Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Приета с ПМС № 2 от 11 януари 2016 г.

Обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС), както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) доклад от извършена класификация в съответствие с критериите по приложение № 3 към ЗООС съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП);
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) информация от оператора към доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и ДППГА по чл. 105, ал. 1, т. 5 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
4. (предишна т. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) заявление по чл. 112, ал. 1 от ЗООС за одобряване на доклад за безопасност (ДБ), съответно по чл. 116ж, ал. 1 ЗООС за одобряване на актуализиран ДБ на ПСВРП;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) доклад за безопасност по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС на ПСВРП;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) вътрешен авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП;
7. (отм., предишна т. 6 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) външен авариен план по чл. 108, ал. 1 ЗООС на ПСВРП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) С наредбата се определят и изискванията за:
1. информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС за целите на глава шеста, раздел III от ЗООС;
2. информацията по чл. 107, ал. 6 от ЗООС, която се предоставя от оператора на ПСВРП на кмета на съответната община за изготвяне на външния авариен план;
3. информацията по чл. 108, ал. 7 от ЗООС за външните аварийни планове на ПСВРП;
4. информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост;
5. осигуряване на открит обществен достъп до документацията за издаване на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за ПСВРП и съдържанието на обявите по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 116б, ал. 2 от ЗООС за ПСВРП;
6. осигуряване на открит обществен достъп на външния авариен план от кмета на общината и съдържание на обявата по чл. 108, ал. 3, т. 1 от ЗООС на проекта на външен авариен план (за ПСВРП);
7. осигуряване на открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 9 от ЗООС за ПСВРП;
8. съдържание на публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
9. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС;
10. декларация за достоверност на данните по приложение № 10, която се прилага от оператора към уведомлението/доклада за класификация, ДППГА или ДБ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС процедурата се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, наричана по-нататък "Наредбата за ОВОС", приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).

Чл. 2. Изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС се прилагат при спазване на следния ред:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) подаване на уведомление за класификация на ПСНРП или ПСВРП или негова актуализация съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС:
а) (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) при инвестиционно предложение за изграждане на ново или изменения или разширения в съществуващо и друго предприятие/съоръжение, които попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 към ЗООС - до съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III, едновременно с информирането по чл. 95, ал. 1 от ЗООС;
б) (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) за всички останали случаи - до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС);
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) писмено потвърждение на извършената класификация на ПСНРП или ПСВРП от изпълнителния директор на ИАОС по чл. 103, ал. 6 или ал. 7 от ЗООС;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) за предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал:
а) подаване на информация от оператора за потвърждаване на ДППГА или негова актуализация до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, съгласно приложение № 2 (части А и Б);
б) оценка на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията по приложение № 2 (част Б);
в) провеждане на открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС на ДППГА и всяка негова актуализация и при необходимост съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, а когато могат да бъдат засегнати повърхностни и/или подземни води или водни обекти, директорът на РИОСВ уведомява по служебен път директора на съответната басейнова дирекция;
г) оповестяване на проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС от директора на РИОСВ съгласно чл. 106, ал. 3 от ЗООС;
д) издаване на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА;
е) оповестяване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС след издаването му съгласно чл. 106, ал. 7 от ЗООС;
4. за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал:
а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) подаване на заявление за одобряване на ДБ или негова актуализация до изпълнителния директор на ИАОС съгласно чл. 112, ал. 1 ЗООС, съответно чл. 116ж, ал. 1 ЗООС;
б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) оценка на пълнотата и съответствието на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 или чл. 116ж, ал. 2 ЗООС с изискванията на приложения № 2 (част Б) - 5;
в) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) съгласуване с органите по чл. 114, ал. 2 ЗООС и провеждане на открит обществен достъп по чл. 115, ал. 1 и 2 ЗООС на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗООС или чл. 116ж, ал. 2 ЗООС;
г) (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) провеждане на консултации съгласно Приложение III към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (ДВ, бр. 28 от 1995 г. и бр. 68 от 2015 г.), наричана по-нататък "Конвенцията", при одобряване на ДБ за изграждане на ново и/или експлоатация на съществуващо или друго ПСВРП, което може да причини голяма авария с трансгранично въздействие;
д) оценка на качеството на ДБ и разработените от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях;
е) (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) оповестяване на проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС съгласно чл. 115, ал. 9 от ЗООС;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) издаване на решение за одобряване/неодобряване на ДБ на ПСВРП съгласно чл. 116, ал. 1 ЗООС или на актуализиран ДБ по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС;
з) (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) оповестяване на решението по чл. 116, ал. 1 от ЗООС или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС след издаването му от изпълнителния директор на ИАОС съгласно чл. 116б, ал. 2 от ЗООС;
и) (нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., предишна б. "ж", доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС писмено потвърждава извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 7 от ЗООС и дава становище за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност или негови актуализации;
5. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) осъществяване на контрол по изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях в съответствие с ДППГА, ДБ и вътрешния авариен план на предприятието - от комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС;
6. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) преразглеждане и актуализация на документите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2 и 4 от операторите на ПСНРП и ПСВРП.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът е длъжен да организира изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на големи аварии с опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС в ПСНРП и в ПСВРП, и за ограничаване на последствията от тях. В зависимост от капацитета и естеството на дейностите и характера на рисковете операторът назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо техническо образование и квалификация в областта на химическата и аварийната безопасност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът или лицето, отговорно за предприятието/съоръжението, за случаите по чл. 103, ал. 3, т. 3 или ал. 5, т. 5 от ЗООС е длъжен да осигури достъп до:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) информацията, необходима за разработването на ДППГА, ДБ и вътрешния авариен план на предприятието/съоръжението;
2. информация, получена при прилагане на мерките за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях в предприятието/съоръжението;
3. информация относно причините за възникнали големи аварии с опасни вещества в предприятието/съоръжението;
4. информацията, получена от констатациите и предписанията на комисиите по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
5. ежегодно обучение за повишаване квалификацията в областта на аварийната безопасност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Лицата по ал. 2 организират и участват във:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) разработване на съответните управленски, организационни и технически мерки за контрол и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества в предприятието/съоръжението и за ограничаване на последствията от тях, както и за разработването на документите по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 6 и информацията по ал. 2, т. 1, 2 и 4;
2. координиране действията по изпълнение на задълженията по глава седма, раздел I от ЗООС и по тази наредба;
3. разработване на фирмени актове за аварийна безопасност на предприятието/съоръжението и въвеждане на съоръжения за осигуряване на аварийна безопасност;
4. разработване и реализиране на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите, в т.ч. на подизпълнителите, които осъществяват дейности в предприятието/съоръжението, свързани с осигуряване на аварийна безопасност;
5. организиране и участие в разследването на причините за възникване на големи аварии и квазиаварии;
6. консултиране на работниците и служителите по прилагането на мерките за контрол и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества в предприятието/съоръжението и за ограничаване на последствията от тях;
7. поддържане и правилно оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
8. взаимодействие с кметовете на засегнатите общини, службите за пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ, регионалните здравни инспекции, териториалните дирекции "Инспекция по труда" и др.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Чл. 4. (1) Операторите на предприятия/съоръжения, за които е приложимо изключение по чл. 103, ал. 8, т. 1 и/или т. 5 - 8 ЗООС, представят на министъра на околната среда и водите:
1. номер, дата и срок на валидност на издадено разрешение/разрешително/лиценз или друг административен или нормативен акт, който удостоверява правото на ползване на съответното изключение и срока на действие на акта;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) информация за извършваните дейности и използваните опасни вещества, които са налични или могат да бъдат налични по всяко време на площадката на предприятието/съоръжението в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци в предприятието/съоръжението;
3. описание на разработените мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и въведените системи за управление на мерките за безопасност в предприятието/съоръжението;
4. информация за органа/органите, който осъществява контрол по изпълнението на мерките по т. 3, и условията по издаденото разрешение/разрешително/лиценз.
(2) При необходимост министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице може да изиска допълнителна информация от оператора и/или становище/потвърждение от съответния компетентен орган относно валидността и съответствието на издадения акт с чл. 103, ал. 8, т. 1 и 5 - 8 ЗООС и/или да извърши проверка на достоверността на представената информация по ал. 1.
(3) При наличие на държавна или служебна тайна операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(4) При наличие на производствена или търговска тайна, определена със закон, операторът я представя на компетентния орган при условията и по реда на съответния закон.

