разпореждане, което се връчва на собственика или на ръководителя на обекта.

Чл. 7. Собственикът или ръководителят на обекта в срок до шест месеца от влизане в сила на разпореждането по чл. 6 създава звено за пожарна безопасност за извършване на дейности съгласно определеното в разпореждането.

Чл. 8. Звената за пожарна безопасност в обектите извършват:
1. пожарогасителна дейност, и/или
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите, и/или
3. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, и/или
4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) държавен противопожарен контрол.

Чл. 9. Дейността по чл. 8, т. 1 може да се извършва от:
1. звена по договор съгласно чл. 128, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), или
2. лица, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 2 ЗМВР.

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10, изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дейността по чл. 8, т. 2 се извършва от лица, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 ЗМВР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дейността по чл. 8, т. 3 се извършва от лица, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 5 ЗМВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дейността по чл. 8, т. 4 се извършва от звена, създадени по договор съгласно чл. 128, ал. 1 ЗМВР.
Чл. 11. За обекти, разположени на разстояние до 500 метра един от друг, може да бъде създадено едно звено за пожарна безопасност по чл. 9 и 10. В този случай отношенията между собствениците/ръководителите на обектите се уреждат с писмено споразумение.

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Ръководител на обект" по смисъла на това постановление е лице, което изпълнява функции, свързани с ръководство или управление, или което представлява държавен орган, организация, юридическо лице или физическо лице.

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 127 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)
КРИТЕРИИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЗВЕНА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

 

І. Общи положения
1. Обектите се подразделят на класове на функционална пожарна опасност съгласно таблица 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 15 ноември 2010 г. на Върховния административен съд - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.) и на категории по пожарна опасност съгласно таблица 2 към чл. 8, ал. 2 от същата наредба.
2. При проверка на критериите за необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност (ЗПБ) в обектите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се изчислява пожарната характеристика (ПХ) на обекта съобразно процедурата по раздел III.
3. При проверка на критериите за необходимостта от създаване на ЗПБ в обектите от клас на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 се отчитат показателите на всяка от сградите на територията на обекта съгласно раздел IV.

 

II. Критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност
1. Звена за извършване на пожарогасителна дейност се създават в обекти от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с ПХ > 5,5.
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Звена за извършване на поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, както и звена за извършване на държавен противопожарен контрол или противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите се създават във:
2.1. обектите по т. 1, и
2.2. обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в които поне една от сградите отговаря на следните показатели:
2.2.1. общата разгъната застроена площ на сградата е по-голяма от 21 500 m2, и
2.2.2. броят на едновременно пребиваващите в сградата е повече от 3000, и
2.2.3. в сградата са налични повече от две от описаните в раздел IV активни мерки за пожарна защита.

 

ІII. Изчислително определяне на пожарната характеристика на обектите от клас на функционална пожарна опасност Ф5
1. Пожарната характеристика на обекта определя вероятността от възникване и разпространение на пожар, създадените условия за пожарогасене и безопасна евакуация, като се отчита и рисковият потенциал на обекта, съгласно чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
2. Пожарната характеристика на обекта се определя на базата на следните показатели:
2.1. пожарна опасност;
2.2. готовност за оперативна намеса;
2.3. едновременно пребиваващи хора;
2.4. територия на обекта;
2.5. активни мерки за пожарна защита.
3. При изчисляване на ПХ като обект се разглеждат всички сгради, съоръжения и инсталации, свързани с извършваните в него дейности и разположени на самостоятелно отредена за целта територия, в т.ч. сградите от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4.
4. Определяне стойността на показателя "Пожарна опасност":
4.1. Показателят "Пожарна опасност" характеризира опасността от възникване и разпространение на пожар в зависимост от класовете на функционална пожарна опасност и категорията по пожарна опасност на помещенията и площите в обекта.
4.2. В съответствие с т. 1 на раздел I сградите, помещенията, съоръженията и откритите технологични инсталации се подразделят на пет категории по пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества, материали и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси.
4.3. Стойността на показателя "Пожарна опасност" (П) на обекта се изчислява по следния логаритмичен израз:

