Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г.,
изм. ДВ. бр.84 от 20 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 10 Декември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).

Чл. 2. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
1. организира осъществяването на ДПК на територията на цялата страна;
2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) и регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществява ДПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и от директора на ГДПБЗН - МВР;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) осъществява ДПК на обектите и строежите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, на инвестиционните проекти за същите строежи, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, и в случаите, определени с друг нормативен акт.
(2) Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и РДПБЗН:
1. организират осъществяването на ДПК на територията на определения им район на действие;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) ръководят, контролират и оценяват дейността на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;
3. осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН - МВР или от директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) осъществяват ДПК на обектите и строежите, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН, на инвестиционните проекти за същите строежи, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на определения район на действие на две и повече РСПБЗН;
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) осъществяват ДПК на обекти и строежи, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР, и на инвестиционни проекти за същите строежи;
6. изпълняват указанията на ГДПБЗН - МВР при осъществяване на ДПК.
(3) Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението":
1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие;
2. организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им участъци "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) по осъществяване на ДПК;
3. изпълняват указанията на СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на ДПК.

Чл. 3. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Чл. 4. Директорът на ГДПБЗН - МВР:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК на територията на страната;
2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;
3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на ДПК от органите за ПБЗН;
4. утвърждава график за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
6. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР списък на обектите и строежите, които се водят на отчет в ГДПБЗН - МВР;
7. определя инвестиционните проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от ГДПБЗН - МВР извън определените по чл. 2, ал. 1, т. 4;
8. утвърждава график за извършване на проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;
9. определя със заповед служители от ГДПБЗН - МВР, които водят отчетността по осъществявания ДПК в обектите и строежите по т. 6.
10. (нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР.

Чл. 5. (1) Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН - МВР;
3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН - МВР за дейността по осъществяване на ДПК;
4. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;
6. определя със заповед списък на обекти, подлежащи на комплексни проверки, и утвърждава графиците за тяхното извършване;
7. определя със заповед списък на обекти и строежи, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН;
8. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) определя със заповед реда за осъществяване на ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 5;
9. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, които се водят на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН;
10. определя със заповед видовете инвестиционни проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от СДПБЗН/РДПБЗН.
(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 6 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.

Чл. 6. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН с писмена заповед може да възложи временно на служител от една РСПБЗН задачи за осъществяване на ДПК в района на действие на друга РСПБЗН за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:
1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
2. се извършват кампанийни проверки или се осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;
3. длъжността е вакантна.

Чл. 7. (1) Началникът на РСПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
2. осъществява ДПК в определения район на действие;
3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на СДПБЗН/РДПБЗН;
4. информира и се отчита пред директора на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК;
5. предлага на директора на СДПБЗН/РДПБЗН списък на обектите, подлежащи на комплексни проверки, и график за тяхното извършване;
6. определя със заповед териториален и/или специализиран участък на всеки служител, осъществяващ ДПК, съобразно спецификата на определения район на действие;
7. утвърждава за всеки служител, осъществяващ ДПК, списък и график за извършване на контролни проверки на обекти и строежи;
8. утвърждава график за извършване на тематични проверки на обекти.
(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 5 и 7 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.
(3) Когато със заповедта по ал. 1, т. 6 се създават специализирани участъци за осъществяване на ДПК, обектите, определени в тях, се изключват от териториалните участъци.

Чл. 8. Началникът на РСПБЗН с писмена заповед може да възложи на служител от един участък осъществяването на ДПК в други участъци за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:
1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;
2. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)
3. се извършват кампанийни проверки или осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;
4. длъжността е вакантна.

Чл. 9. Началникът на УПБЗН:
1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;
2. осъществява ДПК в определения район на действие;
3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на РСПБЗН;
4. информира и се отчита пред началника на РСПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК.

Чл. 10. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на съответния обект.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН. В досието се съхраняват:
1. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) всички административни актове и документи, издадени от органите за ПБЗН;
2. документи за вложените в обекта строителни продукти по чл. 19;
3. кореспонденцията (писма, уведомления и др.) до съответната РСПБЗН във връзка с предстояща учебна евакуация, заверени заповедни книги, както и при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, пожароизвестителна система, система за гласово оповестяване и пожарогасителна система, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
4. планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Всяко досие на обекта се окомплектова с опис и контролен лист. В описа се вписват всички документи, съхранявани в досието, а в контролния лист - имената и длъжността на ръководителя на съответното звено (група/сектор/РСПБЗН), който следва най-малко веднъж годишно да осъществява контрол за редовното водене на досието, както и да отразява в контролния лист установените констатации от неговата проверка.