Глава втора
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ГЛАВА СЕДМА, РАЗДЕЛ І ОТ ЗООС И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОЦЕНКАТА ПО ЧЛ. 99Б, АЛ. 1 ЗООС

Раздел I
Класификация на ПСНРП и ПСВРП

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът на ПСНРП и ПСВРП изготвя и поддържа в наличност уведомлението от извършената класификация по чл. 103, ал. 2 или ал. 5 от ЗООС за целите на контрола по чл. 157а от ЗООС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 2 се изготвя от оператора по образец съгласно приложение № 1 и се подава в един екземпляр на хартиен и електронен носител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 2 на хартиения и електронния носител, като при установено несъответствие между хартиения и електронния носител компетентният орган взема предвид хартиения носител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г. ) Уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 2 може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), ако авторството на оператора, изготвил уведомлението, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕУУ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При подаване на уведомление по чл. 1, ал. 1, т. 2 за ПСНРП или за ПСВРП в обхвата на приложения № 1 или 2 към ЗООС се прилагат и изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) В случаите по чл. 93, ал. 2 и 3, съответно по чл. 94, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС съответният компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС или оправомощено от него длъжностно лице изпраща по служебен път уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 2 до изпълнителния директор на ИАОС в 3-дневен срок от датата на получаването му.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) В случаите по ал. 6 становището за потвърждаване класификацията на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 7 от ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС се изпраща до съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по чл. 1, ал. 1, т. 2 и се представя на оператора/възложителя като приложение към писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) При установени непълноти или несъответствия в представената съгласно ал. 5 информация изпълнителният директор на ИАОС уведомява съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС и указва какви допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Изпълнителният директор на ИАОС писмено уведомява министъра на околната среда и водите и органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС относно класификацията на предприятието/съоръжението, като прилага копие от уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС, изготвя и поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС и го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 ЗООС.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя и документира по образец съгласно приложение № 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При планирано изграждане на ново или изменение/разширение на съществуващо или друго предприятие/съоръжение по ал. 1 или на части от него с уведомлението за инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС операторът/възложителят представя информация за вида и количеството на опасните вещества и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични, и заключенията от доклада за класификацията на предприятието/съоръжението или представя доклад за класификация по чл. 1, ал. 1, т. 1.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Преди осъществяване на планирани изменения/разширения в предприятието/съоръжението по ал. 1, които водят до класифицирането му като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, операторът актуализира доклада от извършената класификация и подава уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При планирани изменения/разширения в ПСНРП операторът е длъжен да преразгледа документите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4, а за ПСВРП - и по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 4, по отношение на идентифицираните опасности от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението и предвидените мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, съгласно изискванията по ал. 3.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При оценяване значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при планирани изменения/разширения в ПСНРП или в ПСВРП съгласно чл. 103, ал. 5, т. 1 - 3, чл. 106, ал. 10, т. 2 - 4 и чл. 116е, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2, т. 2 и 3 от ЗООС, включително промени в съоръженията, дейностите, технологичните процеси, вида, количеството, естеството и/или физичната форма на наличните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия, се вземат предвид следните обстоятелства:
1. наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда;
2. необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане на нови управленски, организационни и/или технически мерки за предотвратяване на големи аварии в предприятието/съоръжението или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън територията на предприятието/съоръжението;
3. изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) промяна на съществуващите или планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или в състава във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци;;
5. промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава на експлозивни изделия, което води до промяна в идентифицираните опасности от възникване на големи аварии;
6. промяна в класификацията на предприятието/съоръжението.
7. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)
(4) При наличие на някое от обстоятелствата по ал. 3 се изисква последваща актуализация на:
1. уведомлението за класификация, за което е издадено становище по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване класификацията на ПСНРП и на ПСВРП;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) за ПСНРП - ДППГА, за който е издадено решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване на пълнота и съответствие;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) за ПСВРП - ДБ, за който е издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС, или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС относно планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария, предоставена на засегнатата общественост;
5. (доп - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) информацията по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, при процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС .
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът подава до изпълнителния директор на ИАОС актуализирано уведомление за класификация на предприятието/съоръжението съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС или до съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗООС, в което се съдържа подробно описание на планираните изменения/разширения във връзка с извършеното преразглеждане.
(6) След получаване на становище за потвърждаване на извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС във връзка с планирани промени по чл. 103, ал. 5, т. 1 - 3 ЗООС операторът на ПСНРП или на ПСВРП актуализира документите по ал. 4, т. 2 - 5.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) При промяна на оператора на ПСНРП или на ПСВРП новият оператор е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да подаде до изпълнителния директор на ИАОС:
1. актуализирано уведомление съгласно чл. 103, ал. 5, т. 5 ЗООС;
2. доказателства за промяната, удостоверяващи съответствие с изискванията на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗООС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) В 10-дневен срок от получаването на уведомление по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС потвърждава промяната със становище, отразява тези обстоятелства в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС и изпраща копие от полученото уведомление и издаденото потвърждение до министъра на околната среда и водите и до органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Когато не се установи промяната по ал. 1, изпълнителният директор на ИАОС отказва с мотивирано становище промяната на оператора.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Новият оператор по ал. 1 е отговорен за изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях в одобрения ДБ или ДППГА и изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на тази наредба.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При планирани промени, свързани с промяна на оператора на част от съоръженията в ПСНРП или в ПСВРП, операторът подава до компетентния орган актуализирано уведомление за класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с чл. 103, ал. 5 ЗООС, като се спазват сроковете и реда по чл. 103, ал. 4 и чл. 106, ал. 2 от ЗООС - за ПСНРП, съответно по чл. 112, ал. 1 ЗООС - за ПСВРП.

Чл. 9. (1) В случаите по чл. 103, ал. 5, т. 4 ЗООС операторът на ПСНРП или на ПСВРП е длъжен да осигури безопасно съхранение на неизползваните опасни вещества на площадката на предприятието/съоръжението в съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС, на тази наредба и на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.), както и тяхното екологосъобразно третиране в съответствие със Закона за управление на отпадъците и/или други специализирани нормативни актове преди окончателното закриване или извеждане от експлоатация на предприятието.
(2) При подаване на уведомление в съответствие с чл. 103, ал. 5, т. 4 ЗООС операторът представя доказателства за изпълнение на изискванията по ал. 1.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на окончателно закриване или извеждане от експлоатация на ПСНРП или на ПСВРП поради обявяване на оператора в несъстоятелност.

