Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита

Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г.
(Обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 16 от 19.02.2013 г.)

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Наредбата регламентира реда за изграждане на колективните средства за защита, както и поддържането и използването им.

Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти. [s2If (2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Колективните средства за защита или части от тях освен основното си предназначение могат да имат и друго предназначение, което да не възпрепятства ползването им за укриване на населението.
(3) Колективните средства за защита са “подсградни” или “отделно стоящи”.
(4) Колективни средства за защита са и подземните инженерни съоръжения, проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация с двойно предназначение - основно - мирновременно, и допълнително - като колективни средства за защита (метрополитен, гаражи, тунели, подлези и др.). Метрополитените и подземните гаражи в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване в урбанизираните територии от особена важност по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия се проектират и изграждат и като колективни средства за защита.
(5) Колективни средства за защита са и противорадиационните укрития, изграждани в сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради.

Чл. 3. Изграждането, поддържането и използването на колективните средства за защита се извършва при условията и по реда на наредбата и при спазване изискванията на действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) осъществява методическо ръководство и контрол по изграждането и привеждането в състояние на готовност за използване по предназначение на колективните средства за защита.

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Министърът на вътрешните работи дава указания за използването и поддържането на колективните средства за защита, както и за привеждането им в готовност за укриване на населението.

Чл. 6. (1) (Отм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.).
(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Състоянието на помещенията, машинното оборудване, общата херметизация, поддържаният температурно-влажностен режим и водената документация на скривалищата се проверяват от контролните органи на ГДПБЗН – МВР най-малко два пъти в годината.
(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Заданието за проектиране на строеж по чл. 12, ал. 2 от Закона за защита при бедствия се съгласува с ГДПБЗН – МВР.

Чл. 7. (1) За всяко скривалище се изготвят паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията и паспорт съгласно приложение № 1.
(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Паспортът по приложение № 1 се изготвя в два екземпляра, като единият се съхранява в ГДПБЗН – МВР.
(3) За всяко противорадиационно укритие се изготвя отчетен картон съгласно приложение № 2.
(4) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Отчетният картон по приложение № 2 се изготвя в два екземпляра, като единият се съхранява в териториално звено на ГДПБЗН – МВР по местонахождение.
(5) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) ГДПБЗН – МВР поддържа база данни с актуална информация за колективните средства за защита.

Глава втора
Ред за изграждане на колективни средства за защита

Чл. 8. (1) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Проектирането на колективните средства за защита се извършва съгласно наредбите по чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията.
(2) Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж на обекти по чл. 2 се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 9. Изграждането на колективните средства за защита извън случаите по чл. 8, ал. 1 може да се извършва по преценка на съответния възложител.

Чл. 10. (Отм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.).

Чл. 11. (Отм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.).

Чл. 12. Проектирането на новоизграждащите се колективни средства за защита, както и реконструкцията и основният ремонт на съществуващите колективни средства за защита се извършва по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 13. (Отм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.).

Чл. 14. (Отм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.).

Чл. 15. (1) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Приемането и въвеждането в експлоатация на колективните средства за защита се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията с участие и при положително становище на представители на ГДПБЗН – МВР в държавната приемателна комисия.
(2) Приемането и въвеждането в експлоатация на колективните средства за защита се извършва в срок не по-късно от приемането и въвеждането в експлоатация на основния обект.

Чл. 16. През конструктивните елементи на изградените колективни средства за защита не се допуска допълнително прокарване на инженерни комуникации за сгъстен въздух, газо- и паропроводни инсталации, водопроводни, канализационни и други видове инсталации.

Глава трета
Поддържане на колективните средства за защита

Чл. 17. (1) Колективните средства за защита се поддържат и управляват от ведомствата, на които са предоставени, от кметовете или от собствениците им.
(2) Отговорността за техническото състояние, готовността за ползване по предназначение и разходите по поддържането на колективните средства за защита от момента на въвеждането им в експлоатация е за сметка на органите и лицата по ал. 1.
(3) Органите и лицата по ал. 1 определят звено за поддържането на колективните средства за защита в мирно и във военно време, състоящо се от технически лица, които отговарят за експлоатацията, поддържането и отчетността.
(4) Органите и лицата по ал. 1 организират практически занятия на звената за обслужване на колективните средства за защита веднъж на 6 месеца.
(5) Поддържането на колективните средства за защита се осъществява съгласно приложение № 3 “Ред за експлоатация и поддържане на колективните средства за защита”.