4-3-1

, където:

 

4-3-2

- n е броят на помещенията, съоръженията и инсталациите от съответната категория по пожарна опасност на територията на обекта;
- Ф5Аi - площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5А, [m2];
- Ф5Бi - площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5Б, [m2];
- Ф5Вi - площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5В, [m2];
- Ф5Гi - площ на i-тото помещение, съоръжение или инсталация от категория по пожарна опасност Ф5Г, [m2];
- F5A - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5А на територията на обекта, [m2];
- F5Б - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5Б на територията на обекта, [m2];
- F5В - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5В на територията на обекта, [m2];
- F5Г - обща площ на всички помещения, съоръжения и инсталации от категория по пожарна опасност Ф5Г на територията на обекта, [m2].
4.4. За резервоари за леснозапалими течности, горими течности или горими газове в изчисленията по т. 4.3 се включва площта на обваловката на резервоарите, а за резервоари без обваловка - площта на площадката, на която са разположени резервоарите.
4.5. За площ на технологично съоръжение се приема площта на площадката, заета от съоръжението.
4.6. При изчисляване на стойността на показателя "Пожарна опасност" сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 на територията на обекта се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В.
4.7. Данните за площите на помещенията, съоръженията и инсталациите се вземат от строителните книжа или от техническия паспорт на обекта, а когато такива не са налични - от проекти за заснемане.
4.8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Когато в обекта няма помещения, съоръжения и инсталации от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г, в логаритмичния израз по т. 4.3 се приема стойност "0" за цялото събираемо, отчитащо приноса на съответната категория по пожарна опасност.
5. Определяне стойността на показателя "Готовност за оперативна намеса":
5.1. Показателят "Готовност за оперативна намеса" характеризира отдалечеността на обекта от най-близката Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) или от Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН), както и оперативните възможности на същото звено за локализиране и ликвидиране на възникнал пожар.
5.2. Стойността на показателя "Готовност за оперативна намеса" (Г) се определя съгласно таблица № 1 в зависимост от отдалечеността на обекта от най-близката РСПБЗН или от УПБЗН и броя екипи за пожарогасене, с които същото звено може да реагира.
Таблица № 1

 

Отдалеченост на обекта от РСПБЗН (УПБЗН)до 2,5 кмнад 2,5 до 5 кмнад 5 до 7,5 кмнад 7,5 до 10 кмнад 10 км
Брой екипи за пожарогасененад 221над 221над 221над 221над 221
Г0,60,811,61,822,62,833,63,844,64,85

 

6. Определяне стойността на показателя "Едновременно пребиваващи хора":
6.1. Показателят "Едновременно пребиваващи хора" характеризира възможността за възникване на пожар вследствие от допусната небрежност или неправилни действия на пребиваващите в обекта, броя на потенциално застрашените хора в обекта при пожар, както и от трудностите при извършване на дейности по евакуация и спасяването на хората.
6.2. Стойността на показателя "Едновременно пребиваващи хора" (Е) се определя съгласно таблица № 2 в зависимост от максималния брой на едновременно пребиваващите хора в обекта, определен в съответствие с изискванията на чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
Таблица № 2

 

Максимален брой едновременно пребиваващи хора в обектаЕ
над 15005
от 1001 до 15004
от 401 до 10003
от 201 до 4002
до 2001

 

7. Определяне стойността на показателя "Територия на обекта" (Т):
7.1. Показателят "Територия на обекта" характеризира сложността на обекта и обема на работа (свързана с пожарогасителни действия), времето за достигане на екипите от входа на обекта до всяка негова точка, възможностите за развитие и условията за гасене на възникнал пожар.
7.2. Стойността на показателя "Територия на обекта" (Т) се определя по таблица № 3.
Таблица № 3

 

Площ на територията на обекта (m2)Т
над 1 000 0005
над 800 000 до 1 000 0004
над 300 000 до 800 0003
над 100 000 до 300 0002
до 100 0001

 

