Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

В сила от 14.08.2015 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията към тях и начините за удостоверяване на съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Република Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от 29.3.2019 г.).

Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лица - производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Чл. 4. (1) Носимите пожарогасители трябва да съответстват на изискванията, регламентирани в БДС EN 3-7 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване", по отношение на:
1. обща маса;
2. управление на изпразването;
3. средства за проверка на налягането на пожарогасители, които са постоянно под налягане;
4. номинално допустимо заредено количество;
5. допустимо отклонение при пълнене;
6. минимална продължителност на действие;
7. остатък от зареденото количество;
8. начало на изпразването;
9. температурен диапазон на работа;
10. сила за активиране;
11. предпазни устройства;
12. устойчивост на вътрешна корозия;
13. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) минимална гасителна ефективност (с изключение на пожарогасителите за пожари клас D);
14. цвят;
15. маркировка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Методите за изпитване на носимите пожарогасители са определени в стандарта по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Носимите пожарогасители за пожари клас D трябва да притежават минимална гасителна ефективност, определена чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Возимите пожарогасители трябва да съответстват на изискванията, регламентирани в БДС EN 1866-1 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване", по отношение на:
1. обща маса;
2. задържане на изтласкващото вещество;
3. номинално допустимо заредено количество;
4. допустимо отклонение при пълнене;
5. минимална продължителност на действие;
6. остатък от зареденото количество;
7. температурен диапазон на работа;
8. сила за активиране на пожарогасителя;
9. предпазни устройства;
10. устойчивост на вътрешна корозия;
11. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) минимална гасителна ефективност (с изключение на пожарогасителите за пожари клас D);
12. цвят;
13. маркировка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Методите за изпитване на возимите пожарогасители са определени в стандарта по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Возимите пожарогасители за пожари клас D трябва да притежават минимална гасителна ефективност, определена чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Носимите и возимите пожарогасители трябва да са с оценено съответствие по смисъла на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.), с която са въведени разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (L, ОВ, бр. 189 от 27 юни 2014 г.).
(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Маркировките по ал. 1 и 4 върху носимите и возимите пожарогасители трябва да са на български език, като допълнително може да бъдат изписани и на други езици.

Чл. 5. (1) Противопожарните одеяла трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 1869 "Противопожарни одеяла" по отношение на: размери, маса, гъвкавост, сила на изваждане, време за разгъване, електрическо съпротивление, характеристики при пожар и маркировка.
(2) Методите за изпитване на противопожарните одеяла са определени в стандарта по ал. 1.
(3) Маркировката по ал. 1 върху противопожарните одеяла трябва да е постоянна за всяко одеяло и да е на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на изискванията, определени в т. I от в приложение № 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Методите за изпитване на противопожарните одеяла тежък тип са определени в т. II от приложение № 1.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Маркировката на противопожарните одеяла тежък тип трябва да е на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици.

Чл. 7. (1) Пожарогасителните прахове за пожари клас А, В и С трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 615 "Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)" по отношение на: насипна плътност, ситов анализ, химичен състав, гасителна способност, остатък след изпразване, устойчивост на сбиване и образуване на буци, водоотблъскване, съдържание на влага, маркировка и опаковка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Методите за изпитване на пожарогасителните прахове за пожари клас А, В и С са определени в стандарта по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Пожарогасителните прахове за пожари клас D трябва да притежават минимална гасителна ефективност, определена чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Пенообразувателите трябва да съответстват на изискванията за процентно съдържание на утайка, вискозитет, водороден показател (pH), повърхностно напрежение на пенообразуващия разтвор, оценяване на образуването на воден филм, кратност и изтичане на пяната, гасителна способност и маркировка на съда, регламентирани във:
1. БДС EN 1568-1 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
2. БДС EN 1568-2 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
3. БДС EN 1568-3 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
4. БДС EN 1568-4 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Методите за изпитване на пенообразувателите са определени в стандартите по ал. 4.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Въглеродният диоксид трябва да съответства на изискванията на БДС ISO 6183 "Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране" по отношение на: чистота, съдържание на вода, съдържание на масло, общо съдържание на съединения на сярата и маркировка на съда.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Характеристиките по ал. 6 се определят чрез провеждане на изпитване от акредитирана лаборатория или изпитване по валидиран метод.
(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Маркировките по ал. 1, 4 и 6 върху опаковката или етикета на пожарогасителните прахове за пожари от класове А, В, С и D и съдовете за пенообразувател и за въглероден диоксид трябва да са на български език, като допълнително може да бъдат и на други езици.

Чл. 8. Всеки вид предупреждение или инструкция на производителя за употреба на продуктите за пожарогасене трябва да бъдат на български език, като допълнително може да бъдат изписани и на други езици.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Изпитванията за определяне на характеристиките по чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 6, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, 3, 4 и 6 следва да са проведени на продукт от една производствена партида.

Чл. 9. Продуктите за пожарогасене трябва да са произведени при внедрена от производителя система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или внедрена система за фабричен производствен контрол с включени изисквания с минимален обхват, както следва:
1. за носими пожарогасители - съгласно т. 7 и 9 от БДС EN 3-10 "Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3 - 7";
2. за останалите продукти за пожарогасене - съгласно приложение № 2.