Чл. 18. За всяко скривалище се изготвят и се съхраняват в него:
1. план-схема на скривалището, отразяваща архитектурното разпределение на помещенията, вътрешните и външните мрежи за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и изключващите ги устройства, местата, където е възможно пробиване на стените при затрупване на входовете и аварийните изходи;
2. (изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) функционална схема за работата на оборудването при различните режими;
3. досие, съдържащо:
а) заводските паспорти и инструкции на монтираните машини и агрегати;
б) дневник за контролните проверки на скривалището;
в) дневник за отчитане работата на дизелагрегата;
г) дневник за отчитане работата по извършеното обслужване на техническото оборудване на скривалището;
д) дневник за водене на температурно-влажностния режим;
е) противопожарна инструкция;
ж) документи, свързани с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

Чл. 19. За всяко противорадиационно укритие се изготвя и се съхранява от собственика:
1. план-схема на противорадиационното укритие, отразяваща архитектурното разпределение на помещенията, вътрешните и външните мрежи за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и изключващите ги устройства, местата, където е възможно пробиване на стените при затрупване на входовете или аварийния изход (ако има такъв);
2. функционална схема за работата на машинното оборудване при различните режими (ако има такова);
3. дневник за контролните проверки на противорадиационното укритие и дневник за отчитане работата по извършеното обслужване на техническото му оборудване.

Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Главна дирекция „ПБЗН“ – МВР и териториалните є звена осъществяват контрол най-малко два пъти в годината на състоянието на строителната конструкция, помещенията, оборудването, общата херметизация, поддържания температурно-влажностен режим и водената документация на скривалищата.

Чл. 21. (1) Поддържането на колективните средства за защита в готовност за ползване по предназначение се извършва от органите и лицата по чл. 17, ал. 1.
(2) В изпълнение на задълженията си по ал. 1, както и за техническото обслужване на колективните средства за защита органите и лицата по чл. 17, ал. 1 могат да използват услугите на юридически и физически лица, притежаващи необходимите технически възможности и квалификация.

Чл. 22. (1) Поддържането на технико-защитните показатели на филтър-вентилационната уредба на колективните средства за защита се осигурява чрез периодични проверки.
(2) Качественото състояние на филтър-поглътителите се определя чрез технически преглед и контролна проверка. Техническият преглед и контролната проверка се извършват веднъж на 3 години, а при наводняване на колективните средства за защита или на въздуховземащите устройства филтър-поглътителите се проверяват незабавно.
(3) Техническият преглед и контролната проверка се извършват от назначени от органите и лицата по чл. 17, ал. 1 механици по защитни съоръжения или от юридически и физически лица, притежаващи необходимите технически възможности и квалификация.
(4) След извършване на техническия преглед и контролната проверка всички разглобяеми възли на колоната на филтър-поглътителите се пломбират отново.
(5) Данните от техническия преглед и контролната проверка се отразяват в паспорта на колективните средства за защита и в дневника за отчитане на работата на филтър-вентилационната уредба.
(6) С техническия преглед на филтър-поглътителите се установява наличието на корозия, механични повреди или други дефекти, водещи до понижаване на експлоатационните и защитните им функции.
(7) При техническия преглед се осъществява и текущ ремонт на филтър-поглътителите и се вземат мерки за подобряване условията на съхранението им.
(8) Качественото състояние на филтър-поглътителите се определя по методика съгласно приложение № 4.

Чл. 23. (1) За постигане на съответната степен на защита колективните средства за защита се изпитват на херметичност. Изпитването на херметичност се провежда:
1. при завършване на строителството;
2. при приемане на съоръжението от държавна приемателна комисия;
3. в процеса на експлоатация.
(2) За постигане на необходимите параметри за херметизация на съоръженията в процеса на строителството и на монтажните работи се контролират изпълнението на железобетонните работи, елементите, преминаващи през херметизацията, и монолитните участъци на ограждащата конструкция, местата на ъглите на срещащите се под замазката конструктивни елементи.
(3) При завършване строителството на съоръжението в строително отношение изпитването на херметичност се провежда в пълен обем. За получаване на достатъчно точни резултати от изпитването е необходимо да се има предвид условието разликата между температурите на външния и на вътрешния въздух да не бъде по-голяма от 10 градуса по Целзий.
(4) Изпитването се провежда от строителя и от възложителя.
(5) Появилите се в процеса на изпитване неплътности се отстраняват. След окончателното завършване на всички монтажни работи колективното средство за защита се изпитва отново на херметизация.
(6) Резултатите от изпитванията на колективното средство за защита и на отделните помещения на херметичност са неразделна част от цялостната документация на съоръжението.
(7) Изпитването и поддържането на херметичността на колективните средства за защита се извършва по методика съгласно приложение № 5.

Чл. 24. Поддържането на агрегатите и системите на колективните средства за защита се извършва съгласно съответната инструкция на завода производител.

Глава четвърта
Използване на колективните средства за защита

Чл. 25. (1) Укриването във всяко колективно средство за защита се извършва по предварително разработен разчет.
(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) За колективните средства за защита - общинска или държавна собственост, разчетът се разработва съвместно от собственика на колективното средство за защита и от териториалното звено на териториалното звено на ГДПБЗН – МВР.
(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) За колективните средства за защита – частна собственост, разчетът се разработва от собственика (за етажна собственост – от управителния съвет/управителя) съгласувано с териториалното звено на ГДПБЗН – МВР и с кмета на съответната община/район.

Чл. 26. (1) Привеждането на колективните средства за защита в готовност за укриване е процес, включващ основни и допълнителни дейности.
(2) Основните дейности са:
1. отваряне на всички входове на колективното средство за защита за приемане на укриващите се;
2. затваряне на всички защитно-херметични устройства за технологичните отвори с мирновременно предназначение;
3. проверка на състоянието на аварийните изходи;
4. проверка на състоянието на помещенията за укриване;
5. проверка на запасите от вода за пиене и за санитарно-технически нужди и дозапасяване при необходимост;
6. разчистване на подходите към колективното средство за защита и поставяне на указателни табели;
7. включване на телефонни постове или на други средства за свръзка.
(3) Допълнителните дейности са:
1. отстраняване от помещенията за укриване на вещите, които биха препятствали настаняването на предвидените по разчет укриващи се;
2. поставяне на пейки, легла и столове в помещенията, като се осигурява широчина на проходите в колективното средство за защита, не по-малка от 120 см, но не повече от 200 см;
3. проверка на изправността на системите и агрегатите (филтър-вентилационната уредба, електрооборудване, водоснабдяване и канализация, херметични клапани, врати и капаци);
4. осигуряване при необходимост на хранителни продукти и медикаменти;
5. докомплектуване на противопожарните табла с подръчни противопожарни уреди и съоръжения.

Чл. 27. (1) Въвеждането на укриващите се в колективното средство за защита се извършва по указания на ръководителя или служителите на звеното за обслужване на защитното съоръжение.
(2) Служителите на звеното за обслужване на защитното съоръжение носят отличително облекло със съответните знаци.
(3) При въвеждането в колективното средство за защита се дава предимство на болните, инвалидите, възрастните хора, бременните жени и децата, за които се предвиждат и специално определени места в непосредствена близост до помещението на системата за филтър-вентилация.
(4) Забранява се въвеждането в колективното средство за защита на животни.
(5) След запълването на колективното средство за защита вратите се затварят и излизането се забранява до подаването на съответната команда от ръководителя на звеното за обслужване на съоръжението.