Раздел II
Обхват и съдържание на информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС

Чл. 10. (1) (Изм.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При процедурата по преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно чл. 99б, ал. 2, т. 1 ЗООС възложителят/операторът представя като отделно приложение към искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС:
1. описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани такива по чл. 104 ЗООС, за имота/имотите - предмет на инвестиционното предложение, и за зоните, в които тези имоти са разположени;
2. описание и визуализация чрез подходящ картен материал на избраното местоположение на площадката и разстоянията до:
а) жилищни райони;
б) обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС;
в) зони за отдих и рекреация;
г) транспортни пътища;
д) съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
е) територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт;
ж) обекти на културно-историческото наследство;
3. (доп.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци, които са или се предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;
4. описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне на териториалния им обхват и безопасното разстояние до предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен материал;
5. информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП.
(2) (Изм.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При процедурата по ОВОС съгласно чл. 99б, ал. 2, т. 2 ЗООС към информацията по ал. 1 възложителят/операторът представя като приложение към доклада по ОВОС към чл. 13 от Наредбата за ОВОС:
1. оценка на размера и тежестта на последствията за околната среда и човешкото здраве във и извън предприятието/съоръжението от идентифицираните сценарии за възникване на голяма авария и определяне на териториалния им обхват, визуализиран чрез подходящ картен материал;
2. (изм.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) описание на съответните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда, човешкото здраве и имуществото от възникването на голяма авария и информация за готовността и предлаганото реагиране при аварии;
3. определяне на външните граници на безопасната зона около предприятието/съоръжението;
4. описание на използваните методи за количествена и качествена оценка на риска от големи аварии и моделите за изчисляване и представяне на последствията при възникване на голяма авария;
5. оценка на трансграничните въздействия на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП, за което е идентифицирана такава опасност.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При изготвяне на оценките по ал. 1 и 2 се прилагат:
1. указанията на Европейската комисия за оценка на рисковете от големи аварии с опасни вещества и устройствено планиране на територията;
2. указанията, приложими в Европейския съюз за оценка на рисковете от големи аварии с опасни вещества и устройствено планиране на територията;
3. нормативно определените критерии за оценка на рисковете за човешкото здраве от осъществяване на инвестиционното предложение;
4. нормативно определените минимални разстояния до определени обекти съгласно чл. 104, ал. 4, т. 1 и 2 ЗООС.

Раздел III
Обхват и съдържание на ДППГА, ДБ, вътрешния авариен план и публичния електронен регистър

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал ДППГА по чл. 1, ал. 1, т. 3 се изготвя от оператора съгласно приложение № 2 (части А и Б) и се подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) За предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал ДППГА се изготвя и подава до изпълнителния директор на ИАОС със заявлението по чл. 1, ал. 1, т. 4 като неразделна част от ДБ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии може да бъде предоставен в изпълнение на изискванията на чл. 106, ал. 1 ЗООС във вид на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ, ако авторството на оператора, изготвил ДППГА, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕУУ.

Чл. 12. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Заявлението по чл. 1, ал. 1, т. 4 се изготвя от оператора на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал по образец съгласно приложение № 3 и се подава в един екземпляр на хартиен и на електронен носител заедно с информация за платена такса и дата на заплащане. Заявлението може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на ЗЕДЕУУ, когато авторството на оператора, изготвил уведомлението, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕУУ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Приложените документи към заявлението по ал. 1 се подават в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Докладът за безопасност по чл. 1, ал. 1, т. 5 се изготвя от оператора съгласно приложение № 4.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Вътрешният авариен план на предприятието/съоръжението по чл. 1, ал. 1, т. 6 се изготвя от оператора на ПСВРП и съдържа данни и информация съгласно приложение № 5, т. ІI.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Публичният електронен регистър по чл. 1, ал. 2, т. 8 съдържа следната информация:
1. за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал:
а) името и/или търговското наименование на оператора, идентификационния номер на оператора, и името и пълния адрес на предприятието/съоръжението, в т.ч. географски координати на предприятието/съоръжението;
б) данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:
аа) номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и/или за потвърждаване на актуализираната класификация;
бб) решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване или отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА или негови актуализации на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
вв) решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване или неодобряване на ДБ на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
гг) решение по чл. 110, ал. 2 от ЗООС за прекратяване действието на издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
дд) решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
в) кратко описание на дейността или дейностите (планираните дейности) в ПСНРП или в ПСВРП;
г) информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение № 4 и информация за вида на технологичното съоръжение/съоръжения, в които се съхраняват/произвеждат опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС;
д) кратка информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път;
е) дата на последната проверка по чл. 157а от ЗООС;
ж) рисков потенциал, включително информация за промяна на рисковия потенциал;
з) комплексно разрешително;
и) уникален идентификатор съгласно изискванията на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (OJ L 108 от 25 април 2007 г.);
2. освен информацията по т. 1 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал в регистъра се включва и:
а) обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за контрол;
б) потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
в) информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСВРП с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Регистърът по ал. 1 се поддържа като единна електронна база данни на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), като за всяко предприятие/съоръжение се открива отделно досие.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)
(4) Със заповед на министъра на околната среда и водите се определят правилата за водене на публичния регистър по ал. 1, както следва:
1. отговорните лица за водене на регистъра;
2. редът за актуализация на информацията в регистъра;
3. редът за обмяна на информация между МОСВ, РИОСВ и ИАОС.

Глава трета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПСВРП И ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДППГА НА ПСНРП

(ЗАГЛ. ДОП.- ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице:
1. обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 1 от ЗООС до документацията по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗООС за одобряване на ДБ на ПСВРП и за всяка негова актуализация по чл. 116ж, ал. 2 от ЗООС на интернет страницата на ИАОС, като обявата се изготвя по образец № 1 от приложение № 6;
2. обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 9 от ЗООС на проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС на интернет страницата на ИАОС, като обявата се изготвя по образец № 4 от приложение № 6;
3. оповестява всяко издадено решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата на агенцията и/или по друг подходящ начин.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)
(3) След издаване на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице при поискване от засегнатата общественост по реда на глава втора от ЗООС предоставя достъп до:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) актуалния ДБ, одобрен с решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, с изключение на информацията, обявена за поверителна съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 от ЗООС;
2. списъка с опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, с изключение на информацията, обявена за поверителна съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 ЗООС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Изпълнителният директор на ИАОС може да откаже или да ограничи достъпа до пълната информация по ал. 3, когато операторът съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 ЗООС е поискал определени части от ДБ или списъкът на опасните вещества да бъдат обявени за поверителни поради основанията по чл. 20, ал. 1 ЗООС и е получил одобрение по чл. 112, ал. 7 ЗООС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) В случаите по ал. 4 органът по ал. 1 предоставя достъп до преработения вариант на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1.
(6) Предоставянето на достъп до информация от документите по глава седма, раздел I от ЗООС се извършва по реда на глава втора от ЗООС.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице:
1. обявява открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС до документацията по чл. 106, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на ПСНРП и за всяка негова актуализация по чл. 106, ал. 10 от ЗООС на интернет страницата на РИОСВ, като обявата се изготвя по образец № 3 от приложение № 6;
2. обявява открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП на интернет страницата на РИОСВ, като обявата се изготвя по образец № 3а от приложение № 6;
3. оповестява всяко издадено решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС на интернет страницата на РИОСВ.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, обявява открит обществен достъп по чл. 115, ал. 2 от ЗООС за одобряване на ДБ на ПСВРП и на всяка негова актуализация с обява в местните средства за масово осведомяване, като обявата се изготвя по образец № 2 от приложение № 6.

