Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г.
Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Наредбата определя реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита на населението от:
1. кметовете на общините;
2. органите на изпълнителната власт;
3. собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и едноличните търговци.
Чл. 2. Индивидуални средства за защита са:
1. средства за защита на дихателните органи - филтриращи и изолиращи противогази, детски противогази, детски защитни камери, респиратори и противопрахови маски;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.