Чл. 28. В колективното средство за защита след укриването се спазва следният ред:
1. заемат се само местата, указани от служителите на звеното за обслужване на съоръжението;
2. забранено е пушенето и паленето на огън;
3. забранена е употребата на алкохол и наркотични вещества;
4. забранено е внасянето на отровни, миризливи и запалителни вещества;
5. забранено е внасянето на оръжие и боеприпаси;
6. не се допуска вдигане на шум и необосновано движение на укриващите се в помещенията;
7. при възникване на повод за тревога укриващите се задължително спазват указанията на служителите на звеното за обслужване на съоръжението;
8. напускането на колективното средство за защита се извършва по ред, определен от служителите на звеното за обслужване на съоръжението;
9. при положение че основният вход (изход) е затрупан, напускането на колективното средство за защита се извършва през аварийния изход по ред, определен от служителите на звеното за обслужване на съоръжението.

Чл. 29. (1) Използването на новоизграждащите се колективни средства за защита в мирно време се определят с проекта.
(2) Проектът за използването на колективните средства за защита в мирно време следва да осигурява както постоянната готовност на помещенията и оборудването за привеждането им в режим за укриване, така и необходимите условия за безопасното пребиваване на посетителите в мирновременното им предназначение.
(3) При предоставяне на колективни средства за защита под наем в мирно време в съответните договори задължително се включват клаузи за незабавното им предоставяне за укриване в случай на нужда, без да се вменяват тежести на собственика или на органите на Единната спасителна система.

Чл. 30. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.)
(1) Без промяна на основното им предназначение колективните средства за защита могат да се използват и с допълнително предназначение съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за защита при бедствия след съгласуване с териториалните звена на ГДПБЗН – МВР и издадено разрешение за строеж.
(2) Допълнителното предназначение по ал. 1 може да бъде за:
1. провеждане на обучение;
2. културно-просветни цели;
3. спортни занимания;
4. заведения за хранене и развлечения;
5. ателиета и офиси за административни и други услуги.

Чл. 31. (1) Забранява се:
1. пробиването на отвори в стените, демонтиране на оборудването или прeустройство на помещенията на колективните средства за защита;
2. демонтиране, подмяна или пробиване на вратите или металните капаци на прозорците на противорадиационните укрития;
3. използване на общите помещения в противорадиационните укрития не по предназначение;
4. демонтиране на техническото оборудване на колективните средства за защита - вентилационни, електро- или водопроводни и канализационни инсталации.
(2) Забранява се в мирно време използването на елементите на инженерно-техническото и специалното оборудване на колективните средства за защита - предфилтър-поглътители, филтър-поглътители, средствата за регенерация на въздуха (регенеративни патрони и регенеративни двуредови установки, резервоари за фекалии).
(3) Подходите, входовете и помещенията за техническо оборудване, коридорите и аварийният изход на колективните средства за защита трябва да са свободни с оглед на бързото привеждане на защитното съоръжение в готовност за укриване на хора.

Чл. 32. При проектиране и изграждане на нови сгради и съоръжения сервитутът около надземните елементи на съществуващите колективни средства за защита е:
1. равен на височината на новоизграждащи се сгради и съоръжения - при височина на наземния елемент на колективните средства за защита, по-малка от 1,2 метра;
2. равен на половината от височината на сградата плюс 3 метра - при височина на наземния елемент на колективните средства за защита, по-голяма или равна на 1,2 метра.

Чл. 33. Основните, текущите, плановите ремонти и експлоатацията на колективните средства за защита, в т. ч. на инженерно-техническото и специалното оборудване, средствата за връзки и оповестяване се осъществяват от и за сметка на собственика на колективното средство за защита.

Чл. 34. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.)
(1) Премахването на колективно средство за защита се извършва по реда на Закона за устройство на територията.
(2) За премахването на колективно средство за защита кметът на общината уведомява писмено ГДПБЗН – МВР.

Чл. 35. (1) Колективните средства за защита, които не могат да се използват по предназначение, но са с некомпрометирана конструкция, се обезопасяват от собственика, като се запазва възможността за възстановяване на функционалната им пригодност.
(2) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) При промяна на собствеността на колективно средство за защита на новия собственик се предават с предавателно-приемателен протокол всички документи, включително паспортът на защитното съоръжение. Новият собственик уведомява писмено ГДПБЗН – МВР за промяната на собствеността.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Наредбата се приема на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за защита при бедствия.

§ 2. (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Указания по прилагането на наредбата издава министърът на вътрешните работи.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