Глава четвърта
ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪНШНИ АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, разработва външния авариен план по чл. 1, ал. 1, т. 7, който съдържа допълнителна информация съгласно приложение № 5, т. I като част от общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при бедствия.
(2) В случаите по чл. 116, ал. 2 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС може с мотивирано решение да освободи кмета на община, на чиято територия се намира предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, от задължението да изготви външен авариен план за това предприятие/съоръжение, когато при прегледа на информацията в ДБ относно идентифицираните сценарии за големи аварии и резултатите от оценката на опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението установи, че е изпълнено всяко от условията:
1. пространствените граници на последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и зоните за аварийно планиране не се разпространяват извън неговата територия, поради което не е необходимо да бъдат разработвани мерки за ограничаване на последствията от голямата авария извън територията на това предприятие/съоръжение;
2. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) не е налице потенциален риск за човешкото здраве, имуществото и околната среда извън територията на предприятието/съоръжението поради:
а) физикохимичните характеристики на опасните вещества, които са налични в предприятието, и
б) отдалечеността на предприятието от жилищни райони, обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС, зони за отдих и рекреация, големи транспортни пътища и съседни предприятия и обекти, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
3. операторът е разработил и прилага подходящи и достатъчни мерки за предотвратяване на рисковете от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях във и извън територията на предприятието, които съответстват на минималните изисквания за външния авариен план.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Решението по ал. 2 се издава след приключване на процедурата по оценка на ДБ и издаване на решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за одобряване на ДБ за съответното предприятие/съоръжение. Изпълнителният директор на ИАОС въз основа на информацията в актуализиран ДБ на предприятието/съоръжението по чл. 116ж от ЗООС може в писмена форма да оттегли решението за освобождаване по ал. 2, като посочи датата, на която изтича срокът на освобождаването, и датата, до която кметът на съответната община трябва да изготви и представи външен авариен план на предприятието/съоръжението.
(4) В 7-дневен срок от издаване на решение по чл. 116, ал. 2 и 3 ЗООС изпълнителният директор на ИАОС изпраща решението на кмета на засегнатата община и писмено уведомява за това оператора на предприятието, директора на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, като представя мотивите към решението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, обявява проекта на външен авариен план по чл. 108, ал. 1 от ЗООС или изменението му чрез интернет страница на общината, ако има такава, или по друг подходящ начин.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Кметът на засегнатата община след изготвяне и/или актуализиране на външен авариен план на ПСВРП осигурява постоянен достъп на интернет страницата на съответната община, ако има такава, или по друг подходящ начин до следната информация:
1. име или търговско наименование на оператора и пълен адрес на предприятието/съоръжението;
2. потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
3. информация за външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария, както и мерките, начина на взаимодействие и действията, които трябва да се предприемат за преодоляване на последствията от нея.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, изготвя и представя ежегодно в РИОСВ информация по чл. 108, ал. 7 от ЗООС за проведени тренировки и учения на външни аварийни планове съгласно приложение № 7.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Директорите на РИОСВ, на чиято територия се намират ПСВРП, представят до министъра на околната среда и водите обобщена информация по ал. 7 за външните аварийни планове като приложение към годишните отчети за контролната дейност на РИОСВ.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При възникване на авария или на голяма авария операторът на ПСНРП и ПСВРП незабавно, като използва най-подходящите средства, уведомява съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и кмета на непосредствено застрашената община по реда на Закона за защита при бедствия, директорите на РИОСВ и басейнова дирекция, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, и пристъпва към изпълнение на вътрешния авариен план на предприятието.
(2) В случаите по ал. 1 след постъпване на сигнал за възникване на аварийна ситуация или на голяма авария кметът на непосредствено застрашената община незабавно привежда в изпълнение външния авариен план и информира лицата, които могат да бъдат засегнати от възникналата авария, за мерките, предприети за ограничаване на последствията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, във възможно най-кратък срок след постъпване на информацията по ал. 1 свиква комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, която:
1. дава предложения за задължителни предписания към оператора за предприемане на необходимите предпазни мерки, в т.ч. всички неотложни, средносрочни и дългосрочни мерки за ограничаване на последствията от аварията и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението;
2. установява причините за възникването на аварията чрез проверки, разследване или други подходящи средства, като при необходимост извършва проверка на място с цел събиране на съответната информация;
3. въз основа на информацията по т. 2 изготвя анализ на изпълнението на техническите, организационните и управленските аспекти от възникването на аварията, в т.ч. извличане на поуки и направени изводи, както и на степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;
4. извършва преглед на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите опасни вещества и процеси, въз основа на които е възникнала аварията в конкретното предприятие, отчита поуките, взети от тях, и се позовава на конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Членовете на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС представят информация и дават становища в рамките на своята компетентност за резултатите от воденото разследване, участват в срещи за обсъждане на конкретни задачи и вземане на решения при получаване на нови данни, свързани с причините за възникването на аварията и последствията от нея, както и когато по-нататъшното разследване е разкрило допълнителни факти, които ще доведат до промяна на взетите поуки или направените изводи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Въз основа на заключенията на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС при възникване на голяма авария или авария/квазиавария директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието, дава последващи предписания на оператора за въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението и при необходимост налага принудителни административни мерки по чл. 158 и 159 от ЗООС с цел предотвратяване на нови инциденти и аварии в предприятието. При установяване на нарушения от страна на оператора се налага съответното наказание по чл. 166а от ЗООС.
(6) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) За целите на докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС до Европейската комисия на причините за възникването на голяма авария в ПСНРП или в ПСВРП, в 30-дневен срок от получаване на сигнал за голяма авария директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието/съоръжението, представя на министъра на околната среда и водите следната информация:
1. дата, час и място на аварията;
2. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) кратко описание на обстоятелствата на аварията, включително информация за количеството и вида на съответните опасни вещества и непосредственото им въздействие върху човешкото здраве, имуществото и околната среда;
3. кратко описание на предприетите спешни мерки и непосредствените предохранителни мерки, необходими за предотвратяване на повторна авария в предприятието/съоръжението;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) резултати от направения към момента анализ и дадените предписания и срокове от комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за изпълнение от оператора.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Компетентният орган по чл. 111, ал. 1 ЗООС извършва преглед на представената информация по ал. 6 и чл. 116г, ал. 2 и 3 ЗООС и при необходимост изисква допълнителна информация от оператора или контролните органи за целите на докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) В 7-дневен срок от получаване на информацията по ал. 7 компетентният орган докладва данните от аварията чрез електронната база данни на Европейската комисия (e-MARS). В случай че докладваната по ал. 6 и 7 информация е непълна, компетентният орган изисква от оператора да представи цялата необходима информация, като поставя срок за представянето ѝ до една година от датата на възникването на голямата авария.

Глава пета
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът на ПСНРП и ПСВРП в 14-дневен срок от получаването на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС - за ПСНРП, уведомяването по чл. 116б, ал. 1 от ЗООС за издадено решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, или по чл. 99, ал. 2 от ЗООС - за ПСВРП предоставя информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на засегнатата общественост, на обектите с обществено предназначение, които могат да бъдат засегнати в случай на голяма авария, и на съседните предприятия, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото. Информацията се предоставя и на кмета на засегнатата община.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът на ПСВРП при опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие предоставя информацията по ал. 1 на министъра на околната среда и водите за целите на чл. 111, ал. 1, т. 2 от ЗООС.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Кметът на засегнатата община организира предоставянето на информацията по ал. 1 на общодостъпни места във всички обществени сгради и площи, училища и лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Информацията по ал. 1, в т.ч. нейни актуализации, се изготвя и се документира по образец съгласно приложение № 11.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът на ПСНРП или на ПСВРП преразглежда и при необходимост актуализира информацията по ал. 1:
1. редовно и на интервали не по-големи от 5 години;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) при изменение в предприятието/съоръжението или промени в даден процес или в естеството, физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Преразглеждането и актуализирането на информацията по ал. 1 се предоставя на засегнатата общественост, на кмета на засегнатата община и на обектите по ал. 1 и 3 в 14-дневен срок от датата на актуализацията по ал. 5.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Операторът на ПСНРП или на ПСВРП предоставя информацията по чл. 20, ал. 1 по един от следните начини:
1. разпространение с пощенски, куриерски или други услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) поставяне на подходящи обществени места след съгласуване с кмета на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението;
3. публикуване на интернет страницата на предприятието;
4. осъществяване на информационни кампании;
5. публикуване в местни средства за масово осведомяване.
(2) Кметът на засегнатата община предоставя информацията по чл. 20, ал. 1 по един от следните начини:
1. публикуване на интернет страницата на общината или поставяне на подходящо място в сградата на общината;
2. поставяне на подходящи обществени места;
3. публикуване в местни средства за масово осведомяване.