Глава трета.
РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 10. (1) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене по смисъла на тази наредба се осъществява от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) При осъществяване на дейността по ал. 1 директорът на ГДПБЗН - МВР издава удостоверения за съответствие на продуктите за пожарогасене с техническите изисквания съгласно глава втора (наричани по-нататък "удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене") по искане на производителя на продуктите или на неговия упълномощен представител. Удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се издава на производителя на продукта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Не подлежат на издаване на удостоверения по ал. 2 продуктите за пожарогасене, за които има издаден сертификат от сертифициращ орган, акредитиран за оценяване на съответствието в съответната област, който е получил своята акредитация в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.), удостоверяващ, че общите технически изисквания съгласно глава втора са спазени и за които е въведен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на изискванията на чл. 9.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Директорът на ГДПБЗН - МВР, определя реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 12.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) За издаване на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене производителят или неговият упълномощен представител подава писмено или устно искане до директора на ГДПБЗН - МВР и заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Писменото искане съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).
(3) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Чл. 12. (1) Към искането по чл. 11 се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)
2. за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), като:
а) когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), документите трябва да бъдат заверени в съответната държава с апостил и да бъдат преведени на български език;
б) когато лицето е регистрирано в държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, документите трябва да бъдат легализирани и преведени на български език;
в) когато лицето е регистрирано в държава, с която Република България е сключила двустранен договор, предвиждащ освобождаване от изискването за легализация с апостил, документите се представят съобразно предвиденото в договора и преведени на български език;
3. когато искането се подава от упълномощен представител - документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална заверка; заверен с апостил или легализиран, освен когато е освободен от изискването за легализация по силата на двустранни договорености, и преведен на български език); пълномощното трябва да съдържа действията, които упълномощеният представител може да извършва, с цел получаване на удостоверение за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) документи (протоколи, доклади и др.), издадени от акредитирани лаборатории, с резултати от изпитвания, удостоверяващи изпълнението на изискванията към продуктите за пожарогасене, съгласно глава втора; документите от проведени изпитвания по чл. 4, ал. 3 и 6 и чл. 7, ал. 3 и 7 по валидирани методи може да бъдат издадени и от неакредитирани лаборатории; изпитванията се извършват в съответствие с актуалните версии на стандартите по чл. 4, ал. 1 и 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 и 4 или отменените версии на същите стандарти в срок до две години от замяната/отмяната им;
5. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или удостоверение за фабричен производствен контрол, издадено от орган, акредитиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93;
6. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) за носимите и возимите пожарогасители - декларация за съответствие съгласно изискванията на наредбата по чл. 4, ал. 7;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) маркировка на продукта.
(2) Документите по ал. 1, т. 4 може да бъдат издадени и от Изпитвателния център по пожарна и аварийна безопасност при ГДПБЗН - МВР, като в този случай не се изисква прилагането им към искането, а заявителят посочва единствено регистрационния им номер.
(3) Документи по ал. 1, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.
(4) Приложените копия на документи трябва да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.

Чл. 13. (1) Ако при проверката на документите се установят нередовности, заявителят се уведомява да ги отстрани в срок десет работни дни от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(2) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене се извършва в 14-дневен срок от датата на започване на производството.
(3) При прекратено производство може да се отправи ново искане по чл. 11, за което отново се заплаща държавна такса.