8. Определяне стойността на показателя "Активни мерки за пожарна защита":
8.1. Показателят "Активни мерки за пожарна защита" характеризира влиянието на приложените мерки за навременно откриване на възникнал пожар, осигуряване на безопасната евакуация на пребиваващите, гасене на пожара, управление на дима и топлината и управление на системите и оборудването за осигуряване на пожарната безопасност за сградата/съоръжението на територията на обекта, където е възможно възникването на най-сложен пожар, съгласно плановете за пожарогасене, разработени на основание на наредбата по чл. 17, ал. 4, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Отчита се наличието на следните активни мерки за пожарна защита:
8.1.1. евакуационно осветление - ЕО;
8.1.2. пожароизвестителна система - ПИС;
8.1.3. пожарогасителна система - ПГС;
8.1.4. вентилационна система за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ) съгласно определението в т. 3.1.38 от СД CEN/TR 12101-5 "Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания по отношение на функционални препоръки и методи за изчисляване на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина";
8.1.5. система за управление на инсталациите и оборудването, имащи отношение към пожарната безопасност на обекта (СУИОПБ).
8.2. При наличие на съответната активна мярка за пожарна защита стойността на показателя за активната мярка се определя по таблица № 4, а при отсъствие - стойността на същия показател е 0.
Таблица № 4

 

Активни меркиЕОПИСПГСВСОДТСУИОПБ
Показател0,511,51,250,75

 

8.3. Стойността на показателя "Активни мерки за пожарна защита" (А) се определя по следния израз:

 

А = ЕО + ПИС + ПГС + ВСОДТ + СУИОПБ,

 

където:
ЕО, ПИС, ПГС, ВСОДТ и СУИОПБ са стойностите на всеки от показателите за съответните активни мерки за пожарна защита.
9. Определяне на пожарната характеристика на обекта:
9.1. Пожарната характеристика (ПХ) на обекта се определя по следната формула:

9-1

Vi е стойност на i-тия показател;
Wi - коефициент за тежест за i-тия показател;
i - индекс на съответния показател.
9.2. Стойността на коефициента за тежест за всеки от показателите се определя по таблица № 5 и отчита влиянието на показателя върху пожарната безопасност на обекта.
Таблица № 5

 

ПоказателПГЕТA
Коефициент за тежест (W)2,5322,152,5-0,75

 

9.3. За обекти с висок рисков потенциал, за които са издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 ЗООС, стойността на коефициента за тежест за П по таблица № 5 е 3, а за останалите обекти е 2,5.
9.4. Разшифрована, формулата за определяне на ПХ има следния вид:

9-4

IV. Показатели при определяне на необходимостта от създаване на звена за пожарна безопасност в обектите от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4
1. При определяне на необходимостта от създаване на ЗПБ в обектите от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 за всяка от сградите в обекта се отчитат следните показатели:
1.1. обща разгъната застроена площ;
1.2. брой едновременно пребиваващи хора;
1.3. активни мерки за пожарна защита.
2. Общата разгъната застроена площ на всяка от сградите в обекта характеризира възможните последствия от разпространение на пожар и се определя като сума от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена (включително площта на подземните и полуподземните етажи).
3. Броят на едновременно пребиваващите хора в обекта се определя в съответствие с изискванията на чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
4. Чрез показателя "Активни мерки за пожарна защита" се отчита рискът от неизправности и откази на системите, вследствие на което е възможно понижаване на проектното ниво на пожарната безопасност на обекта.
5. Активните мерки за пожарна защита са:
5.1. евакуационно осветление;
5.2. пожароизвестителна система;
5.3. пожарогасителна система;
5.4. система за управление на дим и топлина - ВСОДТ, и/или система с диференциално налягане, съгласно определението по т. 3.1.26 от БДС EN 12101-6 "Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти";
5.5. системи за управление на инсталациите и оборудването, имащи отношение към пожарната безопасност на обекта (СУИОПБ).
6. Когато чрез пожароизвестителната система се управляват и други инсталации и оборудване, имащи отношение към пожарната безопасност на обекта, същата се приема и като СУИОПБ.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