Глава шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 157А, АЛ. 2 ЗООС И ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) За всяка административна област, на територията на която са разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице със заповед определя отделна комисия по чл. 157а, ал. 2 ЗООС.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) председател и заместник-председател на комисията; когато за председателя е налице някое от обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 3, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя;
2. основни членове на комисията;
3. обекти, подлежащи на контрол;
4. период на провеждане на проверките.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определят и резервни членове, които да заместят основните членове:
1. при временна неработоспособност;
2. когато основните членове са възпрепятствани по уважителна причина да участват в проверката, или
3. когато основните членове не представят декларациите по чл. 23, т. 1 и чл. 24, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Директорът на РИОСВ определя председател/заместник-председател на комисия/комисии и основни, и резервни членове на органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС след съгласуване с тях. За определяне на състава на комисиите по ал. 1 ежегодно до 10-и януари на съответната година директорът на РИОСВ отправя искане до ръководителите на компетентните органи по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за оправомощаване на техни представители, които в срок до 14 дни от получаване на искането изпращат отговор, съдържащ информация за основните и резервните членове.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Контролът по чл. 157а, ал. 1 от ЗООС се извършва чрез съвместни проверки на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС въз основа на утвърден годишен план за контролна дейност на комисията и при жалби и сигнали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Годишният план за контролна дейност на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за всяка календарна година се разработва, преразглежда и при необходимост се актуализира от директора на РИОСВ след съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Годишният план по ал. 1 се изготвя по образец съгласно приложение № 9 и съдържа информацията по чл. 157а, ал. 6 от ЗООС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Директорът на РИОСВ изпраща за съгласуване плана по ал. 1 и всяко негово изменение до органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Годишният план по ал. 1 се изготвя до 31 януари на всяка календарна година. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице утвърждава със заповед плана по ал. 1.
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) (1) Въз основа на утвърдения план по чл. 22а, ал. 5 директорът на РИОСВ след съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС разработва програма за провеждане на планови проверки на всички предприятия/съоръжения в плана, в която се посочва честотата на проверките за различните видове предприятия/съоръжения.
(2) Честотата на проверките по ал. 1 се определя по реда на чл. 157а, ал. 9 и 11 от ЗООС.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС:
1. осъществява планов и извънпланов контрол във връзка с чл. 157а, ал. 4 от ЗООС, в т.ч. при необходимост координирано с други проверки за съответствие с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС или други нормативни актове в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване, аварийната и пожарната безопасност или осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. обменя информация и си сътрудничи с цел ефективно прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на тази наредба;
3. изпълнява изискванията на чл. 157а, ал. 3 от ЗООС по отношение на провеждането на планиран контрол на използваните в ПСВРП и ПСНРП системи от техническо, организационно или управленско естество;
4. извършва на място:
а) планирана проверка;
б) нова проверка при установено значително несъответствие с изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС или на тази наредба от последната проверка;
в) извънредна проверка при постъпили жалби и сигнали за ПСВРП и ПСНРП (жалба/сигнал за голяма авария или квазиавария, инцидент);
5. спазва реда за извършване на дейностите по чл. 23 и 24.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Председателят/заместник-председателят на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС:
1. писмено декларира липса/наличие на конфликт на интерес преди всяка проверка на съответния оператор съгласно приложение № 12;
2. определя обхвата на проверката въз основа на одобрения с решение ДППГА на ПСНРП и одобрения с решение ДБ на ПСВРП, както и на констатираните факти и обстоятелства и дадените предписания от предходна проверка/проверки, възникнали аварии и постъпили жалби и сигнали;
3. свиква комисията на подготвителна среща с цел запознаване на членовете ѝ с дейността и характеристиката на обекта и с обхвата на проверката и съставя протокол, подписан от всички присъствали;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 от ЗООС запознава членовете на комисията с получената жалба или сигнал и определя обхвата и датата на проверката съгласно чл. 157а, ал. 12 от ЗООС;
5. уведомява писмено оператора на предприятието/съоръжението, подлежащо на контрол, за датата на предстоящата планова проверка;
6. изпълнява изискванията на чл. 157б, ал. 1 - 3 и 5 от ЗООС, включително при необходимост извършва нова проверка от комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС при дадени задължителни предписания;
7. след всяка проверка изготвя доклад по чл. 157б, ал. 2, т. 1 от ЗООС до министъра на околната среда и водите съгласно приложение № 8 в срок до един месец, към който прилага констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 от ЗООС, акта за установяване на административното нарушение по чл. 157б, ал. 3 от ЗООС, когато такъв е бил съставен, заповед за налагане на принудителна административна мярка, когато такава е била издадена, попълнен въпросник от проверката, утвърден с методическите указания по чл. 25, и отразява тези обстоятелства в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС;
8. уведомява директора на РИОСВ във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 157б, ал. 4 от ЗООС при необходимост.

Чл. 24. Всеки член на комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) писмено декларира липса/наличие на конфликт на интерес преди всяка проверка на съответния оператор, съгласно приложение № 12;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) проверява дейността на оператора на предприятието/съоръжението и попълва въпросник от проверката, утвърден с методическите указания по чл. 25 в рамките на своята компетентност;
3. подписва констативния протокол по чл. 157б, ал. 1 ЗООС.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г., нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Министърът на околната среда и водите утвърждава методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на ПСНРП и ПСВРП.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Аварийна ситуация“ е всяко възникване на авария по § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби на ЗООС или друго събитие, което може да доведе до възникване на голяма авария по смисъла на § 1, т. 54а от допълнителните разпоредби на ЗООС.
2. „Изпълнител“ или „подизпълнител“ е физическо или юридическо лице, предоставящо стоки или услуги, включително строителство, на територията на предприятието по силата на договор с предприятието и/или с оператора.
3. „Код по NACE“: „NACE“ е стандарт за европейската промишленост, свързан със статистическата класификация на икономическите дейности, представляващ 6-цифрен код на дейността (код по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт).
4. „eSPIRS“ е електронна база данни на Европейската комисия с ПСНРП и ПСВРП в Европейския съюз.
5. „Физични свойства на веществото“ са условията, при които се съхранява съответното опасно вещество, като агрегатно състояние, зърнометрия, налягане, температура и др.
6. „CAS номер“ е уникален цифров идентификатор, който се присвоява само на едно вещество, като няма химично значение и представлява връзка към информацията за съответното химично вещество. Той може да съдържа до 10 цифри, разделени с тирета на три части (http://www.cas.org/content/chemical-substances).
7. „ЕС номер“ е цифров идентификатор на химичното вещество в списъка на Европейския съюз с химични вещества (EINECS, ELINCS или NLP). Когато веществото е регистрирано съгласно дял II от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 30.12.2006 г.), се посочва регистрационният номер на веществото.
§ 2. С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ, L 197/1, 24.07.2012 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 103, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда.
§ 4. До създаването и внедряването на регистъра по чл. 15, ал. 1 информацията в него се поддържа като база данни на интернет страниците на МОСВ и РИОСВ.
§ 5. Операторите на съществуващи предприятия/съоръжения, за които е приложимо изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 или т. 5 – 8 ЗООС, представят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4, ал. 1 в 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 8 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

§ 4. Операторите на други предприятия/съоръжения, за които е приложимо изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 или т. 5 – 8 от ЗООС, представят на министъра на околната среда и водите информацията по чл. 4, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на това постановление.
§ 5. Текущите процедури по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях по § 1, започнали преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Приложение № 1  към чл. 5, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Форма и съдържание на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал

1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава уведомлението:
1.1. име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен номер на оператора;
1.2. пълен адрес на седалището на оператора;
1.3. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2);
1.4. телефон, факс и електронна поща на оператора;
1.5. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка;
1.6. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието);
1.7. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);
1.8. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията;
1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите;
1.10. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:
1.10.1. име;
1.10.2. длъжност;
1.10.3. телефон, факс, електронна поща;
1.11. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието;
1.12. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а от ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на приложение I към Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33 от 4.02.2006 г.).
2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.
3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни еSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):
3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в еSPIRS, както следва:
(1) Селско стопанство;
(2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);
(3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);
(4) Обработка на метали;
(5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);
(7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;
(8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;
(9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;
(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);
(11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;
(12) Производство и съхранение на фойерверки;
(13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на втечнени нефтени газове (ВНГ);
(14) Съхранение на ВНГ;
(15) Съхранение и разпространение на втечнен природен газ (ВПГ);
(16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;
(17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;
(18) Производство и съхранение на торове;
(19) Производство на фармацевтични продукти;
(20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;
(21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);
(22) Химически инсталации;
(23) Производство на основни органични химически вещества;
(24) Производство на пластмаси и каучук;
(25) Производство и изработка на целулоза и хартия;
(26) Дървообработване и мебели;
(27) Производство и обработка на текстил;
(28) Производство на хранителни продукти и напитки;
(29) Общо машиностроене, производство и монтаж;
(30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;
(31) Сгради и строителни съоръжения;
(32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);
(33) Стъкларска промишленост;
(34) Производство на цимент, вар и гипс;
(35) Електроника и електротехника;
(36) Центрове за обработка и транспорт на товари (пристанища, летища, паркинги за камиони и товари, разпределителни гари и др.);
(37) Медицински грижи, изследвания, образование (включително лечебни заведения за болнична помощ, университети и др.);
(38) Производство на химически вещества с общо предназначение (които не са на друго място в списъка);
(39) Друга дейност (непосочена в списъка).
3.2. Код по NACE:
Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.
4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението.
5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация.
6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.
7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.
8. Описание на технологичните процеси и съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
9. Кратко описание на:
9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението;
9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например: земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и др. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.);
9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.
10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:

Химично наимено-
вание1
CAS №
EC №
Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС2
Проектен капацитет
на техно-
логичното съоръжение/
съоръжения
(в тонове)3
Налично количество
(в тонове)4
Физични свойства5
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Посочва се тривиалното или общото наименование на химичното вещество.
2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията съгласно забележка 5 от приложение № 3 към ЗООС.
3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.
4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответ­ствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС.
5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност Р5а, Р5б или Р5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата.
11.   Класификация на предприятието/съоръжението:
11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал:
Да/Не
11.2. Предприятие с висок рисков потенциал:
Да/Не
11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1:
11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7:
12. Наличие на поверителна информация:
Да/Не
12.1. Производствена или търговска тайна:
Да
 Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: .....................................................
Не
12.2. Държавна или служебна тайна:
Да
 Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: .....................................................
Не
12.3. Лични данни:
Да/Не
Описание на данните:
13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.
14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.
15. Информация за платена такса и дата на заплащане.
Приложения:
1. Схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10. Описание на местоположението на всички сгради на площадката.
2. Копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.
Дата: .......................
Подпис: ............................“
Приложение № 2  към чл. 11, ал. 1

Форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии

Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии съдържа следната задължителна информация:
I. Подробно описание на:
1. Общите цели и политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии в съответствие с чл. 105, ал. 2 ЗООС с оглед безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението.
2. Идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението.
3. Средствата, структурите и организацията на предприятието/съоръжението с оглед предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда.
IІ. Описание на Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ), както следва:
1. Организация и персонал – ролите и задълженията на персонала, отговорен за осигуряването на безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението на всички административни нива, заедно с предприетите мерки за повишаване на осведомеността относно необходимостта от постоянно подобрение. Определяне на необходимостта от обучение на персонала и провеждане на обучението. Определяне на отговорностите на служителите и подизпълнителите (при наличие на такива) по отношение на безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението.
2. Идентифициране и оценка на големи опасности – приемане и прилагане на процедури за систематично идентифициране на големи опасности при нормални и анормални режими на работа, включително дейности, възложени на подизпълнители (при наличие на такива), и оценка на вероятността от възникване и оценка на тежестта на последствията и идентифициране на превантивни мерки.
3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси – приемане и прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация, включително поддръжка на съоръженията, работните процеси, оборудването, и за управление на аварийната сигнализация и на временните спирания на производството, отчитане на наличната информация относно най-добрите практики за наблюдение и контрол с оглед на намаляване на риска от грешки в системата; управление и контрол на рисковете, свързани с остаряването на оборудването, инсталирано в предприятието, и корозия; списък на оборудването на предприятието, стратегия и методология за наблюдение и контрол на състоянието на оборудването; подходящи последващи действия и всякакви необходими превантивни мерки. Тези процедури и инструкции включват информация за задълженията на персонала при ежедневната експлоатация и поддръжка на съоръженията, процесите и апаратите, както и задълженията при анормални и преходни режими на работа или нарушения на технологичния режим.
4. Управление на промените – приемане и прилагане на процедури за планиране на изменения и/или разширяване на дейността на съществуващи или проектиране и изграждане на нови инсталации, производствени и/или складови съоръжения и/или процеси.
5. Аварийно планиране – приемане и прилагане на процедури за определяне на предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ за изготвяне, изпитване, проверка и преразглеждане на аварийни планове за тези ситуации, както и осигуряване на подходящото обучение на персонала на предприятието и подизпълнителите, работещи в предприятието (при наличие на такива).
6. Мониторинг – приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на съответствието между целите, залегнали в ДППГА и СУМБ, и постигнатите резултати; механизми за проучване и коригиране на СУМБ в случай на несъответствие. Процедурите трябва да включват описание на вътрешната система на оператора за докладване на възникнали аварии и/или „квазиаварии“, особено на тези, които включват неуспешно действие на защитните мерки, както и тяхното разследване и последващи мерки на основата на придобития опит от миналото. Процедурите също биха могли да включат показатели за изпълнението, като показатели за ефективност по отношение на безопасността (SPI) и/или други съответни показатели.
7. Одит и преразглеждане – приемане и прилагане на процедури за периодична системна оценка на политиката за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и на ефективността и пригодността на СУМБ; документирано преразглеждане на изпълнението на ППГА и СУМБ и актуализирането им от страна на ръководството на предприятието, включително отчитане и въвеждане на необходимите промени, отчетени от одита и преразглеждането.
Документите, изготвени въз основа на изискванията на това приложение, като инструкции, процедури за оценка на риска и др., са неразделна част от ДППГА. Когато тези документи са със значителен обем, към ДППГА, предоставен на хартиен носител по чл. 105, ал. 1, т. 5 ЗООС или като част от ДБ по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС, се прилагат само титулните им страници, а пълните документи се предоставят на електронен носител. Документите по т. 2 от този раздел се прилагат към ДППГА в пълен вид на хартиен и електронен носител.
III. Нетехническо резюме на доклада, което съдържа:
1. Име или търговско наименование на оператора.
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.
3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС.
4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА.
5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението.
6. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование или, в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част първа на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства.
7. Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението и мерките за предотвратяване на рисковете от големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или посочване на източника, където тази информация може да се намери по електронен път.
Приложение № 3  към чл. 12, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Форма и съдържание на заявлението за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал

Форма и съдържание на заявлението за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
1. Име и/или търговско наименование на оператора.
2. Пълен адрес на оператора.
3. Телефон, факс, електронна поща.
4. Име и/или търговско наименование на предприятието и/или съоръжението.
5. Пълен адрес на предприятието и/или съоръжението.
6. Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието и/или съоръжението.
7. Име.
8. Длъжност.
9. Телефон, факс, електронна поща.
10. Искане по чл. 112, ал. 4 и/или 5 от ЗООС за поверителност на част от информацията:
Да/Не
10.1. Производствена или търговска тайна:
Да
Мотиви: ....................................................
...................................................................
Не
10.2. Държавна или служебна тайна:
Да
Мотиви: .....................................................
.....................................................................
Не
10.3. Лични данни:
Да/Не
Описание на данните:
11. Правно основание и причини за подаване на заявлението:
11.1. планирано изграждане и/или експлоатация на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП) съгласно чл. 109, ал. 1 от ЗООС:
Да/Не
11.2. планирано въвеждане в експлоатация на ПСВРП съгласно чл. 109, ал. 4 от ЗООС:
Да/Не
11.3. планирано изменение/разширение в ПСВРП съгласно чл. 116е, ал. 1 от ЗООС:
Да
11.3.1. описание на причините и обстоятелствата за извършената актуализация в документите съгласно чл. 7;
11.3.2. описание на съответните промени в актуализираните документи по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 (по раздели):
Не
12. Номер/дата на актуалното уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.
13. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС.
14. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г., бр. 3 и 63 от 2018 г. и бр. 11 от 2019 г.).
15. Информация за случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 от ЗООС:
15.1. номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС, че планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III от ЗООС;
15.2. номер и дата на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС, с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества, или
15.3. номер и дата на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества.
Приложени документи:
1. Доклад за безопасност.
2. Вътрешен авариен план на предприятието.
3. Декларация от оператора за достоверност на данните.
Дата: .......................
Подпис: ............................
Приложение № 4  към чл. 13

Форма и съдържание на доклада за безопасност

Докладът за безопасност се съставя с цел да докаже, че операторът на ПСВРП е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда чрез:
1. Планиране, разработване и прилагане на политика за предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност.
2. Планирано и системно идентифициране на опасностите от големи аварии и предприемане на мерки за тяхното предотвратяване и за ограничаване на последствията от тях за хората и околната среда.
3. Включване на мерки за осигуряване на безопасност и надеждност при проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на всяка инсталация, складово и/или производствено съоръжение и инфраструктура в предприятието, при експлоатацията на които е възможно възникването на голяма авария.
4. Изготвяне на авариен план за предприятието и изготвяне на информация, която операторът предоставя на компетентните органи за изготвяне на външен авариен план.
5. Предоставяне на информация, позволяваща на съответния орган по глава шеста от ЗООС и по устройствено планиране на територията съгласно Закона за устройство на територията в рамките на неговата компетентност да изпълни задълженията си по чл. 104 ЗООС.
6. Предоставяне на изчерпателен и актуален списък на опасните химични вещества в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци.
Докладът за безопасност съдържа следната задължителна информация:
I. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, изготвен съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1.
II. Подробно описание на:
1. Околната среда в района на предприятието:
1.1. описание на предприятието и околната му среда, включително географското му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия, предмета на дейност и ако е необходимо – историята му;
1.2. идентифициране и описание на вида на съоръженията, процесите и дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария;
1.3. описание на местата в предприятието, където е възможно възникването на голяма авария, включително схема/карта на територията на предприятието и/или съоръжението с обозначение на тези места;
1.4. въз основа на наличната информация, идентифициране на съседните предприятия, както и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото.
2. Съоръженията, процесите и дейностите в предприятието:
2.1. описание на основните дейности и на продуктите на частите на предприятието, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на риск от големи аварии, както и условията, при които е възможно възникването на големи аварии, с описание на планираните мерки за предотвратяването им;
2.2. описание на технологичните процеси и работните методи, и по-специално на етапите на протичане на процесите; отчитане на наличната информация относно най-добрите практики, когато това е приложимо;
2.3. актуален и изчерпателен списък на опасните химични вещества в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци, който съдържа:
2.3.1. химично наименование, CAS №, ЕС №, наименование по IUPAC;
2.3.2. капацитет на съоръженията и максимално количество, което е налично или се очаква да бъде налично по всяко време на площадката на предприятието/съоръжението;
2.3.3. физични, химични, токсикологични свойства и категория/категории на опасност (стандартни фрази на риска), както и описание на преките и/или косвените (забавени във времето) опасни ефекти за човека и околната среда;
2.3.4. физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации.
3. Идентифицираните опасности и оценка на рисковете от аварии в предприятието/съоръжението и съответните превантивни мерки:
3.1. подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и вероятността за възникването им и условията, при които те настъпват, в т.ч. резюме на събитията, които могат да изиграят ролята на първопричина за такива сценарии, и описание на факторите във или извън предприятието, които могат да доведат до осъществяването на тези сценарии, което включва:
3.1.1. експлоатационни причини;
3.1.2. външни причини, като например свързани с „ефекти на доминото“, обекти, райони и строежи, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария;
3.1.3. естествени причини, например земетресения или наводнения;
3.2. оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните големи аварии, включително карти, изображения или еквивалентни описания, където е уместно, показващи зоните, които ще бъдат засегнати при такива аварии, възникнали в предприятието, при спазване на изискването за опазване поверителността на информацията по чл. 112, ал. 4 – 6 ЗООС;
3.3. оценка на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите опасни вещества и процеси, отчитане на поуките от тях и изрично позоваване на конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии;
3.4. описание на техническите параметри и на оборудването, използвано за безопасната експлоатация на съоръженията.
4. Мерки за защита и средства за ограничаване на последствията от големи аварии:
4.1. описание на оборудването, инсталирано в предприятието с цел ограничаване на последствията от голяма авария за човешкото здраве и за околната среда;
4.2. организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране и ограничаване на последствията, включително на системите за детекция/защита, технически съоръжения за ограничаване на аварийно изпуснатите количества, включително чрез напръскване с водна струя, парни екрани, съдове за аварийно улавяне или събирателни съдове, отсекателни клапани; инертизационни системи; улавяне и събиране на водите, изпускани при пожар;
4.3. описание на наличните сили и средства (във и извън предприятието), необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, в т.ч. за организиране на тревога и интервенция;
4.4. описание на всички технически и нетехнически мерки, които имат отношение към намаляването на последствията от голяма авария;
4.5. резюме на информацията по т. 4.1, 4.2 и 4.3, необходима за изготвянето на авариен план на предприятието.
III. Информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност.
IV. Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в изготвянето на ДБ, съдържаща име, адрес, телефон, факс и електронна поща.
V. Нетехническо резюме на доклада, което съдържа:
1. Име или търговско наименование на оператора.
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.
3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС.
4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ.
5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението.
6. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства.
7. Обобщена информация относно естеството на опасностите от големи аварии и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и мерките за контрол при такива случаи.
8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или източника, където тази информация може да бъде достъпна по електронен път.
9. Когато е приложимо – данни за наличието на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно Конвенцията.
Приложение № 5  към чл. 14 и чл. 18, ал. 1

Форма и съдържание на външния авариен план и на вътрешния авариен план на предприятието и/или съоръжението

