Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Приета с Постановление № 366 от 21 декември 2016 г.
Обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

Глава първа
Предмет и обхват

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за безопасност и предотвратяване на големи аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за морските пространства на Република България, определени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (обн., ДВ, бр. 38, 73 и 74 от 1996 г.), с изключение на вътрешните морски води.

(2) Наредбата не засяга нормативните изисквания за:
1. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване и добив на подземни богатства чрез сондиране;
2. предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване или на концесии за добив на подземни богатства във водите по ал. 1;
3. извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
4. осигуряване на достъп до информацията по приложения № 5 – 9 като публична обществена информация;
5. издаване на комплексни разрешителни – приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда;
6. извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
7. търсене и проучване или проучване на подземни богатства във водите по ал. 1, при които не се използват:
а) съоръжения, осъществяващи търсещи и проучвателни сондажи и свързани операции;
б) добивни съоръжения.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.