Чл. 14. (1) При установяване на съответствие с изискванията за продукт за пожарогасене директорът на ГДПБЗН - МВР издава удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене (приложение № 4).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) При установяване на несъответствие с изискванията за продукт за пожарогасене директорът на ГДПБЗН - МВР издава решение за отказ за издаване на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене.
(3) (Изм - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Административните актове по ал. 1 и 2 се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 от АПК.
(4) Оспорването на административните актове по ал. 1 и 2 се извършва по реда на АПК.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Срокът на валидност на удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се определя въз основа на най-краткия срок на валидност, посочен в документите по чл. 12, ал. 1, т. 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Срокът на валидност на издадено удостоверение за съответствие се прекратява преди изтичането на срока по ал. 1, както следва:
1. две години след замяна или отмяна на версия на стандарт или валидиран метод по глава втора, в съответствие с която е изпитан продуктът;
2. при промяна на компонентите на продукта;
3. по искане от страна на производителя на продукта или на негов упълномощен представител;
4. в случаите по ал. 7.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) В случай че документите по ал. 1 са без срок на валидност, удостоверението за съответствие на продукта за пожарогасене е валидно до настъпване на едно от обстоятелствата по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Информация за промяна на срока на валидност на издадено удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене се публикува в списъка по чл. 29.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) В срок от четиринадесет дни след изтичане валидността на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5 производителят или негов упълномощен представител внася с писмо в ГДПБЗН - МВР, преиздадени такива. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) При отнемане на документите по ал. 5 или по чл. 12, ал. 1, т. 5 в срок от три работни дни производителят или негов упълномощен представител писмено уведомява ГДПБЗН - МВР.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) При непредставяне на преиздаден документ по ал. 5 в определения срок или настъпване на обстоятелства по ал. 6 удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се счита за невалидно, като информация за това се публикува в списъка по чл. 29.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) В четиринадесетдневен срок преди изтичане срока на действие на издаденото удостоверение за съответствие на продукта за пожарогасене производителят или негов упълномощен представител подава искане за издаване на ново удостоверение.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) Издаването на дубликат на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене се извършва в тридневен срок от датата на представяне на писмено или устно искане от лицето, на което е издадено удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене, и заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Информация за издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене се публикува в списъка по чл. 29 на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел II.
Задължения на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Преди да предостави на пазара продукт за пожарогасене по чл. 10, ал. 3, производителят или негов упълномощен представител подава писмено или устно уведомление до директора на ГДПБЗН - МВР, като прилага сертификата за съответствие на продукта, документите по чл. 12, ал. 1, т. 5, маркировка на продукта и инструкции за употреба, изготвени на български език. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Директорът на ГДПБЗН - МВР, определя реда, по който се извършва проверката на документите по ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) При съответствие с изискванията на наредбата ГДПБЗН - МВР включва продукта за пожарогасене в списъка по чл. 30, като уведомява за това лицето по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) При несъответствие на продукта за пожарогасене с изискванията на наредбата до лицето по ал. 1 се изпраща писмо, в което се описват констатираните несъответствия с уведомление, че предоставянето на пазара в Република България на продукта подлежи на административна санкция по чл. 263 ЗМВР.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) (1) В срок до четиринадесет дни след изтичане валидността на документите по чл. 19, ал. 1 производителят или негов упълномощен представител внася с писмо в ГДПБЗН - МВР, преиздадени такива. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.
(2) При отнемане на документите по ал. 1 в срок от три работни дни производителят или негов упълномощен представител писмено уведомява ГДПБЗН - МВР.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, изключва продукта за пожарогасене от списъка по чл. 30, ал. 1 в следните случаи:
1. две години след замяна или отмяна на версия на стандарт или валидиран метод по глава втора, в съответствие с която е изпитан или оценен продуктът;
2. при промяна на компонентите на продукта;
3. по искане от страна на производителя на продукта или на негов упълномощен представител;
4. при непредставяне на преиздаден документ по чл. 19а, ал. 1 в определения срок или настъпване на обстоятелства по чл. 19а, ал. 2.

Чл. 20. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителят на продуктите за пожарогасене по чл. 10, ал. 3 или неговият упълномощен представител предоставя на пазара продуктите, включени в списъка по чл. 30, придружени с декларация по чл. 22 и инструкция за употреба, изготвени на български език.

Чл. 21. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителят на продукт за пожарогасене по чл. 14, ал. 1 или неговият упълномощен представител предоставя на пазара продукта, придружен с декларация по чл. 22 и инструкция за употреба, изготвена на български език.

Чл. 22. (В сила от 01.01.2016 г.) Декларацията ( приложение № 6), придружаваща продукта за пожарогасене, се издава от производителя и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията на глава втора, както следва:
1. продуктът (партидата) съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора;
2. продуктът (партидата) е произведен(а) при внедрен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на чл. 9;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) продуктът е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие по чл. 14, ал. 1, издадено от директора на ГДПБЗН - МВР, или продуктът е включен в списъка по чл. 30 и разполага с валиден сертификат за съответствие по чл. 10, ал. 3.

Чл. 23. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителите съхраняват документите по чл. 20 или 21 в срок от 10 години след предоставяне на пазара на продукта за пожарогасене и при поискване ги предоставят на компетентните органи за контрол на продуктите за пожарогасене.

Чл. 24. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителят на продукти за пожарогасене предоставя на всеки от дистрибуторите, вносителите и потребителите на продуктите документите по чл. 20 или 21.

Чл. 25. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Производителите са длъжни да осигурят маркировка на продуктите, която да съдържа информация за техния тип, партиден или сериен номер, който позволява тяхната идентификация. Когато размерът и опаковката на продукта не позволяват това, изискваната информация трябва да е представена върху опаковката или друг документ, който придружава продукта.
(2) Производителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на продукта и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това не е възможно, информацията се посочва върху опаковката на продукта или в придружаващ го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен.

Чл. 26. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Вносителите предоставят на пазара единствено продуктите за пожарогасене, които са придружени от документите по чл. 20 или 21 и са с нанесена маркировка по чл. 25.
(2) Вносителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на продукта и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това не е възможно, информацията се посочва върху опаковката на продукта или в придружаващ го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където вносителят може да бъде намерен.

Чл. 27. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Дистрибуторите предоставят на пазара единствено продуктите за пожарогасене, които са придружени от документите по чл. 20 или 21 и са с нанесена маркировка по чл. 25.
(2) Дистрибуторите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на продукта и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това не е възможно, информацията се посочва върху опаковката на продукта или в придружаващ го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където дистрибуторът може да бъде намерен.

Чл. 28. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене са длъжни да предоставят копие от документите по чл. 20 или 21 на всеки от потребителите на продуктите.
(2) Вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене съхраняват за срок от 10 години копие от документите по чл. 20 или 21 и при поискване ги предоставят на компетентните органи за контрол на продуктите за пожарогасене.