Външният и вътрешният авариен план на предприятието и/или съоръжението се съставят с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота и здравето на хората и на околната среда чрез:
1. Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото.
2. Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии.
3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора.
4. Осигуряване на възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.
I. Външен авариен план:
Външният авариен план по чл. 1, т. 6 от наредбата се съставя като част от общинския план за защита при бедствия и освен информацията, определена в чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия, съдържа и следните допълнителни данни:
1. Име и длъжност на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.
2. Име и длъжност на лицето/лицата, упълномощено/упълномощени да задейства/задействат оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.
3. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране и информиране и процедури за готовност и свикване.
4. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта, за прилагане на външния авариен план.
5. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в предприятието и/или съоръжението.
6. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието и/или съоръжението извън територията на обекта, включително реагиране при сценарии за големи аварии, както е посочено в доклада за безопасност, и разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии, имащи въздействие върху околната среда, както и за необходимите неотложни, средно- или дългосрочни действия в съответствие с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
7. Планирани мерки за предоставяне на специфична информация, отнасяща се до аварията, и какви действия следва да предприеме обществеността и намиращите се в съседство предприятия или обекти (при наличие на такива), които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, ал. 3, т. 7 и чл. 116з, ал. 1 ЗООС относно вероятността от възникване на ефект на доминото.
8. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението с възможни трансгранични последствия.
ІI. Вътрешен авариен план на предприятието и/или съоръжението:
Вътрешният авариен план на предприятието и/или съоръжението съдържа информация за:
1. Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план, и имената на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието и/или съоръжението в случай на авария.
2. Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план.
3. Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита.
4. Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието и/или съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат при получаване на предупреждение.
5. Мерките за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация.
6. Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината при изпълнението на външния авариен план.
7. Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието и/или съоръжението, извън територията на предприятието/съоръжението.
8. Протокол/протоколи за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители.
Приложение № 6  към чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2

Съдържание на обявата за открит обществен достъп

(Образец № 1)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
На основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
…………..………………………………................................………..
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: …………………………………………………………………,
(име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: ……………………………………………
Докладът за безопасност относно ………………………………………………………………………………................................,
                                              (посочва се предметът на инвестиционното намерение)
което е/не е (посочва се вярното) предмет на процедура по …………….. (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от ................................. г.  до ............................... г., на интернет страницата на ИАОС – ............................................................  (изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на ИАОС.
Лице за контакти: ........................................………………………………………………...............................................
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
(ОБРАЗЕЦ № 2)
ОБЩИНА ……………………………..
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
…………..………………………………................................………...
(име и адрес на предприятието/съоръжението)
с оператор: ……………………………………………………………………
                (име и адрес на оператора)
с предмет на дейност: …………………………………………...
Докладът за безопасност относно ………………………….......................………………………………................................,
              (посочва се предметът на инвестиционното  намерение)
което е/не е (посочва се вярното) предмет на процедура по …………….. (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо, и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4 ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност (посочва се вярното) е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от ........................... г. до ................................. г. в сградата на общината на ул. ..................................., етаж ..…, стая № ..…, всеки работен ден от …….. до …..… ч.  и/или на интернет страницата на общината –  ..........................................................................................  (изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
........................................................................................
   (описва се в кои местни средства за масово осведомяване е публикуван текстът на обявата).
Лице за контакти: …………….............................………………………………………...................................…………………
(име, длъжност, телефон, електронна поща)
Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.
Приложение № 7  към чл. 18, ал. 6

Форма и съдържание на информацията за разработване, съгласуване, проиграване и изпълнение на външните аварийни планове от кметовете на общини

1. Име или търговско наименование на оператор/оператори и пълен адрес на предприятие/предприятия или съоръжение/съоръжения с висок рисков потенциал.
2. Номер/дата на получените писма от оператори за ПСВРП за предоставяне на информация по чл. 116е, ал. 4 ЗООС за изготвяне/актуализиране на външен авариен план през отчетния период.
3. Дата на провеждане на консултации със засегнатата общественост по проекта на външния авариен план или неговата актуализация.
4. Обобщена информация за получените становища и начина, по който те са взети предвид при изготвянето на външния авариен план.
5. Номер/дата на издадени решения по чл. 116, ал. 2 ЗООС за ПВСРП, за които е преценено да не се изготвя външен авариен план за ПСВРП (за всеки отделен случай се посочват мотивите за това).
6. Обобщена информация на проведените тренировки и учения на външните аварийни планове за всяко ПСВРП (в случаите, когато не са извършени учения и тренировки за външния авариен план на определено ПСВРП, се представя обосновка относно причините за това).
7. Кратко описание за начина, по който са изпитани външните аварийни планове (частично, пълно, с участие на частите на единната спасителна система по Закона за защита при бедствия или по друг начин). В допълнение се посочват и критериите, използвани при преценката дали определен външен авариен план е подходящ.
Приложение № 8 към чл. 22, ал. 3
(Предишно Приложение № 8 към чл. 23, т. 8 - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Форма и съдържание на доклад от извършена проверка по чл. 157а, ал. 2 ЗООС

1. Данни за проверката:
а) дата на проверката;
б) председател на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
в) членове на комисията по чл. 157а, ал. 2 ЗООС;
г) наличие на декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 23, т. 1;
д) информация за уведомяване на оператора по чл. 23, т. 5;
е) информация за проведена подготовка за извършване на проверката;
ж) дата на последна проверка;
з) обхват на проверката.
2. Данни за оператора и предприятието/съоръжението:
а) име и адрес на оператора;
б) име и адрес на предприятието/съоръжението (ако са различни от тези на оператора);
в) номер на издаденото решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност (ДБ) или актуализиран доклад за безопасност (за ПВРП);
г) изходящ номер на писмото по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване на пълнотата и съответствието на ДППГА (за ПНРП);
д) предмет на дейност на предприятието/съоръжението;
е) длъжностни лица от предприятието/съоръжението, присъствало/присъствали на проверката.
3. Констатирани факти и обстоятелства по време на проверката:
а) изпълнение на предишни предписания;
б) прилагане на ППГА и СУМБ и изпълнение на мерките за предотвратяване на големи аварии;
в) констатирани факти и обстоятелства във връзка с аварийната безопасност на предприятието/съоръжението.
4. Заключения:
а) анализ на съответствието на предприятието/съоръжението с нормативните изисквания по аспекти (ДППГА, ДБ, аварийно планиране и др.);
б) идентифицирани нарушения;
в) приоритет за последващи проверки.
5. Последващ контрол и коригиращи мерки:
а) издадени предписания, срок и отговорник за изпълнението им, срок и отговорник за проверка на изпълнението;
б) издадени актове за установяване на административно нарушение;
в) наложени принудителни административни мерки;
г) дата на последваща проверка в случаите по чл. 157б, ал. 5 ЗООС.
Приложени документи:
1. Констативен протокол от проверката                                                      Да/Не
2. Акт/актове за установяване наадминистративно нарушение                  Да/Не
3. Заповед за налагане на принудителна административна мярка              Да/Не
4. Попълнени въпросници за проверка                                                       Да/Не
Дата: ....................................
Подпис:
Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1, т. 6
(Предишно Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

Форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС

УТВЪРДИЛ:
министър на околната среда и водите

ГОДИШЕН ПЛАН
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС – област .…….……. – .… г.

1. Обща оценка на проблемите във връзка с безопасността.
2. Териториален обхват на плана.
3. Списък на предприятията/съоръженията съгласно таблица 1.

Таблица 1. Списък на предприятията/съоръженията
№ по ред
Наименование на предприятието/
съоръжението
Изходящ номер на писмото за потвърждаване на ДППГА
 (за ПНРП)/
Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)
Класификация на предприятието/съоръжението
Период на планирана проверка
Забележки
ПСНРП
ПСВРП
1
2
3
4
5
6
7

4. Списък на групите от предприятия/съоръжения по ал. 1, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116з, ал. 1 от ЗООС.
5. Списък на предприятията/съоръженията по ал. 1, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения.
6. Организация за извършване на съвместни планови проверки на място, включително програмите за такива проверки.
7. Организация за извършване на извънредни проверки на място.
8. Механизъм за сътрудничество между различните контролни органи.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар