Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Приета с Постановление № 366 от 21 декември 2016 г.
Обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

Глава първа
Предмет и обхват

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за безопасност и предотвратяване на големи аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за морските пространства на Република България, определени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (обн., ДВ, бр. 38, 73 и 74 от 1996 г.), с изключение на вътрешните морски води.

(2) Наредбата не засяга нормативните изисквания за:
1. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване и добив на подземни богатства чрез сондиране;
2. предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване или на концесии за добив на подземни богатства във водите по ал. 1;
3. извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
4. осигуряване на достъп до информацията по приложения № 5 – 9 като публична обществена информация;
5. издаване на комплексни разрешителни – приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда;
6. извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
7. търсене и проучване или проучване на подземни богатства във водите по ал. 1, при които не се използват:
а) съоръжения, осъществяващи търсещи и проучвателни сондажи и свързани операции;
б) добивни съоръжения.

Глава втора
Компетентни органи и сътрудничество

Раздел I
Компетентни органи

Чл. 3. (1) Компетентни органи по прилагането на наредбата са Министерският съвет, министърът на енергетиката, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната и министърът на външните работи или оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) Министерският съвет:
1. по предложение на органите по ал. 3 и 5 приема стратегия за задълженията и приоритети за действие, включително при проектирането и експлоатацията на инсталациите, управлението на целостта им, аварийната готовност и аварийното реагиране, както и за начина на организация и взаимодействие на органите по ал. 1;
2. приема Национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море и външен план за аварийно реагиране като част от него по предложение на министъра на вътрешните работи;
3. одобрява ежегоден доклад за изпълнение на дейностите по тази наредба по предложение на министъра на енергетиката;
4. по предложение на органите по ал. 3 и 5 приема препоръки за одобряване на мерки, необходими за подобряване на ефективността при изпълнението на дейностите по тази наредба;
5. по предложение на органите по ал. 3 и 5 приема финансови и организационни мерки за ефективно изпълнение на задълженията по тази наредба, включително мерки за регулиране на безопасността и опазването на околната среда по справедлив начин; мерките включват и:
а) финансиране на натрупването на достатъчен експертен опит на национално ниво или чрез официални споразумения с трети държави или и двете с цел изпълнение на задълженията по наредбата, включително извършване на проверки, предприемане на действия по изпълнението и обработването на докладите за големите опасности по чл. 16 и на уведомленията по чл. 22, ал. 1, т. 3, 8, 9 и 10;
б) финансиране на изготвянето на достатъчни писмени ръководства и упражняване на надзор, за да се поддържа съгласуван подход и да се гарантира, че органите по ал. 3 и 5 запазват изцяло отговорността си съгласно тази наредба, когато се разчита на външни източници на експертен опит;
в) финансиране на основно обучение, връзки, достъп до технологии, пътни и дневни разходи на служителите на органите по ал. 3 и 5 с цел изпълнението на задълженията им, както и улесняване на активното сътрудничество между компетентните органи;
г) финансиране и насърчаване на научноизследователската дейност в съответствие със задълженията на органите по ал. 3 и 5 съгласно тази наредба;
д) предоставяне на финансиране за изготвянето на доклади от органите по ал. 3 и 5;
6. по предложение на органите по ал. 3 и 5 приема декларация за политиката, включваща целите на надзора и изпълнението, задълженията на компетентните органи за постигане на прозрачност, последователност, пропорционалност и обективност при регулиране на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
7. по предложение на органите по ал. 3 и 5 приема процедури, гарантиращи бързата обработка по подходящ начин на претенциите за обезщетение, включително по отношение на изплащането на обезщетение за трансгранични инциденти.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА):
1. контролира безопасността на корабоплаването в районите на търсене и проучване или на проучване, или на добив на нефт и природен газ;
2. контролира техническото и аварийното оборудване на плавателните съдове, извършващи търсене и проучване или проучване, или добив на нефт и природен газ, за съответствието им с международните изисквания;
3. контролира поддържане на минимални средства за реагиране при нефтени разливи от титулярите на разрешения и концесионерите въз основа на оценка на риска;
4. организира и координира дейностите по ликвидиране на нефтени разливи съгласно Националния авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море;
5. дава становище по вътрешните планове за аварийно реагиране по чл. 40, ал. 1 преди утвърждаването им от органа по ал. 5.
(4) Министърът на вътрешните работи организира и координира изготвянето на плановете по чл. 41, ал. 1 и 2.
(5) Министърът на енергетиката:
1. приема вътрешните планове за аварийно реагиране по чл. 40, ал. 1 след получаването на становище на органа по ал. 3;
2. установява политика, процеси и процедури за оценка на докладите за големите опасности и на документите по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 4;
3. разглежда и приема доклади за големите опасности и представените с тях документи по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 4, както и други документи, представени съгласно наредбата;
4. предоставя политиката, процесите и процедурите за оценка на докладите за големите опасности и на документите по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 4 на разположение на титулярите на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 и на концесионерите по предоставени концесии за добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 (наричани по-нататък „титулярите на разрешения“, съответно – „концесионерите“), както и обобщена информация за тях на разположение на обществеността;
5. изисква от титулярите на разрешения или от концесионерите или от операторите да представят цялата фактологична информация и други данни съгласно тази наредба и подробните процедури за оценка на докладите за големите опасности; информацията трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
а) установени са всички предвидими опасности, които биха могли да доведат до голяма авария, включително за околната среда, оценени са рисковете, свързани с тях, и са набелязани мерки за контрол на рисковете, включително аварийно реагиране;
б) системата за управление във връзка с безопасността и околната среда е описана по подходящ начин и показва, че са спазени изискванията на тази наредба;
в) посочени са подходящи мерки за провеждането на независима проверка и за одит от страна на оператора или собственика;
6. изготвя доклади в съответствие с изиск­ванията на тази наредба въз основа на информация, предоставена от другите компетентни органи по ал. 1 и чл. 4;
7. сътрудничи си с компетентните органи по ал. 1 и чл. 4;
8. ежегодно предоставя на Европейската комисия:
а) годишен доклад, който съдържа информацията по т. 3 от приложение № 1;
б) информация за всички дейности, целящи гарантиране на нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури за възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.
(6) Министърът на енергетиката изпълнява функциите по ал. 5, когато общият брой на инсталациите, на които има човешко присъствие, е не повече от шест. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функциите по ал. 5, когато общият брой на инсталациите, на които има човешко присъствие, надвиши шест броя.
(7) Министърът на енергетиката съвместно с министъра на външните работи при необходимост разработва и въвежда съгласувани или съвместни процедури с други органи на държавите – членки на Европейския съюз, за изпълнение на задълженията по тази наредба.
(8) Министърът на отбраната чрез Военноморските сили на Република България оказва помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в случай на замърсяване на морската среда с нефт и нефтопродукти съобразно Националния авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море по чл. 41, ал. 1.
(9) Органите по ал. 1 спазват принципите за независимост и обективност при изпълнение на функциите си и основават политиката, организацията и оперативните си процедури на принципите по приложение № 2.
(10) Органите по ал. 1 публикуват на интернет страниците си тази наредба.
(11) Органите по ал. 1 осигуряват необходимите човешки и финансови ресурси за изпълнение на задълженията си по тази наредба съобразно равнището на извършваните дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(12) Органите по ал. 1 могат да сключат споразумения със съответните агенции на Европейския съюз и/или с други компетентни органи за осигуряване на експертен опит с цел подпомагане изпълнението на функциите по тази наредба.
(13) Органите по ал. 1 изготвят процедури за изпълнение на задълженията си, като не се засягат други отговорности, свързани с търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, на сушата, включително мерките по Наредба № 9 от 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране (ДВ, бр. 79 от 2003 г.).
(14) Органите по ал. 1 изготвят официално споразумение за установяване на необходимите механизми за съвместна работа, включително надзор, наблюдение и прегледи от органа по ал. 2, съвместно планиране и инспектиране, разделение на отговорностите за обработка на докладите за големите опасности, съвместно разследване, вътрешна комуникация и доклади, които се публикуват съвместно за външно ползване.
(15) Органите по ал. 1 осъществяват контрол по изпълнението на тази наредба от титулярите на разрешения, концесионерите, и от операторите и собствениците, включително чрез извършване на проверки, в рамките на нормативно установените си правомощия.
(16) Органите по ал. 1 предвиждат в проектите на бюджетите си средства за изпълнението на функциите си по тази наредба по реда на бюджетната процедура.

Раздел II
Сътрудничество

Чл. 4. (1) Органите по чл. 3, ал. 1:
1. обменят знания, информация и опит помежду си и с Групата на компетентните органи на Европейския съюз по въпросите на търсенето и проучването или проучването, или добива на нефт и природен газ в морските райони и участват в консултации по прилагането на националното законодателство и законодателството на Европейския съюз с представители на отрасъла, други заинтересовани лица и Европейската комисия;
2. участват при определянето на ясни общи приоритети за изготвяне и актуализиране на стандарти и ръководства за установяване на най-добрите практики за търсене и проучване или за проучване, или за добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, за тяхното въвеждане и последователно прилагане.
(2) Знанията, информацията и опитът по ал. 1, т. 1 обхващат действието на мерките за управление на риска, предотвратяването на големи аварии, проверката на съответствието и аварийното реагиране при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
Чл. 5. (1) Информацията по приложение № 1 е публична и се предоставя на органите по чл. 3, ал. 3 и 5 от титулярите на разрешения и от концесионерите по образец, утвърден от органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет страниците на органите по чл. 3, ал. 3 и 5 в 3-дневен срок от получаването й.
Чл. 6. (1) Сигнали за нарушаване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 се подават до органите по чл. 3, ал. 3 и 5 при осигуряване на поверителност на подадената информация.
(2) Проверката на сигналите по ал. 1 се извършва при запазване на анонимността на подателите на сигнали.
(3) Титулярите на разрешения или концесионерите са длъжни да предоставят подробна информация за изискванията за поверителност и анонимност чрез провеждане на съответно обучение:
1. на своите работници;
2. на изпълнителите, свързани с дейността;
3. на работниците на изпълнителите, свързани с дейността.
Чл. 7. (1) Компетентните органи разследват големи аварии, възникнали при извършването на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(2) След приключване на разследването на големи аварии или след приключване на съдебното производство на Европейската комисия се предоставя обобщение на констатациите. Осигурява се публичен достъп до неповерителната версия на констатациите.
(3) Органите по чл. 3, ал. 1 в рамките на своите правомощия прилагат всички препоръки от разследването.

Глава трета
Предотвратяване на големи аварии при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1

Чл. 8. Титулярите на разрешения или концесионерите:
1. предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване на големи аварии при дейностите по търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
2. отговарят за действия или пропуски на избраните от тях изпълнители, които водят до или допринасят за големи аварии при дейностите по търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
3. предприемат всички необходими мерки за ограничаване на вредните последици за човешкото здраве и околната среда при възникване на голяма авария;
4. извършват дейностите по търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 въз основа на системно управление на риска при остатъчни рискове от големи аварии, приемливи за хората, околната среда и ресурсите в съответните инсталации.
Чл. 9. (1) Титулярите на разрешения или концесионерите могат, без да прехвърлят правата и задълженията по съответните договори за проучване или добив, да определят за оператор едно или повече трети лица – физически и/или юридически лица, на които с договор възлагат изпълнение на дейности, свързани с разрешението или концесията.
(2) Титулярите на разрешения или концесионерите уведомяват своевременно органа по чл. 3, ал. 5 за определянето на оператор. Операторът следва да разполага с необходимите възможности за спазване на изискванията за извършване на дейности, свързани с разрешението или концесията.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 може мотивирано да възрази срещу определянето на оператора в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 2, когато операторът не отговаря на изискванията на наредбата или на приложимото законодателство.
(4) Титулярите на разрешения или концесионерите определят друг подходящ оператор или поемат задълженията му по тази наредба в случаите по ал. 3.
Чл. 10. (1) Титулярите на разрешения или концесионерите са длъжни да предоставят информацията, събрана в резултат на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 съгласно обхвата, условията и реда на глава четвърта от Закона за подземните богатства.
(2) Събраната по реда на ал. 1 информация може да бъде предоставена за ползване при условията и по реда на Наредбата за националния геоложки фонд, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 43 от 2011 г. и бр. 5 от 2016 г.).
(3) Информацията по ал. 1 е поверителна по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за подземните богатства и не може да се разпространява като публична обществена информация по друг начин, освен по установения по ал. 2.
Чл. 11. Дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 се извършват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
Чл. 12. (1) Прокарването на търсещ или проучвателен сондаж от непроизводствена инсталация се осъществява след осигуряване на обществен достъп до информацията по процедурата и реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. участие на обществеността за евентуалното въздействие върху околната среда на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(2) Общественият достъп до информацията и участието на обществеността по ал. 1 се организират и провеждат при условията и по реда съответно на глава втора и пета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.), и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.).
(3) Министърът на околната среда и водите взема решение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда относно прокарването на сондаж, като взема предвид резултатите от участието на обществеността, след разглеждане на направените бележки и изразените мнения.
(4) Министърът на околната среда и водите провежда процедурата по ал. 3 в сроковете, определени в националното законодателство по околна среда.
Чл. 13. (1) Титулярите на разрешения или концесионерите експлоатират производствените инсталации и свързаната инфраструктура в границите на площите, за които е предоставено разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесия за добив при условията и по реда на Закона за подземните богатства.
(2) Титулярите на разрешения, концесионерите, операторите и собствениците трябва да спазват изискванията и да изпълняват задълженията по тази наредба за срока на действие на предоставеното разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесия за добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(3) Органите по чл. 3, ал. 3 и 4 уведомяват министъра на енергетиката при установяване на обстоятелства, при които третото лице – оператор, не може да спазва и не отговаря на изискванията на тази наредба.
(4) Министърът на енергетиката уведомява титулярите на разрешения или концесионерите за обстоятелствата по ал. 3.
(5) В случаите по ал. 4 титулярите на разрешения или концесионерите поемат отговорността за изпълнението на задълженията по тази наредба и незабавно предлагат заместващо трето лице – оператор.
Чл. 14. Извършването на дейности, свързани с производствени или непроизводствени инсталации, започва или продължава след приемане на доклада за големите опасности от органа по чл. 3, ал. 5.
Чл. 15. (1) Извършването на сондажни дейности или комбинирани дейности започва или продължава след приемане от органа по чл. 3, ал. 5 на доклада за големите опасности за включените инсталации и след:
1. подаване на уведомление за сондажни дейности, или
2. подаване на уведомление за комбинирани дейности.
(2) Титулярите на разрешения или концесионерите уведомяват органа по чл. 3, ал. 5 при прекратяване или временно спиране на сондажните дейности.
(3) Извършването на сондажни дейности или на комбинирани дейности не започва или не продължава при възражения на органите по чл. 3, ал. 1.
Чл. 16. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя доклад за големите опасности във връзка с производствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 2 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация по част 2, т. 3 от приложение № 3.
(3) Докладът по ал. 1 може да се изготви за група производствени инсталации със съгласието на органа по чл. 3, ал. 5.
(4) Органът по чл. 3, ал. 5 извършва оценка на доклада по ал. 1 съгласно изискванията на приложение № 2.
(5) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът предоставя допълнителна информация и прави всички необходими промени в доклада по ал. 1 преди неговото приемане при необходимост и по искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(6) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя изменение на доклада по ал. 1 при:
1. необходимост от промени по производствената инсталация, които водят до съществено изменение;
2. необходимост от промени или планирано демонтиране на трайно прикрепена производствена инсталация.
(7) В случаите по ал. 6 титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът внася изменението на доклада в едномесечен срок преди настъпването на събитията по ал. 6 в съответствие с част 6 от приложение № 3.
(8) Дейностите по ал. 6 се извършват само след приемане от органа по чл. 3, ал. 5 на изменението на доклада за големите опасности за производствената инсталация.
(9) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът извършва пълна периодична проверка на доклада по ал. 1 на всеки две години или по-рано по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(10) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът уведомява органа по чл. 3, ал. 5 за резултатите от проверката по ал. 9 в едномесечен срок от извършването й.
Чл. 17. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или собственикът изготвя доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 3 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация съгласно част 2, т. 3 от приложение № 3.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 извършва оценка на доклада по ал. 1 съгласно изискванията на приложение № 2.
(4) При необходимост и по искане на органа по чл. 3, ал. 5 се предоставя допълнителна информация и се правят всички необходими промени в доклада преди приемането му.
(5) Изменение на доклада се изготвя при:
1. необходимост от промени по подвижна непроизводствена инсталация, които водят до съществено изменение;
2. необходимост от промени или планирано демонтиране на трайно прикрепена непроизводствена инсталация.
(6) В случаите по ал. 4 титулярят на разрешение или концесионерът, или собственикът внася изменението на доклада в едномесечен срок преди настъпването на събитията по ал. 5 в съответствие с част 6 от приложение № 3.
(7) Дейностите по ал. 4 се извършват само след приемане от органа по чл. 3, ал. 5 на изменението на доклада за големите опасности за непроизводствената инсталация.
(8) Титулярят на разрешение или концесионерът, или собственикът извършва пълна периодична проверка на доклада по ал. 1 на всеки две години или по-рано по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.
(9) Титулярят на разрешение или концесионерът или собственикът уведомява органа по чл. 3, ал. 5 за резултатите от проверката по ал. 8 в едномесечен срок от извършването й.
Чл. 18. (1) Докладите по чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и техните изменения се разглеждат в съответствие с чл. 22, ал. 3 и 4 от експертен съвет, назначен от органа по чл. 3, ал. 5.
(2) Съветът по ал. 1 включва представители на органите по чл. 3, ал. 2 – 5.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 може да привлича в състава на съвета по ал. 1 и други експерти освен посочените по ал. 2.
(4) Органът по чл. 3, ал. 5 одобрява правила за работата на съвета по ал. 1, включващи работни процедури за:
1. обработка, оценка и приемане на докладите за големите опасности;
2. обработка на уведомленията за сондажни дейности;
3. определяне на интервалите за проверка на мерките за контрол на риска по отношение на големите опасности, включително за околната среда, при дадена инсталация или дейност.
(5) Органът по чл. 3, ал. 5 утвърждава протокол за приемане на докладите по чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и на техните изменения и издава съгласувателно писмо на титулярите на разрешения, концесионерите и операторите.
Чл. 19. (1) Зоната за безопасност на всяка инсталация се определя съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) В зоната по ал. 1 се забранява влизането и пребиваването на плавателни съдове.
(3) Забраната по ал. 2 не се прилага за плавателни съдове, които влизат или пребивават в зоната за безопасност:
1. във връзка с полагане, проверка, изпробване, ремонт, поддръжка, поправка, подмяна или демонтиране на всякакви подводни кабели или тръбопроводи в зоната на безопасност или близо до нея;
2. за превоз на лица или стоки от или до инсталация в зоната на безопасност;
3. за извършване на проверка на инсталации или свързана инфраструктура в зоната на безопасност от органите по чл. 3, ал. 1;
4. за спасяване или опит за спасяване на човешки живот или имущество;
5. поради неблагоприятни метеорологични условия;
6. в случай на бедствие;
7. със съгласието на титуляря на разрешение или на концесионера, или на ИАМА.
(4) Дейностите по ал. 3, т. 1 – 6 се извършват след съгласуване с титуляря на разрешение или с концесионера.
Чл. 20. Стандартите и политиките за предотвратяване на големи аварии се изготвят от титуляря на разрешение или от концесионера съвместно с органа по чл. 3, ал. 5 и представители на работниците след консултации, проведени между тях.
Чл. 21. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът носи имуществена отговорност за предотвратяването и отстраняването на непосредствена заплаха от възникване на екологични щети или за екологични щети, причинени от дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, осъществявани от тях или от тяхно име, съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
(2) Титулярят на разрешение или концесионерът предоставя финансово обезпечение за обезпечаване на отговорността си по ал. 1 при условия, форма и в размер, определени с договора за търсене и проучване или за проучване, съответно с концесионния договор.

Глава четвърта
Подготовка и осъществяване на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1

Чл. 22. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, собственикът или операторът в зависимост от конкретния случай подава следните документи:
1. корпоративна политика за предотвратяване на големи аварии в писмена форма или подходящо нейно описание;
2. система за управление във връзка с безопасността и опазването на околната среда, приложима към инсталацията, в писмена форма или подходящо нейно описание;
3. при планирана производствена инсталация – уведомление за проекта съгласно изискванията на част 1 от приложение № 3;
4. описание на схемата за независима проверка по чл. 26;
5. доклад за големите опасности по чл. 16 и 17;
6. при съществено изменение или при демонтиране на инсталацията – изменение на доклада за големите опасности по чл. 16, ал. 6 и чл. 17, ал. 5;
7. вътрешен план за аварийно реагиране или подходящо негово описание;
8. при сондажна дейност – уведомление за сондажна дейност и информация за дейността в съответствие с част 4 от приложение № 3;
9. при комбинирана дейност – уведомление за комбинирани дейности;
10. при предстоящо преместване на съществуващата производствена инсталация с цел експлоатация на ново място за добив – уведомление за промяна на местоположението по приложение № 3.
(2) Документите по ал. 1 се подават до органа по чл. 3, ал. 5.
(3) Документите по ал. 1 се разглеждат в 14-дневен срок и когато има нередовности или информацията е недостатъчна, на титуляря на разрешение или на концесионера се дава подходящ срок за отстраняване на нередовностите или документите се връщат със задължителни указания.
(4) В 14-дневен срок считано от представянето на документите по ал. 2, когато са без нередовности, или в 14-дневен срок от представянето на допълнителни документи и информация или след отстраняването на нередовностите съгласно ал. 3, органът по чл. 3, ал. 5 ги приема или мотивирано отказва да ги приеме.
(5) Органът по чл. 3, ал. 5 може да поиска и други документи, относими към изпълнението на задълженията по наредбата.
(6) Уведомлението за проект по ал. 1, т. 3 се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди подаването на доклада за големите опасности във връзка с планираната дейност. Направените бележки по уведомлението за проект се отразяват в доклада за големите опасности.
(7) Титулярят на разрешение и концесионерът уведомяват предварително ИАМА, когато съществуваща производствена инсталация предстои да навлезе или да напусне водите по чл. 2, ал. 1. Уведомлението е писмено и се подава:
1. в 3-месечен срок преди датата, на която производствената инсталация се очаква да навлезе във водите по чл. 2, ал. 1;
2. в едномесечен срок преди датата, на която производствената инсталация се очаква да напусне водите по чл. 2, ал. 1.
(8) Уведомлението за промяна на местоположението по ал. 1, т. 10 се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди планираното преместване. Направените бележки, препоръки и условия по уведомлението за промяна на местоположението се включват в доклада за големите опасности за съответните дейности.
(9) Титулярят на разрешение или концесионерът уведомява органа по чл. 3, ал. 5 при съществено изменение на уведомлението за проект или на уведомлението за промяна на местоположението. Уведомяването се извършва своевременно преди подаването на доклада за големите опасности или негово изменение, когато е приложимо за съответните дейности.
(10) Докладът за големите опасности по ал. 1, т. 5 се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди планираното започване на дейностите.
Чл. 23. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, изготвя вътрешни планове за аварийно реагиране по чл. 40, ал. 1 въз основа на оценката на риска за големи аварии, направена при изготвянето на предходния доклад за големите опасности. Планът включва анализ на ефективността на реагиране при нефтен разлив и се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в срок 4 месеца преди започването на дейностите.
(2) При използване на подвижна непроизводствена инсталация за извършването на сондажни дейности планът по ал. 1 се изготвя въз основа на оценката на риска, направена при изготвянето на уведомлението за сондажни дейности по чл. 22, ал. 1, т. 8.
(3) Изменение на вътрешния план за аварийно реагиране или подходящо негово описание се изготвя, когато изменението се налага от естеството или местоположението на сондажа.
(4) При извършването на комбинирани дейности чрез използване на непроизводствена инсталация планът по ал. 1 се изменя, като се отразяват комбинираните дейности.
(5) Изменението по ал. 3, съответно по ал. 4, се подава до органа по чл. 3, ал. 5 като допълнение към съответното уведомление за сондажни, съответно за комбинирани дейности.
Чл. 24. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя уведомление за сондажни дейности.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава до органа по чл. 3, ал. 5 в 3-месечен срок преди започването на сондажната дейност и съдържа данни за:
1. проекта на сондажа;
2. предлаганите сондажни дейности;
3. анализ на ефективността на реагиране при нефтен разлив;
4. разрешение за ползване на дисперсанти при нефтен разлив.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда уведомлението по ал. 1, като се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 6, изречение второ и ал. 8, изречение второ. При необходимост преди започването на сондажните дейности при установено неизпълнение на изискванията на тази наредба органът по чл. 3, ал. 5 предприема подходящи действия, включително може да спре действието на разрешението или на концесията по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.
(4) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът включва независим проверяващ в планирането и изготвянето на съществено изменение на подадено уведомление за сондажни дейности и незабавно информира органа по чл. 3, ал. 5.
(5) Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда изменението по ал. 4 в съответствие с ал. 3 и при необходимост предприема подходящи действия.
(6) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът подава до органа по чл. 3, ал. 5 доклади за сондажните дейности в съответствие с изискванията на приложение № 4. Докладите се подават ежеседмично от датата на започване на сондажните дейности.
Чл. 25. (1) При участие в комбинирани дейности титулярите на разрешение или концесионерите, или операторите, или собствениците, в зависимост от конкретния случай, съвместно изготвят уведомление за комбинирани дейности.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информацията по част 7 от приложение № 3 и се подава от титуляря на разрешение или от концесионера в 3-месечен срок преди започването на комбинираната дейност.
(3) Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда уведомлението по ал. 1, като се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 6, изречение второ и ал. 8, изречение второ. При необходимост преди започването на сондажните дейности при установено неизпълнение на изискванията на тази наредба органът по чл. 3, ал. 5 предприема подходящи действия, включително може да спре действието на разрешението или на концесията по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.
(4) Титулярят на разрешение или концесионерът уведомява незабавно органа по чл. 3, ал. 5 за всяко съществено изменение на подаденото уведомление. Органът по чл. 3, ал. 5 разглежда измененията в съответствие с ал. 3 и при необходимост предприема подходящи действия.
Чл. 26. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, въвежда схеми за независима проверка.
(2) Описанието на схемите по ал. 1 съдържа информацията по част 5 от приложение № 3 и се включва в системата за управление във връзка с безопасността и околната среда.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, носи отговорност за правилното и безопасното функциониране на оборудването и системите – обект на проверката, независимо от резултатите от проверката по ал. 1.
(4) Изборът на независим проверител и структурата на схемите по ал. 1 трябва да съответстват на критериите по приложение № 5.
(5) Схемата за проверка се въвежда:
1. при производствени инсталации – преди завършването на проекта;
2. при непроизводствени инсталации – преди започването на дейностите по търсене, проучване и добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
Чл. 27. Схемите по чл. 26 се въвеждат, за да удостоверят по независим начин:
1. за инсталациите – че критичните елементи, свързани с безопасността и околната среда, определени в оценката на риска на инсталацията от доклада за големите опасности, са подходящи и че графикът за проверка и изпитване на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда е подходящ, актуален е и се изпълнява по план;
2. за уведомленията за сондажни дейности – че проектът на сондажа и мерките за контрол на сондажните дейности са винаги подходящи съобразно очакваните условия на сондажа.
Чл. 28. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, са длъжни:
1. да предприемат подходящи действия въз основа на препоръките на независимия проверител;
2. да включат в уведомлението за сондажни дейности информация за констатациите и бележките на независимия проверител и за предприетите действия;
3. да предоставят на органа по чл. 3, ал. 5 препоръките, получени от независимия проверител, и информация за предприетите действия;
4. да съхраняват информацията по т. 3 за срок 6 месеца след приключването на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, за които се отнасят.
Чл. 29. Органът по чл. 3, ал. 5:
1. спира експлоатацията или започването на дейности на всяка инсталация или свързана инфраструктура – когато установи, че мерките, предложени в доклада за големите опасности за предотвратяване или ограничаване на последиците от големи аварии или в уведомленията за сондажни дейности или комбинирани дейности, са недостатъчни за изпълнение на изискванията на наредбата;
2. намалява срока между подаването на доклада за големите опасности или документите по чл. 22 и започването на дейностите – в изключителни случаи, при условие че не се засягат безопасността и опазването на околната среда;
3. изисква от титуляря на разрешение или от концесионера или от оператора или собственика, в зависимост от конкретния случай, да предприеме пропорционални мерки за предотвратяване на големи аварии при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
4. предприема подходящи мерки за осигуряване на непрекъсната безопасност на дейностите – в случаите по чл. 13, ал. 3 – 5;
5. изисква подобрения, а при необходимост – и забранява експлоатацията на всяка инсталация или на част от нея, или на всяка свързана инфраструктура:
а) когато в резултат от проверка при констатация по чл. 13, ал. 3 или при периодичен преглед на доклада за големите опасности по чл. 22, ал. 1, т. 5 или измененията на уведомленията по чл. 22, ал. 1, т. 8 – 10 е установено, че не са изпълнени изискванията на тази наредба, или
б) при основателни съмнения за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 или на инсталациите.

Глава пета
Политика за превенция

Чл. 30. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, изготвя корпоративна политика за предотвратяване на големи аварии и осигурява прилагането й на всички етапи при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, включително чрез установяване на подходящи мерки за наблюдение с цел осигуряване ефективността на политиката.
(2) Корпоративната политика по ал. 1 съдържа информацията по част 8 от приложение № 3.
(3) Корпоративната политика по ал. 1 се съобразява с отговорността на титуляря на разрешение или концесионера, или оператора, или собственика, в зависимост от конкретния случай, за контрол на рисковете от големи аварии, произтичащи от дейността им, и за постоянно подобряване на контрола на рисковете с цел осигуряване на висока степен на защита във всеки момент.
(4) Корпоративната политика може да съдържа и механизъм за осигуряване на диалог и сътрудничество между органите по чл. 3, ал. 1, титуляря на разрешение или концесионера, или оператора, или собственика, в зависимост от конкретния случай, и представителите на работниците.
(5) Корпоративната политика по ал. 1 съдържа мерки, включително за производствени и непроизводствени инсталации, разположени извън границите на Европейския съюз, използвани от титуляря на разрешение или от концесионера, или от оператора, или от собственика, в зависимост от конкретния случай.
Чл. 31. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, изготвя документ за системата за управление във връзка с безопасността и околната среда.
(2) Системата по ал. 1 съдържа описание на:
1. организационните мерки за контрол на големи опасности;
2. мерките за изготвяне и подаване на доклади за големите опасности, а при необходимост – и други документи съгласно тази наредба;
3. схеми за независима проверка по чл. 26.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, участва при провеждането на тристранни консултации по чл. 20.
(4) При необходимост ангажиментите на титуляря на разрешение или концесионера, или оператора, или собственика, в зависимост от конкретния случай, за провеждането на тристранни консултации по чл. 20 се определят с корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии.
Чл. 32. (1) Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии и системите за управление във връзка с безопасността и опазването на околната среда се изготвят в съответствие с части 8 и 9 от приложение № 3 и с приложение № 6.
(2) Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии се изготвя в писмена форма и определя:
1. общите цели и мерки за контрол на риска от големи аварии;
2. мерките за постигане на целите по т. 1 на корпоративно ниво;
3. прилагане на мерките по т. 1 на корпоративно ниво.
(3) Системата за управление във връзка с безопасността и околната среда се включва в рамките на общата система за управление на титуляря на разрешение или концесионера, или оператора, или собственика, в зависимост от конкретния случай.
(4) Системата по ал. 3 включва организационна структура, отговорности, практики, процедури, процеси и ресурси за определяне и изпълнение на политиката по ал. 1.
Чл. 33. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, изготвя и поддържа пълен опис на оборудването за аварийно реагиране при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
Чл. 34. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, след консултации с органа по чл. 3, ал. 5, в съответствие с приоритетите за сътрудничество съгласно приложение № 7 и въз основа на обмена на знания, информация и опит изготвя и преразглежда стандарти и ръководства за най-добрите практики за контрол на големите опасности на всички етапи на проектирането и работния жизнен цикъл на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(2) Стандартите и ръководствата по ал. 1 трябва да съдържат мерки и препоръки за:
1. подобряване целостта на сондажа, оборудването и преградите за контрол на сондажа, конструкция на сондажа, колонна глава, обсадни колони, циментови пояси, превентори, фонтанно оборудване и други, както и наблюдение на тяхната ефективност;
2. подобряване на първичното ограничаване;
3. подобряване на вторичното ограничаване, което намалява разрастването при възникване на голяма авария, включително фонтаниране на сондажа;
4. надеждно вземане на решения;
5. управление и надзор на дейностите, свързани с големи опасности;
6. компетентност на лицата на ръководни длъжности;
7. ефективно управление на риска;
8. оценка на надеждността на критичните системи във връзка с безопасността и околната среда;
9. ключови показатели за ефективността;
10. ефективно съчетаване на системите за управление във връзка с безопасността и опазването на околната среда между титуляря на разрешение или концесионера, или оператора, или собственика, в зависимост от конкретния случай, и други лица, участващи в дейностите по търсене, проучване и добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, гарантира, че корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии обхваща и техните производствени и непроизводствени инсталации извън границите на Европейския съюз.
Чл. 35. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, предприема подходящи мерки, когато дейността му създава непосредствена опасност за човешкото здраве или значително увеличава риска от голяма авария.
(2) При необходимост мерките по ал. 1 могат да включват и спиране на съответната дейност, докато опасността или рискът не бъдат контролирани по подходящ начин.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, уведомява органите по чл. 3, ал. 3 и 5 незабавно, но не по-късно от 24 часа, за предприетите мерки по ал. 1 и 2.
Чл. 36. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, предприема подходящи мерки за използване на подходящи технически средства или процедури за подобряване на надеждността на събирането и съхраняването на данни, които са от значение, включително за предотвратяване на евентуалното им манипулиране.
Чл. 37. (1) Дружествата, регистрирани на територията на Република България, които осъществяват пряко или чрез дъщерни дружества дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 или извън границите на ЕС като титуляри или концесионери, или оператори по искане на органа по чл. 3, ал. 5, представят писмен доклад за всякакви големи аварии с тяхно участие.
(2) В искането за доклад по ал. 1 органът по чл. 3, ал. 5 описва подробно исканата информация. Докладите се обменят по реда на чл. 4.
Чл. 38. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, трябва да спазва мерките, установени в доклада за големите опасности и в плановете, посочени в уведомленията за сондажни дейности и в уведомленията за комбинирани дейности.
(2) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, осигурява на органите по чл. 3, ал. 1 или на оправомощени от тях лица достъп до инсталация или плавателен съд, използвани за извършването на дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, включително превоз на оборудване във всяко разумно време, както и други средства за задоволяване на потребностите във връзка с посещенията на инсталациите, за да се улеснят упражняването на контрол от компетентните органи, извършването на проверки, разследвания и действия по осигуряване спазването на изискванията на тази наредба.
Чл. 39. (1) Органите по чл. 3, ал. 3 и 5 разработват съвместно годишни планове за ефективен контрол на големи опасности, включително чрез проверки, въз основа на управление на риска и в съответствие с док­лада за големите опасности и документите по чл. 22.
(2) Годишните планове по ал. 1 се изготвят в срок до 30 ноември на предходната календарна година.
(3) Органите по чл. 3, ал. 3 и 5 съвместно извършват преглед на ефективността на плановете по ал. 1 на всеки три години.

Глава шеста
Аварийна готовност и аварийно реагиране

Чл. 40. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, изготвя вътрешен план за аварийно реагиране за овладяване и ликвидиране на последиците от големи аварии, включително инциденти, при които има непосредствен риск от голяма авария с инсталациите и свързаната инфраструктура, използвани за извършване на дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 или във връзка с такива дейности.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя в съответствие с част 10 от приложение № 3.
(3) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, поддържа необходимото оборудване и квалификация на персонала в съответствие с вътрешния авариен план, така че да са на разположение по всяко време, като при необходимост ги предоставя на разположение на органа по чл. 3, ал. 2.
(4) Вътрешният авариен план, изготвен от титуляря на разрешение или от концесионера, или от оператора, или от собственика, в зависимост от конкретния случай, се привежда в изпълнение незабавно при голяма авария или при ситуация, при която има непосредствен риск от голяма авария.
(5) Планът по ал. 1 се актуализира при всяко съществено изменение на доклада за големите опасности по чл. 22, ал. 1, т. 5 или на уведомленията по чл. 22, ал. 1, т. 8 – 10. Актуализацията на плана се подава до органа по чл. 3, ал. 5.
(6) Вътрешният авариен план се съчетава с други мерки, свързани със защитата и спасяването на персонала от засегнатата инсталация, с цел осигуряване на личната безопасност и оцеляването.
Чл. 41. (1) Националният авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море се въвежда в действие със заповед на министър-председателя:
1. при големи разливи;
2. когато силите и средствата, включени в съответния авариен план, са недостатъчни за ликвидиране на разлива;
3. когато е необходима международна помощ в рамките на Европейския съюз, регионалното сътрудничество на страните от Черноморския басейн или от специализирани международни компании.
(2) Външният план за аварийно реагиране по чл. 3, ал. 2, т. 2 е неразделна част от плана по ал. 1.
(3) Външният план за аварийно реагиране обхваща всички нефтени и газови инсталации във водите по чл. 2, ал. 1 или свързаната инфраструктура, както и областите, които биха могли да бъдат засегнати, като подробно се описват ролята и финансовите задължения на титулярите на разрешения или концесионерите.
(4) Външният план за аварийно реагиране се изготвя в съответствие с приложение № 8 и т. 2 и 3 от приложение № 9 и се предоставя на разположение на Европейската комисия, на други държави – членки на Европейския съюз, които биха могли да бъдат засегнати, и на обществеността.
(5) Когато предоставя на разположение външния план за аварийно реагиране, органът по чл. 3, ал. 4 гарантира, че оповестената информация не излага на риск безопасността и сигурността на нефтените и газовите инсталации във водите по чл. 2, ал. 1 и тяхната експлоатация, включително не уврежда икономическите интереси на държавите – членки на Европейския съюз, или личната безопасност и благосъстоянието на служители на държавите членки.
(6) Външният план за аварийно реагиране се изготвя под ръководството на министъра на вътрешните работи от представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на енергетиката, Министерството на отбраната и други административни структури, свързани с управлението на морските пространства, съвместно с титулярите на разрешения или концесионерите, или операторите, или собствениците, в зависимост от конкретния случай. При изготвяне на плана се взема предвид актуалната редакция на вътрешните планове за аварийно реагиране на съществуващите или планираните инсталации или свързаната инфраструктура в областта, обхваната от външния план за аварийно реагиране.
(7) Предприемат се подходящи мерки за постигане на висока степен на обща съвместимост и оперативна съвместимост на оборудването и квалификацията за реагиране между всички държави – членки на Европейския съюз, в географския регион и когато е целесъобразно, извън него.
(8) Органите по чл. 3, ал. 1 насърчават отрасъла да разработва оборудване и предоставят по договор услуги за реагиране, които са съгласувани и са оперативно съвместими в целия географски район.
(9) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ИАМА съхранява данни за оборудването и услугите за аварийно реагиране в съответствие с т. 1 от приложение № 9. Тези данни се предоставят на разположение на другите държави – членки на Европейския съюз, които биха могли да бъдат засегнати, на Европейската комисия, както и на съседни трети държави, при условията на взаимност.
(10) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, редовно извършва проверка на своята готовност за ефективна реакция при големи аварии и провежда ежегодно тренировки и учения съвместно с органите по чл. 3, ал. 2 – 5.
(11) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, предоставя ежегодни доклади на органите по чл. 3, ал. 3 и 4 за резултатите от извършените проверки и проведените тренировки и учения по ал. 10.
(12) Органите по чл. 3, ал. 1 съвместно разработват сценарии за сътрудничество при извънредни ситуации.
(13) Сценариите по ал. 12 редовно се оценяват от органите по чл. 3, ал. 3 и 4 и при необходимост се актуализират.
Чл. 42. (1) Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, уведомява незабавно органа по чл. 3, ал. 3 за големи аварии или за ситуации, при които има непосредствен риск от голяма авария.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа описание на обстоятелствата, включително по възможност мястото, възможното въздействие върху околната среда и основните последици, които биха могли да възникнат.
(3) В случай на голяма авария титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът, в зависимост от конкретния случай, предприема всички подходящи мерки за предотвратяване на разрастването и за ограничаване на последиците й.
(4) Органите по чл. 3, ал. 1 оказват съдействие на титуляря на разрешение или концесионера, или на оператора, или собственика, в зависимост от конкретния случай, включително чрез предоставяне на допълнителни ресурси.
(5) Необходимата информация за пълно разследване по чл. 7 се събира в хода на действията за аварийно реагиране.

Глава седма
Трансгранични въздействия

Чл. 43. (1) Когато органът по чл. 3, ал. 5 прецени, че има вероятност от голяма авария при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и газ, във водите по чл. 2, ал. 1, която да окаже сериозно въздействие върху околната среда в друга държава – членка на Европейския съюз, преди започването на дейностите съответната информация се препраща до държавата – членка на Европейския съюз, която би могла да бъде засегната, за съвместно предприемане на мерки за предотвратяване на щетите.
(2) Органът по ал. 1 предоставя информация по искане на държави – членки на Европейския съюз, които считат, че има вероятност да бъдат засегнати от авария при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и газ, във водите по чл. 2, ал. 1 за оценка на ефективността на мерките.
(3) Определените по реда на ал. 1 и 2 големи опасности се посочват във външния и вътрешните планове за аварийно реагиране с цел да се улесни съвместната ефективна реакция при голяма авария.
(4) Когато има риск предвидимите транс­гранични въздействия от големи аварии да засегнат трети държави, органът по чл. 3, ал. 5 предоставя на третите държави достъп до съответната информация при условията на взаимност.
(5) Органът по чл. 3, ал. 2 координира с другите държави – членки на Европейския съюз, мерки за предотвратяване на възможните отрицателни въздействия от дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, включително за области извън границите на Европейския съюз.
(6) Органите по чл. 3, ал. 1 редовно проверяват своята готовност за ефективна реакция при големи аварии в сътрудничество с държавите – членки на Европейския съюз, които биха могли да бъдат засегнати, съответните агенции на Европейския съюз и с трети държави, които биха могли да бъдат засегнати – при условията на взаимност.
(7) Органите по чл. 3, ал. 1 могат да поискат съдействие от Европейската комисия за провеждане на учения за проверка на трансграничните механизми за аварийно реагиране.
(8) В случай на голяма авария или на непосредствена заплаха от голяма авария, която е довела или може да доведе до транс­гранични въздействия, органът по чл. 3, ал. 2 незабавно уведомява Европейската комисия и тези държави – членки на Европейския съюз, или трети държави, които биха могли да бъдат засегнати от ситуацията, като постоянно предоставя информация, необходима за ефективно аварийно реагиране.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Външен план за аварийно реагиране“ е план, който описва стратегията за действие и мерките за предотвратяване на разрастването или за ограничаване на последиците от голяма авария при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 с използване на всички ресурси, с които титулярят на разрешение, концесионерът или операторът разполага, описани в съответния вътрешен план за аварийно реагиране, както и всякакви допълнителни ресурси, осигурени от единната спасителна система по Закона за защита при бедствия.
2. „Вътрешен план за аварийно реагиране“ е план, изготвен от титуляря на разрешение, концесионера, оператора или собственика съгласно изискванията на наредбата относно мерките за предотвратяване разрастването или за ограничаване на последиците от голяма авария при дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
3. „Голяма авария“ по отношение на инсталация или свързана инфраструктура е:
а) инцидент, включително взрив, пожар, изгубване на контрола върху сондаж или изпускане на нефт, природен газ или опасни вещества, които водят или могат да доведат до смърт или до сериозни наранявания на лица;
б) инцидент, пораждащ сериозни щети за инсталацията или свързаната инфраструктура, който води или може да доведе до смърт или до сериозни наранявания на лица;
в) инцидент, водещ до смърт или сериозни наранявания на пет или повече лица, намиращи се на инсталация – източник на опасност, разположена във водите по чл. 2, ал. 1, или които участват в дейностите по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1;
г) всеки значителен екологичен инцидент, възникнал в резултат от инциденти по букви „а“, „б“ и „в“.
За да се определи дали даден инцидент съставлява голяма авария по букви „а“, „б“ или „г“, инсталациите, на които обикновено няма човешко присъствие, се приемат за инсталации, на които има човешко присъствие.
4. „Голяма опасност“ е ситуация, която може да доведе до голяма авария.
5. „Добив“ е извличане във водите по чл. 2, ал. 1 на нефт и природен газ от подземните слоеве на площ, обект на разрешение за търсене и проучване или за проучване или на концесия за добив, включително преработката на нефт и природен газ във водите по чл. 2, ал. 1 и техния пренос чрез свързана инфраструктура.
6. „Ефективност на реагирането при нефтен разлив“ е ефективност на системите за реагиране при нефтен разлив, определена чрез анализ на честотата, продължителността и графика на условията на околната среда, които биха попречили да се реагира. Оценката на ефективността на реагирането при нефтен разлив се изразява като процент от време, през което тези условия не са налице, и включва описание на оперативните ограничения за засегнатите инсталации в резултат на тази оценка.
7. „Зона на безопасност“ е площта на разстояние до 500 метра от всяка част на инсталацията съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Тя включва и водния стълб от морската повърхност до дъното. Зоните могат да са с по-големи размери, когато това е допустимо от общоприетите международни стандарти.
8. „Започване на дейностите“ е включването за първи път на инсталацията или свързаната инфраструктура в извършването на дейностите, за които е предназначена.
9. „Значителен екологичен инцидент“ е инцидент, който води или може да доведе до сериозни неблагоприятни въздействия върху околната среда по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
10. „Изпълнител“ е всяко физическо или юридическо лице, с което операторът или собственикът е сключил договор за изпълнение на конкретни задачи от името на оператора или на собственика, или на титуляря на разрешение, или на концесионера.
11. „Инсталация“ е стационарно, трайно прикрепено или подвижно съоръжение или комбинация от съоръжения, постоянно свързани помежду си с мостове или други конструкции, използвани за извършване на дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 или във връзка с такива дейности.
12. „Инцидент“ е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хората, имуществото или околната среда.
13. „Комбинирана дейност“ е дейност, осъществявана от инсталация съвместно с друга инсталация или инсталации за цели, свързани с друга или другите инсталации, която оказва съществено въздействие върху рисковете за безопасността на хората или опазването на околната среда на някоя инсталация или на всички тях.
14. „Критични елементи във връзка с безопасността и околната среда“ са части на дадена инсталация, включително компютърните програми, чиято цел е да предотвратят или да ограничат последиците от голяма авария или чиято неизправност би могла да причини голяма авария или да допринесе съществено за такава авария.
15. „Независима проверка“ е оценка и пот­върждение на точността на конкретни писмени декларации от физическо и/или юридическо лице или организационно подразделение на титуляря на разрешение или на концесионера, или на оператора, или на собственика, което не се контролира или влияе от физическо и/или юридическо лице или организационното подразделение, използващо декларациите.
16. „Нефтен разлив“ е всяко изхвърляне на нефт във водата, опасно за здравето на хората или околната среда, независимо от причините и обстоятелствата, предизвикали това изхвърляне.
17. „Ликвидиране на нефтен разлив“ е комплекс от действия, насочени към ликвидиране на нефтения разлив и намаляване на неговото вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
18. „Непроизводствена инсталация“ е инсталация, различна от инсталация, която се използва за добив на нефт и природен газ.
19. „Оператор“ е лице, определено от титуляря по предоставено разрешение за търсене и проучване или за проучване или от концесионера по предоставена концесия за добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, за извършване на дейности по търсене и проучване или проучване, или добив, включително планиране и изпълнение на сондажни дейности или управление и контрол на функциите на производствена инсталация.
20. „Отрасъл“ са физически и/или юридически лица, които пряко участват в търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1.
21. „Подходящ“ е правилен или напълно уместен за дадено изискване или ситуация, включително въз основа на оценка на пропорционалните усилия и разходи, основаващ се на обективни доказателства и доказан чрез анализ, сравнение с подходящи стандарти или други решения, които са били използвани при сравними ситуации от други органи или отрасли.
22. „Приемане“ във връзка с доклада за големите опасности е писменото съобщение от органа по чл. 3, ал. 5 до титуляря на разрешение или на концесионера или до оператора или собственика, че ако бъде изпълнен по описания в него начин, докладът отговаря на изискванията на наредбата. Приемането не предполага прехвърляне на отговорността за контрола на големите опасности.
23. „Приемлив“ във връзка с риск е ниво на риск, по отношение на което времето, разходите или усилията за по-нататъшното му намаляване биха били силно непропорционални спрямо ползите от подобно намаляване. При оценка на пропорционалността на времето, разходите или усилията спрямо ползите от по-нататъшното намаляване на риска се вземат предвид най-добрите практики във връзка с нивата на иска, съвместими с начинанието.
24. „Производствена инсталация“ е инсталация, която се използва за добив.
25. „Търсене и проучване“ е сондирането в даден участък и всички съответни, свързани с нефт и природен газ дейности във водите по чл. 2, ал. 1, необходими на етапа преди дейностите, свързани с добива.
26. „Риск“ е вероятност от възникване на вредни последици за населението и имуществото му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и уязвимостта за дадената територия.
27. „Свързана инфраструктура“ е инфраструктурата в рамките на зоната на безопасност или в рамките на съседна зона всеки сондаж и свързани структури, допълнителни съоръжения и устройства, свързани с инсталацията; всякаква апаратура и обекти, разположени на главната конструкция на инсталацията или прикрепени към нея; всякаква прикрепена към тръбопровода апаратура и обекти.
28. „Свързани с нефт и газ дейности във водите по чл. 2, ал. 1“ са всички дейности във връзка с инсталация или свързана инфраструктура, включително тяхното проектиране, планиране, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация, отнасящи се до търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1, но без пренос на нефт и природен газ от един бряг до друг.
29. „Собственик“ е собственикът на непроизводствена инсталация или лицето, което на правно основание вместо него контролира дейността на непроизводствена инсталация.
30. „Сондажна дейност“ е всяка дейност, свързана със сондаж, която би могла да доведе до случайно изпускане на вещества, които биха могли да предизвикат голяма авария, включително прокарването на сондаж, укрепване на стените на прокарания сондаж, изпитания на сондажа, перфориране на експлоатационната колона, усвояване на сондажа, интензификационни работи в сондажите, ремонтът или промяната на сондаж, спирането на сондажни дейности или окончателното напускане на сондаж.
31. „Съществено изменение“ е изменение на основанието за приемане на първоначалния доклад, включително материалните промени, наличието на нови знания или технологии и измененията в оперативното управление – при доклад за големи опасности; изменение на основанието за подаване на първоначалното уведомление, включително материалните промени, замяната на инсталацията с друга, наличието на нови знания или технологии и измененията в оперативното управление – при уведомление за сондажни дейности или за комбинирани дейности.
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (ОВ, L 178/66 от 28 юни 2013 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 77а от Закона за подземните богатства.
§ 4. Изискванията на тази наредба се прилагат от влизането й в сила за:
1. Титуляри на разрешение или концесионери, оператори или собственици, планиращи производствени инсталации.
2. Титуляри на разрешение или концесионери или оператори, планиращи или извършващи сондажни дейности.
§ 5. Изискванията на тази наредба се прилагат за съществуващи инсталации и свързана инфраструктура не по-късно от 30 ноември 2017 г.
§ 6. Разпоредбата на чл. 12 не се прилага за дейности по търсене и проучване или проучване, или добив на нефт и природен газ във водите по чл. 2, ал. 1, за които е издадено разрешение за търсене и проучване или за проучване или е предоставена концесия за добив до 24 април 2012 г., освен при необходимост от прокарване на нови сондажи.
§ 7. Министърът на външните работи уведомява Европейската комисия за националните мерки, които са предприети във връзка с достъпа до знания, активи и експертни ресурси, включително за официални споразумения по чл. 4, ал. 2 в срок до 19 юли 2016 г.
§ 8. Органът по чл. 3, ал. 5 утвърждава образец за докладване на информацията по чл. 5, ал. 1 в 3-месечен срок от влизането в сила на наредбата.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 5, т. 8, буква „а“

Обмен на информация и прозрачност

1. Общият формат за докладване на данни за показателите за големи опасности трябва да позволява съпоставяне на информацията от органите по чл. 3, ал. 1 и съпоставяне на информацията от отделните титуляри на разрешения, концесионери и оператори.
2. Титулярите на разрешения, концесионерите и операторите предоставят на органите по чл. 3, ал. 1 информация за:
а) непреднамерено изпускане на нефт, газ или други опасни вещества, независимо дали са запалени, или не;
б) загуба на контрол над сондажа, изискваща привеждане в действие на оборудването за контрол на сондажа, превентори, фонтанно оборудване и други, или повреда на преграда на сондажа, изискваща нейната замяна или ремонт;
в) неизправност на критичен елемент във връзка с безопасността и околната среда;
г) съществено нарушение на конструктивната цялост или загуба на защитата при пожар или експлозия, или загуба на позиция по отношение на подвижна инсталация;
д) плавателни съдове, заплашени от сблъсък, и действителен сблъсък на съдове с инсталация в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море;
е) произшествия с хеликоптери в пределите на инсталации в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море или близо до тях;
ж) всеки смъртен случай;
з) всички сериозни наранявания на 5 или повече лица при една и съща авария;
и) всеки случай на евакуация на персонал;
к) значителен екологичен инцидент.
3. Годишните доклади съдържат най-малко следната информация:
а) брой, възраст и местоположение на инсталациите;
б) брой и вид на извършените инспекции и разследвания, действия по изпълнението или присъди;
в) информация за инциденти съгласно общата система за докладване;
г) всяко съществено изменение на регулаторната рамка на дейностите в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море;
д) резултатите от търсенето и проучването или проучването, или добива на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море по отношение на предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от възникнали големи аварии.
4. Информацията по т. 2 се състои от фактологична информация и аналитични данни относно търсенето и проучването или проучването, или добива на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море и е недвусмислена. Предоставената информация и данни са такива, че работата на отделните титуляри на разрешения, концесионери и оператори да може да се съпоставя в рамките на Република България, а резултатите на отрасъла като цяло да може да се съпоставят между държавите – членки на Европейския съюз.
5. Събраната и натрупана информация по т. 2 дава възможност на органите по чл. 3, ал. 1 за отправяне на ранно предупреждение за възможно влошаване на състоянието на преградите от критично значение за безопасността и околната среда, както и за предприемане на превантивни действия. Тази информация показва и общата ефективност на мерките и средствата за контрол, прилагани от отделните титуляри на разрешения, концесионери и оператори и от отрасъла като цяло, по-специално за предотвратяване на големи аварии и за свеждане до минимум на рисковете за околната среда.
6. За да се изпълнят изискванията на чл. 5, ал. 1, се разработва опростен формат за улесняване публикуването на съответната информация съгласно т. 2 от настоящото приложение и за изготвяне на доклади съгласно чл. 7 по начин, който позволява лесен достъп за обществеността и улеснява трансграничното съпоставяне на данните.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 9

При извършването на задълбочена оценка на докладите за големите опасности органът по чл. 3, ал. 5 се уверява, че:
1. е представена цялата необходима фактологична информация;
2. титулярят на разрешение, концесионерът или операторът е установил всички разумно предвидими опасности от голяма авария, отнасящи се до инсталацията и нейните функции, заедно със събитията, които могат да ги предизвикат, и че методологията и критериите за оценка, възприети за целите на управлението на риска от големи аварии, са ясно обяснени, включително и факторите за несигурност при анализа;
3. при управлението на риска са отчетени всички съответни етапи от жизнения цикъл на инсталацията и е направена прогноза за всички предвидими ситуации, включително:
а) по какъв начин в проектните решения, описани в уведомлението за проекта, е отчетено управлението на риска, така че да се отразят принципите, свързани с безопасността и околната среда;
б) технологията на сондиране и изпитанията на сондажа от инсталацията по време на експлоатацията й;
в) технологията на сондиране на експлоатационните сондажи, оборудването на сондажите, перфориране на експлоатационната колона и усвояване на сондажа, преди дадена производствена инсталация да започне добив;
г) по какъв начин да се започнат комбинираните дейности с друга инсталация;
д) по какъв начин ще започне извеждането от експлоатация на инсталацията;
4. по какъв начин мерките за ограничаване на риска, набелязани като част от управлението на риска, ще бъдат прилагани при необходимост за ограничаване на риска до приемливо равнище;
5. определянето на необходимите мерки за постигане на приемливи равнища на риска титулярят на разрешение, концесионерът или операторът убедително е доказал, че са взети предвид съответните добри практики и преценки, основавани на надеждни инженерни познания, и най-добри управленски практики, както и принципите, свързани с човешкия и организационния фактор;
6. мерките и организацията за откриването на авария и бързото и ефективно реагиране са ясно определени и обосновани;
7. мерките за организация на напускането, евакуацията и спасяването, както и мерките за ограничаване на разрастването на извънредната ситуация и намаляване на въздействието върху околната среда, са съчетани логично и систематично, при отчитане на вероятните условия на извънредната ситуация, при които те ще бъдат прилагани;
8. по какъв начин изискванията са отразени във вътрешния план за аварийно реагиране и дали е представено копие, или подходящо описание на вътрешния план за аварийно реагиране;
9. системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, описана в доклада за големите опасности, е подходяща за осигуряването на контрол над основните рискове по отношение на големи опасности на всеки етап от жизнения цикъл на инсталацията, дали тя осигурява спазването на всички приложими нормативни разпоредби и дали предвижда одит на системата и изпълняване на препоръките от одита;
10. схемата за независима проверка е ясно обяснена.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1

Информация, която трябва да бъде включена в документите, които се подават до органа по чл. 3, ал. 5

1. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Уведомлението за проект и уведомлението за промяна на местоположението на производствена инсталация, които се подават съгласно чл. 22, ал. 1, т. 3 и 10 съответно, съдържат най-малко следната информация:
1.1. име и адрес на титуляря на разрешението или на концесионера, или на оператора или собственика, в зависимост от конкретния случай;
1.2. описание на процеса на проектиране за търсещи, проучвателни или добивни дейности и системи от първоначалната концепция до представения проект или подбора на съществуваща инсталация, използваните приложими стандарти и концепциите за проекта, включени в процеса;
1.3. описание на избора на концепция за проекта във връзка със сценариите за големи опасности за конкретната инсталация и нейното местоположение, както и параметрите за контрол на първостепенния риск;
1.4. доказателство, че концепцията допринася за намаляване на рисковете от големи опасности до приемливо равнище;
1.5. описание на инсталацията и условията на мястото, на което се предлага да се разположи тя;
1.6. описание на всякакви екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките за набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводите и местата за привързване на съседни инсталации;
1.7. описание на видовете дейности, свързани с голяма опасност, които ще се осъществяват;
1.8. общо описание на системата за управ­ление във връзка с безопасността и околната среда, чрез която трябва да бъде поддържана ефективността на мерките за контрол на риска по отношение на големите аварии;
1.9. описание на схемите за независима проверка и първоначален списък на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда и изискваните във връзка с тях резултати;
1.10. когато съществуваща производствена инсталация трябва да бъде преместена на ново място, за да бъде използвана за различна добивна дейност – доказателство за това, че инсталацията е подходяща за предложената добивна дейност;
1.11. когато непроизводствена инсталация трябва да бъде преобразувана, за да се използва като производствена – доказателство за това, че инсталацията е подходяща за такова пре­образуване.

2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В ДОКЛАДА ЗА ГОЛЕМИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Докладите за големите опасности за дадена производствена инсталация съдържат най-малко следната информация:
2.1. описание на начина, по който е отразен отговорът на органа по чл. 3, ал. 5 на уведомлението за проекта;
2.2. име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера, или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
2.3. кратка информация за всякакво участие на работници в изготвянето на доклада за големите опасности;
2.4. описание на инсталацията и на всяка връзка с други инсталации или свързана инфраструктура, включително прокарване, оборудване, изпитания или експлоатация на сондажи;
2.5. доказателства, че всички големи опасности са установени, направена е оценка на вероятността от възникването им и на евентуалните последици от тях, включително всички екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение на безопасността на дейностите, както и че мерките за техния контрол, включително свързаните критични елементи във връзка с безопасността и околната среда, са подходящи за намаляване до приемливо равнище на риска от голяма авария; тези доказателства включват оценка на ефективността на реагиране при нефтен разлив;
2.6. описание на видовете дейности, които биха могли да доведат до голяма опасност, които ще се извършват, както и максималния брой на лицата, които могат да се намират в пределите на инсталацията във всеки един момент;
2.7. описание на оборудването и мерките за осигуряване на контрол върху сондажите, технологична безопасност, ограничаване на опасните вещества, предпазване от пожар и експлозия, защита на работниците от опасни вещества и опазване на околната среда при появата на ситуация на голяма авария;
2.8. описание на мерките за защита на хората в пределите на инсталацията от големи опасности и за осигуряване на безопасното им напускане, евакуация и спасяване, както и мерки за поддръжката на системи за контрол за предотвратяване на щети по инсталацията и околната среда при евакуация на целия персонал;
2.9. приложими кодекси, стандарти и ръководства, използвани при изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията;
2.10. информация за системите на титуляря на разрешение или концесионера, или на оператора или собственика, в зависимост от случая, за управление във връзка с безопасността и околната среда, която е от значение за производствената инсталация;
2.11. вътрешен план за аварийно реагиране или подходящо негово описание;
2.12. описание на схемата за независима проверка;
2.13. всякаква друга подробна информация от значение, например в случаите на комбинирана експлоатация на две или повече инсталации по начин, който влияе на вероятността за голяма опасност на една или на всички инсталации;
2.14. информация във връзка с други изисквания на настоящата наредба, получена съгласно изискванията за предотвратяване на големи аварии на Наредба № 9 от 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране (ДВ, бр. 79 от 2003 г.);
2.15. по отношение на дейностите, които ще се извършват от инсталацията – всяка информация относно предотвратяването на големи аварии със значителни или тежки щети за околната среда от значение за други изисквания съгласно наредбата и получена в хода на процедурата съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
2.16. оценка на установените възможни въздействия върху околната среда в резултат на непредвиденото изпускане на замърсители вследствие на голяма авария и описание на техническите и нетехническите мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване или неутрализиране на тези въздействия, включително наблюдение.

3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В ДОКЛАДА ЗА ГОЛЕМИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА НЕПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Докладите за големите опасности за непроизводствена инсталация съдържат най-малко следната информация:
3.1. име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера, или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
3.2. кратка информация за всякакво участие на работниците в изготвянето на доклада за големите опасности;
3.3. описание на инсталацията, а при подвижна инсталация – описание на начините за преместването от едно място на друго, и на системата за позициониране;
3.4. описание на видовете дейности, които биха могли да доведат до голяма опасност, които могат да се извършват от инсталацията, както и максималния брой на лицата, които могат да се намират в пределите на инсталацията във всеки един момент;
3.5. доказателства, че всички големи опасности са установени, направена е оценка на вероятността от възникването им и на евентуалните последици от тях, включително всички екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение на безопасността на дейностите, както и че мерките за техния контрол, включително свързаните критични елементи във връзка с безопасността и околната среда, са подходящи за намаляване до приемливо равнище на риска от голяма авария; тези доказателства включват оценка на ефективността на всяко реагиране при нефтен разлив;
3.6. описание на обекта и мерките за осигуряване на контрол на сондажите, технологична безопасност, ограничаване на опасните вещества, предпазване от пожар и експлозия, защита на работниците от опасни вещества и опазване на околната среда при голяма авария;
3.7. описание на мерките за защита на хората в пределите на инсталацията от големи опасности и за осигуряване на безопасното им напускане, евакуация и спасяване, както и мерки за поддръжката на системи за контрол за предотвратяване на щети по инсталацията и околната среда при евакуация на целия персонал;
3.8. приложими кодекси, стандарти и ръководства, използвани при изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията;
3.9. доказателства, че са установени всички големи опасности за всички дейности, които инсталацията може да извършва, както и че рискът от голяма авария е намален до приемливо равнище;
3.10. описание на екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките за набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводи и места за привързване на съседни инсталации;
3.11. информация за системите за управление във връзка с безопасността и околната среда, която е от значение за непроизводствената инсталация;
3.12. вътрешен план за аварийно реагиране или подходящо негово описание;
3.13. описание на схемата за независима проверка;
3.14. всякаква друга подробна информация от значение, например в случаите на комбинирана работа на две или повече инсталации по начин, който влияе на вероятността за голяма опасност на една или на всички инсталации;
3.15. по отношение на дейностите, които ще се извършват от инсталацията – всяка информация, получена съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, свързана с предотвратяването на големи аварии със значителни или тежки щети за околната среда, която е от значение за други изисквания съгласно наредбата;
3.16. оценка на установените възможни въздействия върху околната среда в резултат на непредвиденото изпускане на замърсители вследствие на голяма авария и описание на техническите и нетехническите мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване или неутрализиране на тези въздействия, включително наблюдение.

4. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ
Уведомленията за сондажни дейности съдържат най-малко следната информация:
4.1. име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
4.2. наименование на инсталацията, която ще се използва, и име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера или на оператора или собственика, в зависимост от конкретния случай, за производствена инсталация – на изпълнителя, предприемащ сондажните дейности;
4.3. данни за идентифициране на сондажа, конструкция на сондажа и на всякакви връзки с инсталации и свързана инфраструктура;
4.4. информация за работната програма на сондажа, включително периода на експлоатацията му, данни и проверка на защитите срещу загуба на контрол върху сондажа (оборудване, сондажни разтвори, циментови разтвори и технология на циментиране и др.), технически средства и технология за управление на профила на сондажите, при тяхното прокарване и ограниченията за безопасна експлоатация при съобразяване с управлението на риска;
4.5. при наличието на действащ сондаж – информация за дейностите от началото на сондажните работи и за състоянието му;
4.6. всякакъв вид подробна информация във връзка с оборудването за осигуряване на безопасността, която ще се използва и която не е описана в последния доклад за големите опасности за инсталацията;
4.7. оценка на риска, която включва описание на:
а) конкретните опасности при сондажната дейност, включително екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите;
б) опасностите, свързани с подповърхностния слой;
в) всички дейности на повърхността или под водата, които едновременно пораждат вероятност за голяма опасност;
г) подходящи мерки за контрол;
4.8. описание на конструкцията на сондажа след края на дейностите – тоест окончателно или временно напускане; дали към сондажа е било добавено допълнително добивно оборудване за бъдещо използване или технология за ликвидация на сондажа;
4.9. в случай на промяна във вече подадено уведомление за сондажни дейности – достатъчно допълнителна информация за пълна актуализация на уведомлението;
4.10. при изграждане, промяна или запазване на сондаж посредством непроизводствена инсталация – следната допълнителна информация:
а) описание на екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките за набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводите и местата за привързване на съседни инсталации;
б) описание на екологичните условия, които са взети предвид във вътрешния план за аварийно реагиране за инсталацията;
в) описание на мерките за аварийно реагиране, включително мерките за реагиране при екологични инциденти, които не са описани в доклада за големите опасности, и
г) описание на начина, по който системите за управление на оператора на сондажа и на собственика ще бъдат съгласувани, за да се осигури ефективен контрол върху големите опасности във всеки един момент;
4.11. доклад с констатациите от независимата проверка на сондажа, включително декларация на титуляря на разрешението, концесионера, оператора на сондажа или собственика, направена, след като се е запознал с доклада и констатациите на независимия проверител при независимата проверка на сондажа, че управлението на риска във връзка с проекта на сондажа и защитите срещу загуба на контрол са подходящи с оглед на всички очаквани условия и обстоятелства;
4.12. информация от значение за настоящата наредба, получена съгласно изискванията за предотвратяване на големи аварии на Наредба № 9 от 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране;
4.13. по отношение на сондажните дейности, които ще се извършват – всяка информация относно предотвратяването на големи аварии със значителни или тежки щети за околната среда от значение за други изисквания съгласно наредбата и получена съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
4.14. копие на влязло в сила решение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за сондажа.

5. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХЕМА ЗА ПРОВЕРКА
Описанията във връзка със схемите за независима проверка включват:
а) декларация на титуляря на разрешение или концесионера или на оператора или собственика, в зависимост от случая, направена, след като се е запознал с доклада на независимия проверител, в която се посочва, че данните за критичните елементи във връзка с безопасността и планът за тяхната поддръжка, отразени в доклада за големите опасности, са или ще бъдат подходящи;
б) описание на схемата за проверка, включително избора на независими проверители, средствата за проверка дали критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда и всеки посочен в схемата обект се поддържат в добро и изправно състояние;
в) описание на средствата за проверка, посочени в буква „б“, което включва подробна информация за принципите, които ще бъдат прилагани за изпълняването на функциите по схемата и за постоянния преглед на схемата през целия жизнен цикъл на инсталацията включително;
г) проучването и изпитванията на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда от независими и компетентни проверители;
д) проверката на проекта, стандарта, сертифицирането или друга система на съответствие на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда;
е) оценката на текущата работа;
ж) докладването на всички случаи на несъответствие;
з) предприетите от титуляря на разрешение или концесионера коригиращи мерки или на оператора или собственика в зависимост от случая.

6. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ
Когато на дадена инсталация предстои да бъдат извършени съществени изменения, измененият доклад за големите опасности, отразяващ съществените изменения, съдържа най-малко следната информация:
6.1. име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера или на оператора или собственика в зависимост от конкретния случай;
6.2. кратка информация за всякакво участие на работници в изготвянето на преразгледания доклад за големите опасности;
6.3. достатъчна информация за пълна актуализация на предходния доклад за големите опасности и свързания вътрешен план за аварийно реагиране за инсталацията, както и доказателства, че рисковете по отношение на големите опасности са ограничени до приемливо равнище;
6.4. в случай на извеждане от употреба на трайно прикрепена производствена инсталация:
а) средствата за изолиране на всички опасни вещества, а при сондажи, свързани с инсталацията – трайно изолиране на сондажите от инсталацията и околната среда;
б) описание на рисковете по отношение на големи опасности за работниците и околната среда, свързани с извеждането от експлоатация на инсталацията, общия брой на изложеното на риск население и мерките за контрол на риска;
в) мерки за аварийно реагиране, които трябва да осигурят безопасна евакуация и спасяване на персонала и да поддържат контролните системи за предотвратяване на голяма авария за околната среда.

7. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА КОМБИНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Уведомлението за комбинирани дейности съдържа най-малко следната информация:
7.1. име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера или на оператора или собственика, подаващ уведомлението, в зависимост от конкретния случай;
7.2. когато други трети лица – физически или юридически – оператори, участват в комбинираните дейности – имената и адресите им, включително потвърждение, че те са съгласни със съдържанието на уведомлението;
7.3. описание под формата на съгласуван документ, одобрен от всички страни по него, на начина, по който системите за управление на инсталациите, участващи в комбинираната дейност, ще бъдат съгласувани, така че рискът от голяма авария да се намали до приемливо равнище;
7.4. описание на всякакво оборудване, което ще се използва във връзка с комбинираната дейност, но не е описано в последния доклад за големите опасности за някоя от инсталациите, участващи в комбинираните дейности;
7.5. обобщение на оценката на риска, извършена от всички титуляри на разрешения или концесионери или от оператори или собственици, в зависимост от случая, участващи в комбинираните дейности, което включва:
а) описание на всички дейности по време на комбинираната дейност, които могат да включват опасности, които биха могли да доведат до голяма авария на инсталацията или във връзка с нея;
б) описание на всички мерки за контрол на риска, въведени вследствие на оценката на риска;
7.6. описание на комбинираната дейност и работна програма;
7.7. копие на влязло в сила решение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за сондажа.

8. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ
Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии включва следните компоненти, без да се ограничава до тях:
8.1. отговорността на управителния орган на дружеството да гарантира непрекъснато, че корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии е подходяща, изпълнява се и действа, както е предвидено;
8.2. мерките за създаване и поддържане на висока култура по отношение на безопасността, която увеличава вероятността от безопасна работа и занапред;
8.3. степента и интензивността на одит на процесите;
8.4. мерките за поощрение и признание на желаното поведение;
8.5. оценка на способностите и целите на дружеството;
8.6. мерките за поддържане на стандартите за безопасност и опазване на околната среда като основна корпоративна ценност;
8.7. официални системи за управление и контрол, в които са включени членове на управителния орган и висшето ръководство на дружеството;
8.8. подхода относно компетентността на всички равнища на дружеството;
8.9. степента, в която данните по т. 8.1 – 8.8 са приложими за свързаните с нефт и газ дейности на дружеството в крайбрежни води, извършвани извън границите на Европейския съюз.

9. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗОПАСНОСТТА И ОКОЛНАТА СРЕДА
Системата за управление във връзка с без­опасността и околната среда включва следните компоненти, без да се ограничава до тях:
9.1. организационната структура и задачите и задълженията на персонала;
9.2. установяването и оценяването на големи опасности – вероятност за възникването им и възможните последици от тях;
9.3. включването на въздействието върху околната среда в оценките на рисковете от големи аварии в рамките на доклада за големите опасности;
9.4. средствата за контрол върху големи опасности при обичайна дейност;
9.5. управлението на изменения;
9.6. аварийното планиране и реагиране;
9.7. ограничаването на щетите, нанесени на околната среда;
9.8. наблюдението на резултатите;
9.9. организацията на одита и прегледа;
9.10. мерките за участие в тристранните консултации и как се осъществяват произтичащите от посочените консултации действия.

10. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПЛАН ЗА АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ
Вътрешните планове за аварийно реагиране включват следните компоненти, без да се ограничават до тях:
10.1. име и длъжност на лицата, които имат право да задвижат процедурите за аварийно реагиране, и на лицето, което ръководи действията за аварийно реагиране в предприятието;
10.2. име или длъжност на лицето, което отговаря за връзките с органите, отговорни за външния план за аварийно реагиране;
10.3. описание на всички предвидими условия или събития, които могат да доведат до голяма авария, както са описани в доклада за големите опасности, към който е приложен планът;
10.4. описание на действията, които ще бъдат предприети за контрол на условията или събитията, които могат да доведат до голяма авария, и за ограничаване на последиците от тях;
10.5. описание на наличното оборудване и ресурси, включително за овладяване на евентуален разлив;
10.6. мерки за ограничаване на риска за лицата в пределите на инсталацията и за околната среда, включително по какъв начин се дава предупреждение, както и действията, които се очаква те да предприемат при получаване на предупреждение;
10.7. при комбинирани дейности – мерки за координиране на напускането, евакуацията и спасяването между засегнатите инсталации с цел осигуряване на добри изгледи за оцеляване на лицата, намиращи се в пределите на инсталациите по време на голяма авария;
10.8. приблизителна оценка на ефективността на реагирането при нефтен разлив; условията на околната среда, които се вземат предвид при този анализ на реагирането, включват:
а) метеорологични условия, включително ветрове, видимост, валежи и температура;
б) състояния, приливи и отливи, както и течения;
в) наличие на лед и отломки;
г) продължителност на деня, и
д) други известни условия на околната среда, които могат да окажат влияние върху ефективността на оборудването за реагиране или цялостната ефективност на действията за реагиране;
10.9. мерки за отправяне на ранно предупреждение за голяма авария до органите, отговорни за привеждане в изпълнение на външния план за аварийно реагиране, вида на информацията, която се съдържа в първоначалното предупреждение, и мерките за предоставяне на по-подробна информация при получаването на такава;
10.10. мерки за обучение на персонала за задълженията, които той се очаква да поеме, и при необходимост – за координация с външни служби за действие при извънредни ситуации;
10.11. мерки за координиране на аварийното реагиране от страна на оператора с аварийното реагиране извън него;
10.12. доказателство за предварителни оценки на всички химикали, използвани като дисперсанти, които са проведени с цел свеждане до минимум на влиянието върху общественото здраве и всякакви допълнителни екологични щети.

Приложение № 4 към чл. 24, ал. 6

Доклади за сондажни дейности

Докладите за сондажни дейности съдържат най-малко следната информация:
1. име и адрес на титуляря на разрешение или концесионера или на оператора в зависимост от конкретния случай;
2. наименование на инсталацията;
3. данни за идентифициране на сондажа и всички връзки с инсталации или свързана инфраструктура;
4. обобщение на дейностите, извършени от момента на започването на дейността или след предходния доклад;
5. конструкция на сондажа, в т.ч. диаметри и истинска вертикална и измерена дълбочина за:
а) всеки просондиран сондаж;
б) всяка инсталирана колона;
6. гъстота на сондажния разтвор към момента на изготвяне на доклада;
7. при дейности, свързани с действащ сондаж – настоящото му оперативно състояние.

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 4

Избор на независим проверител и структура на схемите за независима проверка

1. Титулярят на разрешение, концесионерът или операторът осигуряват изпълнението на следните условия относно независимостта на проверителя:
а) функцията не изисква независимият проверител да разглежда аспекти на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда или която и да е част от инсталация, сондаж или проект на сондаж, в който проверителят вече е участвал преди проверката, или когато неговата обективност може да бъде подложена на съмнение;
б) независимият проверител е в достатъчна степен независим от системата на управление, която отговаря или е отговаряла за който и да е аспект на компонент, включен в схемата за независима проверка или инспекция на сондажа, така че да може да се гарантира обективността при изпълнението на неговите функции по схемата.
2. Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът, или собственикът да осигурят по отношение на схемата за независима проверка, свързана с инсталация или сондаж, изпълнението на следните условия:
а) независимият проверител да има подходяща техническа компетентност, включително при необходимост подходящ, квалифициран и достатъчен на брой персонал, който отговаря на изискванията по т. 1;
б) задачите по схемата за независима проверка са разпределени по подходящ начин от независимия проверител на персонал, който е квалифициран за изпълнението им;
в) налице е подходяща организация на информационния поток между титуляря на разрешение, концесионера или оператора и независимия проверител;
г) на независимия проверител са предоставени подходящи правомощия, така че да може да изпълнява ефективно функциите си.
3. Съществените изменения се представят на независимия проверител за допълнителна проверка в съответствие със схемата за независима проверка, като резултатите от тази допълнителна проверка се предават на органа по чл. 3, ал. 5 при поискване.

Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1

Мерки от страна на титулярите на разрешения, концесионерите и операторите за предотвратяване на големи аварии

1. Титулярите на разрешения, концесионерите и операторите са длъжни:
а) да обръщат особено внимание на оценяването на изискванията за надеждност и цялост на всички критични системи във връзка с безопасността и околната среда, като изграждат системите си за инспекция и поддръжка така, че да постигнат необходимата степен на цялост по отношение на безопасността и околната среда;
б) да вземат подходящи мерки, за да гарантират, доколкото това е осъществимо, че няма непредвидено изпускане на опасни вещества от тръбопроводите, плавателните съдове и системите, предназначени за безопасното им съхранение; освен това титулярите на разрешения, концесионерите и операторите гарантират, че отделна повреда на преграда не може да доведе до опасност от голяма авария;
в) да изготвят опис на наличното оборудване, собствеността върху него, местоположението, транспорта до него и начина на разполагането му в пределите на инсталацията, както и на всички физически и/или юридически лица, имащи отношение към изпълнението на вътрешния план за аварийно реагиране; в описа трябва да бъдат посочени мерките, които са въведени, за да се осигури поддръжката на оборудването и процедурите в работно състояние;
г) да осигурят наличието на подходяща рамка за наблюдение на спазването на всички приложими законови разпоредби чрез включване на нормативно установени задължения по отношение на контрола на големите опасности и опазването на околната среда в стандартните си работни процедури, и
д) да обръщат особено внимание на мерките за създаване и поддържане на висока култура по отношение на безопасността, която увеличава вероятността от безопасна работа и занапред, включително по отношение на осигуряването на съдействието на работниците, наред с другото чрез:
аа) видим ангажимент във връзка с тристранните консултации и действията, произтичащи от тях;
бб) насърчаване и поощряване на докладването на аварии и предаварийни ситуации;
вв) ефективно сътрудничество с избраните представители по безопасността;
гг) защита на подаващите сигналите.
2. Отрасълът си сътрудничи с органите по чл. 3, ал. 1 за утвърждаване и изпълнение на план с приоритети за разработването на стандарти, насоки и правила, които ще доведат до най-добрите практики при предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от големи аварии, ако такива възникнат въпреки всичко.

Приложение № 7 към чл. 34, ал. 1

Информация относно приоритетите за сътрудничеството между титулярите на разрешения, концесионерите и операторите и органите по чл. 3, ал. 1

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани, когато се определят приоритетите при разработването на стандарти и ръководства, са от практическо значение за предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от тях. Тези въпроси включват:
1. подобряване на целостта на сондажа, оборудването и преградите за контрол на сондажа (конструкция на сондажа, колонна глава, обсадни колони, циментови пояси, превентори, фонтанно оборудване и др.) и наблюдение на тяхната ефективност;
2. подобряване на първичното ограничаване;
3. подобряване на вторичното ограничаване, което намалява разрастването при появата на голяма авария, включително фонтаниране на сондажа;
4. надеждно вземане на решения;
5. управление и надзор на дейностите, свързани с големи опасности;
6. компетентност на лицата на ключови длъжности;
7. ефективно управление на риска;
8. оценка на надеждността на критичните системи във връзка с безопасността и околната среда;
9. ключови показатели за ефективността;
10. ефективно съчетаване на системите за управление във връзка с безопасността и околната среда между титулярите на разрешения, концесионерите и операторите и други лица, участващи в свързани с нефт и газ дейности.

Приложение № 8 към чл. 41, ал. 4

Външният план за аварийно реагиране включва следните компоненти, без да се ограничава до тях:

1. име и длъжност на лицата, които имат право да задвижат аварийните процедури, и на лицата, които са оправомощени да ръководят действията при извънредни ситуации извън предприятието;
2. мерки за получаване на ранно предупреждение за големи аварии и съпътстващи процедури за готовност и аварийно реагиране;
3. мерки за координиране на ресурсите, необходими за прилагането на външния план за аварийно реагиране;
4. мерки за осигуряване на помощ при аварийно реагиране в предприятието/обекта;
5. подробно описание на мерките за аварийно реагиране извън обекта/предприятието;
6. мерки за предоставяне на подходяща информация и съвети във връзка с голяма авария на лица и организации, които може да бъдат засегнати от нея;
7. мерки за предоставяне на информация на спасителните служби на други държави – членки на Европейския съюз, и на Европейската комисия в случай на голяма авария с възможни трансгранични последици;
8. мерки за смекчаване на отрицателното въздействие върху дивата природа на брега и в крайбрежните води, включително ситуациите, в които замърсени с нефт животни достигат брега преди действителния разлив.

Приложение № 9 към чл. 41, ал. 4

Данни, които се включват при изготвянето на външния план за аварийно реагиране

1. Органът или органите, който/които отговарят за координацията на аварийното реагиране, осигурява/осигуряват следното:
а) опис на наличното оборудване, собствеността върху него, местоположението, транспортните средства до него и начина на разполагането му на мястото на голямата авария;
б) описание на мерките, които са въведени, за да се осигури поддръжката на съоръженията и процедурите в работно състояние;
в) опис на оборудването, притежавано от отрасъла, което може да бъде предоставено на разположение при извънредни ситуации;
г) описание на общите мерки за реагиране при големи аварии, включително компетентност и отговорност на всички участници и на органите, отговорни за поддръжката на тези мерки;
д) мерки, с които се гарантира, че оборудването, персоналът и процедурите са налице и са актуални, както и че във всеки един момент са налице достатъчен брой обучени членове от персонала;
е) доказателство за предварителни оценки за въздействието върху околната среда и здравето на всички химикали, предвидени за употреба като дисперсанти.
2. Във външния план за аварийно реагиране се посочват ясно функциите на органите, сътрудниците на спасителните служби, координаторите и другите лица, които участват в аварийното реагиране, така че да бъде осигурено сътрудничеството в случай на реагиране при големи аварии.
3. Мерките включват мерки за реагиране при голяма авария, която би могла да надхвърли възможностите за реакция на държавата – членка на Европейския съюз, или която преминава отвъд границите й, чрез:
а) обмен на външния план за аварийно реагиране със съседните държави – членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия;
б) събиране на трансгранично равнище на опи­си на средства за реагиране както притежавани от отрасъла, така и публична собственост, както и всички необходими адаптации за осигуряване на съвместимост между оборудването и процедурите на съседните държави и държавите – членки на Европейския съюз;
в) процедури за прилагане на механизма за гражданска защита на Европейския съюз;
г) организиране на трансгранични учения за външно аварийно реагиране.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