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) (1) Производителите, вносителите и дистрибуторите са длъжни да предлагат на крайните потребители носими и возими пожарогасители, на които е извършено сервизно обслужване от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за пожарогасители с маркировка от производителя, съдържаща месеца и годината на тяхното производство, за които към момента на предлагането им на крайните потребители не е изтекла 1 година от тяхното производство.

Раздел III.
Регистър на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) В ГДПБЗН - МВР се води списък на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене, съдържащ:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) информация за продукта за пожарогасене (марка, модел, тип);
2. производител;
3. номер на удостоверението за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. срок на валидност на удостоверението за съответствие на продукта за пожарогасене;
5. срок на валидност на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Редът за водене на списъка по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Списъкът е публичен и се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел IV.
Списък на сертифицирани продукти за пожарогасене

Чл. 30. (1) В ГДПБЗН - МВР се води списък на продуктите за пожарогасене по чл. 10, ал. 3, съдържащ:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) информация за продукта за пожарогасене марка, модел, тип);
2. производител;
3. номер на сертификата за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. срок на валидност на сертификата за съответствие на продукта за пожарогасене;
5. срок на валидност на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5;
6. (нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) дата на включване в списъка.
(2) Редът за водене на списъка по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) Списъкът е публичен и се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел V.
Ред за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Контролната дейност на продуктите за пожарогасене се осъществява от служители с функции за осъществяване на държавен противопожарен контрол или за оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене, определени със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР, и служители с функции за осъществяване на държавен противопожарен контрол, определени със заповед на директорите на Столичната и регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН/РДПБЗН).
(2) Служителите по ал. 1 могат да извършват проверки в местата, където продуктите се предоставят на пазара.

Чл. 32. При констатиране на нарушения на изискванията на тази наредба служителите по чл. 31, ал. 1 съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 33. (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление.
(2) Наказателните постановления се издават от директора и заместник-директора на ГДПБЗН - МВР, директора на СДПБЗН/РДПБЗН, заместник-директора на СДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(3) Административнонаказващите органи по ал. 2 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(4) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.
(5) Копия от актовете по чл. 32 и издадените въз основа на тях наказателни постановления се изпращат в ГДПБЗН - МВР.

Чл. 34. При извършване на проверка на продуктите за пожарогасене служителите по чл. 31, ал. 1 изискват от производителите, вносителите и дистрибуторите документите, свързани с изпълнение на задълженията им съгласно раздел II от глава трета.

Чл. 35. За нарушаване на изискванията на наредбата нарушителите носят административнонаказателна отговорност по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Акредитирана лаборатория" е лаборатория, получила акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
2. "Акредитиран орган за сертификация на системи за управление" е орган, получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт за пожарогасене или което възлага проектирането или производството на продукт за пожарогасене и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка.
4. "Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя на продукти за пожарогасене да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с удостоверяване на съответствието на продуктите с изискванията на наредбата.
5. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което внася в Република България продукт от трета държава (извън Европейския съюз).
6. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара продукт за пожарогасене.
7. "Пожар клас А" е пожар на твърди материали, главно с органичен произход, които обикновено изгарят с образуване на жар.
8. "Пожар клас В" е пожар на течности или втечняващи се твърди вещества.
9. "Пожар клас С" е пожар на газове.
10. "Пожар клас D" е пожар на метали.
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, B, C и D, въглероден диоксид и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.
12. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.
13. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg.
14. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
15. "Противопожарно одеяло" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за гасене на малки пожари чрез покриване.
16. "Противопожарно одеяло тежък тип" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за защита от въздействието на топлината и за гасене на пожари с площ до 0,16 m2 и горене на до 5 l течно гориво.
17. "Пожарогасителен прах" е гасително средство от фино смлени твърди химични вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата му.
18. "Пенообразувател" е течност, която, разтворена във вода, образува пенообразуващ разтвор.
19. "Пожарогасителна пяна" е конгломерат от пълни с въздух мехурчета, образувани от пенообразуващия разтвор, използван за гасене на пожари.
20. "Кратност" е отношението на обема пяна към обема на пенообразуващия разтвор, от който тя е получена.
21. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Пяна с ниска кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е по-ниска от 20.
22. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Пяна със средна кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е равна или по-висока от 20, но е по-ниска от 200.
23. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Пяна с висока кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е равна или по-висока от 200.
24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) "Въглероден диоксид" е химично съединение СО2, което се използва като пожарогасително средство.
25. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на продукт за пожарогасене за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Република България в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно. За да е налице предоставяне на пазара, е достатъчно производителят, вносителят или дистрибуторът да предлага доставения продукт за пожарогасене на пазара, като не е необходимо да е извършено прехвърляне на право на собственост или друго право върху продукта на физическо или юридическо лице.
26. (нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Предлагане на пазара" на продукт за пожарогасене е налице, когато производителят, вносителят или дистрибуторът предлага единична или повече бройки или каквото и да е количество от продукта за продажба или друга сделка, със или без посочена цена, в "търговски обект" по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, както и когато производителят, вносителят или дистрибуторът съхранява продукта на място, до което няма достъп на други лица освен него (включително склад), като същият предлага продукта за продажба или друга сделка на своята електронна страница, със или без посочена цена, или предлага продукта за продажба или друга сделка в изходящ от него писмен документ (вкл. по факс или по електронна поща) до друго физическо или юридическо лице, със или без посочена цена.
27. (нова - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) "Производствена партида" е единично зареждане на продукт за пожарогасене в производствена инсталация, произведен по една и съща рецептура, чрез един и същи производствен процес и обработен при едни и същи условия на заобикалящата среда.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.) Навсякъде в наредбата, където е направено препращане към стандарт, препратката се отнася за актуалната версия на стандарта или отменената версия на същия стандарт в срок до две години от нейната замяна/отмяна.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Отменя се Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на чл. 20 - 28, които влизат в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
I. Изисквания за противопожарни одеяла (тежък тип)
1. Форма и размер: Правоъгълна или квадратна форма, като нито една от страните не трябва да бъде по-малка от 1,5 m и по-голяма от 2,0 m.
2. Маса: Да не надвишава 10 kg.
3. Приспособления за захващане: Приспособленията за захващане, ако са предвидени такива, да не образуват примки или джобове и да не се отделят от одеялото при изпитване.
4. Структура: Двете страни да са с подобен външен вид, покритие или цвят и да постигнат еднакви резултати при изпитване.
5. Устойчивост на износване: Ръбовете (краищата) не трябва да се разнищват или разкъсват при изпитване.
6. Гъвкавост: Да могат да се навиват плътно около прът с диаметър (50 ± 2) mm по всички оси без трайна деформация.
7. Време за изваждане и разгъване: Времето, необходимо за изваждане от опаковката и разгъване на одеялото, да не надвишава 4 секунди и силата, необходима за изваждането на одеялото от опаковката, да не надвишава 80 N.
8. Устойчивост на опаковката: Опаковката и всякакъв тип стенни стойки не трябва да имат никакви повреди след провеждане на изпитване за многократна употреба (в случай че е предвидена такава употреба).
9. Термична изолация: Да няма увреждания (включително изглаждания и нарушаване на релефа на повърхността) на изкуствената кожа от PVC или прогаряне на образеца при изпитването.
10. Устойчивост на горещи частици: Да няма увреждания (включително изглаждания и нарушаване на релефа на повърхността) на изкуствената кожа от PVC или прогаряне на образеца при изпитването.
11. Електрическо съпротивление: Да бъде най-малко 1 MΩ във всяка измерена точка.
12. Характеристики при пожар. Гасителна ефективност за гасене на олио за готвене: Да изгаси огнище с олио за готвене, описано в т. II.11.
13. Характеристики при пожар. Гасителна ефективност за гасене на летливи течности: Да изгаси огнище с летлива течност, описано в т. II.12.
14. Многократна употреба: Да бъдат годни за многократна употреба, в случай че е предвидена такава.
15. Маркировка:
15.1. Всяко одеяло трябва да съдържа трайно нанесена следната маркировка:
- текст "Противопожарно одеяло, тежък тип";
- текст "Възможност за повторна употреба" (в случай че е предвидена такава);
- наименование и адрес на производителя;
- текст "Съответства на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.";
- информацията, посочена в т. 15.2, или препратка към информацията на опаковката или инструкцията за употреба.
15.2. Върху опаковката или в информационния лист трябва да бъде посочено следното:
а) текст "ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕЯЛО ТЕЖЪК ТИП". Върху опаковката този надпис се изписва на червен фон с главни бели букви и с височина на буквите не по-малка от 15 mm;
б) текст "Съответства на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.";
в) модел, сериен номер или друга идентификация на одеялото;
г) размер на одеяло, в m2;
д) пиктограми и инструкции за употреба;
е) наименование и адрес на производителя;
ж) текст "ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА" (в случай че е предвидена такава) или "ИЗХВЪРЛЕТЕ СЛЕД УПОТРЕБА";
з) инструкции за изпиране или почистване на одеялото, в случай че е предвидена повторна употреба;
и) инструкции за периодични проверки, сгъване, поддържане и обслужване, включително и третиране като отпадък, ако одеялото е повредено или замърсено.

II. Методи за провеждане на изпитвания
1. Условия на изпитване (подготовка на образците, кондициониране, съхранение и последователност на изпитване)
Освен ако не е посочено друго, изпитванията се провеждат при температура на въздуха (20 ± 10) °С, като се използват одеяла, кондиционирани, както е посочено по-долу.
Одеялата с шев следва да бъдат изпитвани на и извън шева (в най-неблагоприятните условия за изпитване на шева).
Изпитванията се извършват с единична дебелина на одеялото.
1.1. Идентификация
За провеждане на изпитванията са необходими минимум седем одеяла. Одеялата се номерират от 1 до 7 и страните на всяко одеяло се маркират с "А" и "Б".
1.2. Кондициониране и съхранение
За изпитване съгласно т. II.10 одеялата се кондиционират за 48 часа при температура на въздуха (20 ± 5) °С и относителна влажност от 50 % до 70 %. След кондициониране одеялото не се излага на въздух с различна температура или относителна влажност за по-дълго от 5 минути преди изпитването. Одеялото се съхранява в пластмасова торба или затворено в друг контейнер за кондициониране до провеждане на изпитването, ако е необходимо да се транспортира до мястото за изпитване.
Одеялата, които са предоставени за изпитване, се съхраняват в техните опаковки или в препоръчаното състояние за съхранение за 24 часа преди провеждане на изпитване съгласно т. II.3, т. II.11 и т. II.12.
1.3. Последователност на изпитванията
Всички одеяла се изпитват съгласно т. II.2, т. II.3, т. II.4, т. II.5, т. II.6 и т. II.9.
Одеяло № 7 се изпитва съгласно точки II.7 и II.8.
Одеяла № 1, № 2 и № 3 се изпитват съгласно точки II.10 и II.12 в следната последователност: № 1 (страна А), № 2 (страна Б) и № 3 (страна А).
Одеяла № 4, № 5 и № 6 се изпитват съгласно точка II.11.
2. Определяне на форма и размери
2.1. Апаратура и оборудване
Маса с квадратна форма.
Техническо средство, за измерване на линейни характеристики, с обхват не по-малък от 2000 mm, с точност - 1 mm.
2.2. Подготовка на образеца
Одеялото се поставя върху масата, без да се изпъва, но и без да има гънки или набиране.
2.3. Провеждане на изпитването
Формата се определя чрез измерване на страните с техническо средство, посочено в т. 2.1.
3. Определяне на силата и времето за изваждане от опаковката и разгръщане
3.1. Апаратура и оборудване
Техническо средство за измерване на време (секундомер) с точност 0,1 s.
Техническо средство за измерване на сила (силомер) с обхват от (0÷200) N и точност 0,1 N.
3.2. Подготовка на образеца
Всяко одеяло се кондиционира в съответствие с т. 1.2.
Опаковката с одеялото се поставя в положение, съответстващо на работното.
3.3. Провеждане на изпитването
Силомерът се закачва към приспособлението за издърпване на одеялото от опаковката и се измерва силата за изваждане на образеца, а със секундомера се отчита времето за изваждане и разгъване.
4. Изпитване на гъвкавост (еластичност)
4.1. Апаратура и оборудване
Маса с квадратна форма.
Прът с диаметър (50 ± 2) mm.
4.2. Подготовка на образеца
Одеялото се разполага върху масата, без да се изпъва, но и без да има гънки или набиране.
4.3. Провеждане на изпитването
Одеялото се навива плътно по всяка ос около пръта.
5. Определяне на структурата
Визуално се определя от колко слоя е изработено одеялото. Отразява се дали всеки слой е с еднакви размери, равни на размера на одеялото.
6. Определяне на масата
6.1. Апаратура и оборудване
Техническо средство (везна) с възможност за измерване на маса над 10 kg и точност 0,01 kg.
6.2. Провеждане на изпитването
Одеялото се поставя върху везната и се отчита неговата маса.
7. Изпитване на термична изолация
Изпитват се три образеца от едно одеяло (№ 7) (два от едната страна и един от другата страна). Одеялото трябва издържи и трите изпитвания.
7.1. Апаратура и материали
Шаблон във формата на квадрат със страна 450 mm и 16 отвора, всеки с диаметър 2 mm (фигура 1).

Фигура 1
Фигура 1

Изкуствена кожа от PVC с маса на единица площ (350 ± 100) g/m2.
Метална рамка (държач) във формата на квадрат със страна 400 mm, изработен от стомана, с напречно сечение 8 mm и с 16 фиксиращи щифта с дължина 15 mm и диаметър 2 mm (фигура 2).

Фигура 2
Фигура 2

Негорима плоскост (плоча), върху която се разполага металната рамка.
Шестоъгълна гайка с маса (30 ± 2) g, с размер M16, изработена от неръждаема стомана.
Пещ за нагряване на гайката до температура (450 ± 25) °C.
Щипки за захващане на гайката, с дължина не повече от 500 mm.
7.2. Провеждане на изпитването
Подготовка на образеца: Одеялото се поставя свободно, ненамачкано и без гънки върху плоска и гладка повърхност.
Оразмеряване и изрязване: Маркират се и се изрязват три образеца за изпитване, като се използва шаблонът и се маркира позицията на фиксиращите щифтове върху материала. Подготвя се същият брой части от изкуствената кожа от PVC.
Поставяне на образеца върху рамката: Металната рамка се разполага върху негоримата плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея се поставя изкуствената кожа от PVC с релефната страна нагоре, а в непосредствен контакт с нея се поставя опитният образец.
Позициониране на рамката: Металната рамка се поставя хоризонтално върху негорима плоскост (плоча).
Нагряване на гайката: Гайката се нагрява в пещта до (450 ± 25) °С. С помощта на щипките гайката се изважда и в рамките на 4 s се поставя в центъра на образеца. Гайката престоява 15 s, след което се отстранява.
Извършва се оглед на изпитания образец и горната повърхност на изкуствената кожа от PVC.
8. Изпитване на устойчивост на горещи частици при рязане на метал
Изпитват се три образеца от едно одеяло (№ 7) (два от едната страна и един от другата страна). Одеялото трябва да издържи и трите изпитвания.
8.1. Апаратура и оборудване
Апарат за рязане на стоманени профили от студеновалцована стомана.
Шаблон, метална рамка и изкуствена PVC кожа, посочени в т. 7.1.
Приспособление за монтиране на рамката под ъгъл 45° към хоризонталната повърхност.
Маса за рязане, подвижна преграда с размери 1250 mm х 800 mm и профил от студеновалцована стомана с размери (1200 х 75 х 12) mm, показани на фигура 3.

Фигура 3
Фигура 3

8.2. Провеждане на изпитването
Подготовка на образеца: Одеялото се поставя свободно, ненамачкано и без гънки върху плоска и гладка повърхност.
Оразмеряване и изрязване: Маркират се и се изрязват три образеца за изпитване, като се използва шаблонът и се маркира позицията на фиксиращите щифтове върху материала. Подготвя се същият брой части от изкуствената кожа от PVC.
Монтиране на образеца върху рамката: Металната рамка се разполага върху негоримата плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея се поставя изкуствената кожа от PVC с релефната страна нагоре, а в непосредствен контакт с нея се поставя опитният образец. Профилната стомана се разполага по средата на масата, както е показано на фигура 3.
Изпитваният образец се поставя под ъгъл от 45° с помощта на приспособлението, под осевата линия на профилната стомана, която ще се реже.
Като се следва схемата на фигура 3, се започва рязане със скорост (400 ± 20) mm/min. Започва рязане на профила от т. А към т. В. Пред т. А е монтирана преграда (екран) за недопускане падане на искри и частици върху изпитвания образец. Когато рязането достигне т. В, екранът трябва да се отстрани. Рязането продължава и спира в т. С.
Извършва се оглед на изпитания образец и горната повърхност на изкуствената кожа от PVC.
9. Изпитване на приспособленията за захващане
Визуално се определят видът и формата на приспособленията за захващане. Те не трябва да бъдат във вид на примка и не трябва да се отделят от одеялото при изпитване съгласно т. II.3, т. II.4, т. II.7, т. II.8, т. II.11 и т. II.12.
10. Изпитване на електрическото съпротивление
10.1. Апаратура и материали
Маса със стоманено или алуминиево покритие.
Мегаомметър, постояннотоков, с напрежение 500 V.
Плосък правоъгълен проводим положителен електрод с размери (450 ± 2) mm х (150 ± 2) mm и обща маса 5 kg.
10.2. Провеждане на изпитването
Изпитват се три одеяла. Преди изпитване всяко одеяло се кондиционира в съответствие с т. 1.2.
Апаратурата се разполага, както е показано на фигура 4. Мегаомметърът се свързва с масата (отрицателен електрод) и положителния електрод. Одеялото се полага разгънато на масата, а мегаомметърът се настройва съобразно инструкциите на производителя. Електрическото съпротивление на одеялото се измерва между масата (отрицателен електрод) и плоския правоъгълен положителен електрод, като положителният електрод се движи по повърхността на одеялото и се проверява цялата площ на образеца.

Фигура 4
Фигура 4

11. Изпитване на гасителна ефективност на стандартно пожарно огнище с масло – олио за готвене
11.1. Апаратура и материали
Пожарно огнище, изработено от заварена стоманена ламарина с дебелина 2 mm, с размери:
– дълбочина (100 ± 5) mm и диаметър (447 ± 5) mm, или
– дълбочина (100 ± 5), дължина (400 ± 5) mm и широчина (400 ± 5) mm.
Хоризонтална метална маса с височина (800 ± 10) mm и размери (1800 ± 10) mm х (1800 ± 10) mm.
Стойка за закрепване на пожарното огнище – изработена от ъглова стомана с размери (25 х 25) mm. Стойката е с височина (140 ± 5) mm и размери (310 ± 5) mm х (310 ± 5) mm.
Гориво – 5 литра масло (олио) за готвене с температура на самозапалване в диапазона от 350 °С до 370 °С. Използва се ново гориво за всяко изпитване.
Газова горелка.
11.2. Провеждане на изпитването
Температура на околната среда от 0 °С до 30 °С.
Пожарното огнище се поставя върху стойката, която е разположена върху масата така, че да е равноотдалечена от двете срещуположни страни D и F и разстоянието от страна А на масата до отдалечения борд на огнището да е (750 ± 5) mm (фигура 5).

Фигура 5
Фигура 5

Газовата горелка се разполага централно под пожарното огнище за загряване на маслото (олиото) така, че неговата температура, измерена в центъра, да се повишава със скорост около 10 °C/min, за да настъпи самозапалване на олиото в рамките на 25 до 35 min, а след това газовата горелка се спира.
Време на свободно горене на горивото (олиото) от момента на самозапалването – 2 min.
След свободното горене одеялото се поставя симетрично върху пожарното огнище от страна А на масата.
Огнището се счита за загасено, ако няма видими пламъци 30 min след самозапалването и няма повторно възпламеняване в рамките на 3 min след отстраняване на одеялото.
След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).
12. Изпитване на гасителна ефективност на стандартно пожарно огнище с летливи течности
12.1. Апаратура и материали
– пожарно огнище съгласно т. 11.1;
– поставка – хоризонтална маса съгласно т. 11.1;
– гориво – 5 литра алифатно въглеводородно гориво с точка на кипене не по-ниска от 88 °С и не по-висока от 105 °С. Не е необходимо да се използва ново гориво за всеки тест;
– вода – 2,5 литра.
12.2. Провеждане на изпитването
– температура на околната среда – от 0 °С до 30 °С;
– първоначална температура на горивото (20 ± 5) °С;
– пожарното огнище се поставя на масата така, че да е равноотдалечено от двете й срещуположни страни D и F, като разстоянието от страна А на масата до най-далечната част на борда на огнището е (900 ± 5) mm (фигура 6).

Фигура 6
Фигура 6

В пожарното огнище се налива първо вода (половината от обема на горивото) така, че да се постигне средна дълбочина от 15 mm, а след това се налива горивото, което се запалва и се оставя да гори свободно в продължение на 1 min.
След свободното горене одеялото се поставя симетрично върху пожарното огнище откъм страна А на масата, като престоява 2 min върху пожарното огнище.
Огнището се счита за загасено, ако няма видими пламъци 3 min след запалването.
След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).

Приложение № 2 към чл. 9, т. 2

Изисквания към системата за фабричен производствен контрол, въведена от производителя на продукти за пожарогасене

1. Системата за фабричен производствен контрол трябва да отговаря на изискванията, описани в следните точки от БДС EN ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)".

- 4.2 (Изисквания за документацията) с изключение на 4.2.1 а).
- 5.1 e) (Осигурява наличието на ресурси).
- 5.5.1 (Отговорности и пълномощия).
- 5.5.2 (Представител на ръководството).
- 6 (Управление на ресурсите).
- 7.1 (Планиране на създаването на продукта), с изключение на 7.1 а).
- 7.2.3 с) (Обратна информация от клиенти, включително техни рекламации).
- 7.4 (Закупуване).
- 7.5 (Производство и предоставяне на услуга).
- 7.6 (Управление на техническите средства за наблюдение и измерване).
- 8.2.2 (Вътрешен одит)
- 8.2.3 (Наблюдение и измерване на процесите).
- 8.2.4 (Наблюдение и измерване на продукта).
- 8.3 (Управление на несъответстващ продукт).
- 8.5.2 (Коригиращи действия).

2. Изискванията по т. 1 включват и: калибриране, обучение, записи, рекламации и периодични проверки на описаните в глава втора физични и технически характеристики на продуктите за пожарогасене.

3. Системата за фабричен производствен контрол може да бъде част от система за управление на качеството, например в съответствие с БДС EN ISO 9001.

4. Трябва да бъдат налице и редовно да бъдат калибрирани средства за извършване на изискваните проверки.

5. На разположение трябва да бъдат записи за проследяване на продукта.

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.)

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
гр. София 1309, ул. Пиротска № 171А
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за съответствие на продукт за пожарогасене на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.)
рег. №........................../.....................г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ: .....................................................................................................................................
(продукт, марка, модел, тип)
2. ПРОИЗВОДИТЕЛ: ........................................................................................................................................
(наименование и адрес)
3. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: .......................................................................
...............................................................................................................................................................................
(характеристики на продукта, свързани с удовлетворяване на изискванията към него)
4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: ............................................................................................................................
5. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ: .....................................................................
...............................................................................................................................................................................
(документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията към него)
6. УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Удостоверяване на съответствието на продукта за пожарогасене с изискванията на глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
Удостоверението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Удостоверението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Забележки:
1. Настоящото удостоверение се отнася само за този продукт.
2. Извлечения от настоящото удостоверение не може да се размножават без писмено съгласие на ГДПБЗН – МВР.
3. Информация относно валидността на настоящото удостоверение е публикувана на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
                                ДИРЕКТОР: .............................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 5 към чл. 14, ал. 2
(Отм. - ДВ, бр. 12 от 2023 г., в сила от 03.02.2023 г.)

Приложение № 6 към чл. 22
(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

№ .....................................

1. Наименование на типа продукт: ........................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. Партиден или сериен номер, позволяващ идентификация на конкретния продукт: ......

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Наименование на производителя, адрес за контакт с производителя и място на производство на конкретния продукт (партида)

.........................................................................................................................

........................................................................................................................
Декларирам, че гореописаният продукт (партида):

1. съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол, и:

- е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие № ………………..….………., издадено от директора на ГДПБЗН - МВР, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол, или

- е включен в списъка по чл. 30 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол и разполага с валиден сертификат за съответствие № ………………..….………. по чл. 10, ал. 3 от същата наредба;

2. е произведен при внедрена:

система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или

система за фабричен производствен контрол с включени изисквания, както следва: ........

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

(описват се изискванията, на които отговаря системата за фабричен производствен контрол)

Забележки:

1. В т. 2 се отбелязва със знак "Х" при коя от определените 2 системи е произведен продуктът.

2. При внедрена система за фабричен производствен контрол в т. 2 се описва дали същата отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 9 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя по т. 3.

Производител:

.......................................................................................................................

(име, длъжност)

..................................................

(място и дата на издаване)

..................................................

(подпис)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