Чл. 12. Дейността на органите, осъществяващи ДПК, се планира чрез:
1. планове за дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН и служителите, осъществяващи ДПК, в съответствие с установения ред в МВР;
2. планове за кампанийни дейности на СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия - избори, международни форуми и др.);
3. графици за извършване на комплексни, контролни и тематични проверки.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК в обектите и строежите по чл. 4, т. 6 и чл. 5, т. 7, се изпращат до директора на ГДПБЗН - МВР или съответно до директора на СДПБЗН/РДПБЗН и се съхраняват в самостоятелни досиета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК при проектирането и изграждането на строежи, за които са издадени становища по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.), се изпращат до директора на ГДПБЗН - МВР. При въвеждане в експлоатация на същите строежи писмена справка с информация се изпраща до директора на ГДПБЗН - МВР относно изпълнението на мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност, заложени в становищата, издадени по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Раздел III.
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Чл. 14. (1) Държавният противопожарен контрол включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне и експлоатация на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в други, предвидени в закони случаи.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 органите за ПБЗН съобразно тяхната компетентност:
1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) извършват проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
4. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
5. прилагат административнонаказателни мерки и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;
7. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
8. участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
9. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация;
10. издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност, когато това е предвидено в нормативен акт;
11. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
12. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Копия на писмените становища, дадени от органите за ПБЗН при участие в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, се съхраняват в досиетата на обектите по чл. 11, а за останалите обекти - в самостоятелно досие в РСПБЗН, в чийто район на действие попада обектът.

Чл. 15. За осъществяване на дейността по чл. 14, ал. 1 органите за ПБЗН извършват следните проверки:
1. комплексни;
2. контролни;
3. за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия;
4. тематични;
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) проверки за издаване на удостоверителни документи;
6. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
7. по сигнали по чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗМВР и предложения по чл. 107, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите или строежите.

Чл. 16. (1) Комплексни проверки се извършват на обекти в експлоатация най-малко веднъж на четири години за установяване съответствието им с техническото състояние, при което същите са въведени в експлоатация, и с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
(2) Резултатите от комплексните проверки се отразяват в протокол (приложение № 1).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Комплексните проверки се ръководят от служител на ръководна длъжност.
(4) Обектите, които задължително подлежат на комплексни проверки, се определят по следните показатели:
1. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5А" и "Ф5Б" с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
2. обекти от клас на функционална пожарна опасност "Ф5.1" с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 3500 кв. м или с едновременно пребиваващ персонал над 100 човека;
3. обекти от клас на функционална пожарна опасност "Ф5.2" с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;
4. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5Г" с разгъната застроена площ над 10 000 кв. м и с едновременно пребиваване на персонал над 50 човека;
5. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 400 човека;
6. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 200 легла;
7. обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека;
8. обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
9. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 2500 кв. м;
10. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 200 легла;
11. учебни заведения с над 300 едновременно обучаващи се и детски заведения с пребиваване на повече от 50 деца;
12. сгради с височина над 28 м (с изключение на подклас Ф1.3), както и сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 10 000 кв. м, включително площта на подземните етажи;
13. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет;
14. сградите на съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции на централно и областно ниво и сградите на националните медии, които отговарят на поне едно от следните условия:
а) общата им разгъната застроена площ е над 500 кв. м;
б) броят на постоянно работещите служители в обекта е повече от 20.
(5) В списъка по чл. 5, ал. 1, т. 6 освен обектите по ал. 4 могат да бъдат включвани и други обекти по предложение на началника на РСПБЗН.
(6) Определянето на броя на пребиваващите хора в обектите се извършва съгласно чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(7) За обекти, въведени в експлоатация с държавна приемателна комисия, в която е взел участие служител от органите за ПБЗН, държавната приемателна комисия се приема за извършена първа комплексна проверка на обекта.

Чл. 17. (1) Контролни проверки на обектите се извършват за установяване съответствието им с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.), а на строежите - за установяване съответствието им с приложимите към строежа строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(2) Най-малко веднъж в годината се извършват задължително контролни проверки по график на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, с изключение на годината, в която е извършена комплексната проверка.
(3) Най-малко веднъж на три години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите с възможност за едновременно пребиваване на 20 и повече човека.
(4) Най-малко веднъж на пет години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите със застроена площ над 50 кв. м.
(5) Контролни проверки се извършват от служител на изпълнителска или по-висока длъжност на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, както и на обектите, отговарящи на следните показатели:
1. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5А" и "Ф5Б" с площ над 50 кв. м.;
2. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5В" с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
3. обекти с категория по пожарна опасност "Ф5Г" с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;
4. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
5. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 100 легла;
6. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 1500 кв. м;
7. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 50 легла;
8. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 5000 кв. м.
(6) Резултатите от извършените контролни проверки на обекти в експлоатация се отразяват в констативен протокол с минимален обхват съгласно приложение № 2, при условие че липсват обстоятелства, налагащи издаването на други административни актове.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Резултатите от извършените проверки за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия се отразяват в Интегрираната система за управление (ИСУ - ПБЗН).

Чл. 18. (1) Тематични проверки се извършват по отделни кампанийни дейности (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия - избори, международни форуми), на характерни групи обекти и строежи по решение на министъра на вътрешните работи, на главния секретар на МВР, на директора на ГДПБЗН - МВР, на директора на СДПБЗН/РДПБЗН и на началниците на РСПБЗН.
(2) Резултатите от извършените тематични проверки се отразяват в подробна справка до разпоредилия проверката, съдържаща наименование на проверените обекти и строежи (съответно вид и регистрационен номер на проверената земеделска техника), както и констатациите от проверките.

Чл. 19. Контролът за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти включва проверка на документите, удостоверяващи експлоатационните показатели на строителните продукти, свързани с изпълнението на изисквания за пожарна безопасност, както следва:
1. за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:
а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка "СЕ" и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадена европейска техническа оценка (ЕТО);
б) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН - МВР, и инструкция и информация за безопасност на български език;
2. за класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на тези по т. 1:
а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка "СЕ" с посочен клас по реакция на огън и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има издадена ЕТО;
б) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) декларация за характеристиките на строителния продукт с посочен клас по реакция на огън въз основа на протокол за класификация - за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност в строежите органите за ПБЗН вписват в заповедните книги по чл. 170, ал. 3 ЗУТ предписания, които се отразяват в ИСУ - ПБЗН чрез попълване на информацията съгласно приложение № 3, а копие от предписанието се съхранява в РСПБЗН.

Чл. 22. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават писмени разпореждания (приложение № 4).

Чл. 23. (1) При неизпълнение на писмено разпореждане по чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР или при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 5).
(2) При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектирането и изпълнението на строежите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актовете за установяване на административни нарушения по реда на ЗУТ (приложение № 5).
(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, актосъставителят изпраща покана на нарушителя, за да се яви за съставяне на акта. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (приложение № 6) се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) В случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административнонаказателното производство се прекратява от административнонаказващия орган с резолюция (приложение № 6а).
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) Акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление се връчват по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, ако нарушителят е изразил съгласие за това по реда на чл. 26а, ал. 5 от Закона за електронното управление. След изтичане на срока по чл. 26, ал. 3 от Закона за електронното управление връчването се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 7).
(2) Наказателно постановление не се издава, когато административнонаказателното производство е приключило със споразумение (приложение № 7а) между административнонаказващия орган и нарушителя, сключено по реда на чл. 58г от ЗАНН.
(3) Наказателните постановления се издават от директора или заместник-директора на ГДПБЗН - МВР, от директора или заместник-директора на СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(4) Споразуменията се подписват като административнонаказващ орган от директора или заместник-директора на ГДПБЗН - МВР, от директора или заместник-директора на СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(5) Административнонаказващите органи по ал. 3 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от ЗАНН.
(6) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.
(7) Актовете за установяване на административните нарушения, резолюциите за прекратяване на административнонаказателните производства, наказателните постановления и споразуменията по чл. 58г от ЗАНН се завеждат в актова книга (приложение № 8).
(8) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и издадените въз основа на тях резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, споразумения по чл. 58г от ЗАНН и наказателни постановления се изпращат в ГДПБЗН - МВР.

Чл. 25. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР или с дейности, които създават опасност от възникване на пожари и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се налагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):
1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, водени на отчет в ГДПБЗН - МВР;
2. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти извън посочените в т. 1;
3. спиране на строителството и използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие.
(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва с изготвяне на констативен акт за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 9) от органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.
(3) Въз основа на констативния акт по ал. 2 се издава заповед за налагане на ПАМ (приложение № 10).
(4) Заповедта за налагане на ПАМ се издава:
1. по ал. 1, т. 1 - от директора или заместник-директора на ГДПБЗН - МВР;
2. по ал. 1, т. 2 - от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН;
3. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) по ал. 1, т. 3 - от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН или началниците на РСПБЗН.
(5) Констативните актове за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 2 и заповедите по ал. 3 се завеждат в книга (приложение № 11).
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Принудителните административни мерки се привеждат в изпълнение чрез съставяне на протокол (приложение № 12) и поставяне на лепенка с печат (приложение № 13).
(7) За привеждане в изпълнение на ПАМ органът, осъществяващ ДПК, може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) При наличие на фактическа невъзможност за привеждане в изпълнение на ПАМ чрез поставяне на лепенка с печат това обстоятелство се отразява в протокол (приложение № 14). В този случай ПАМ се привежда в изпълнение от комисия, определена със заповед на органа, издал заповедта за налагане на ПАМ.
(9) Достъп в обект с наложена ПАМ с цел осъществяване на дейности за отстраняване на нарушенията, послужили като фактическо основание за налагането на ПАМ, се разрешава, след като собственикът/ползвателят на обекта е отправил искане по реда на чл. 29 АПК до органа, издал заповедта за налагане на ПАМ. След получаване на разрешение териториалният орган за ПБЗН премахва поставената лепенка, като съставя протокол (приложение № 15).
(10) За осигуряване на краткотраен достъп в обекта, необходим за оглед, измервания, изнасяне на вещи, оборудване и др., лепенката се премахва по реда на ал. 9. Незабавно след приключване на дейностите териториалният орган по ДПК отново поставя лепенка, като изготвя протокола по ал. 6.
(11) Отмяната на ПАМ се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед (приложение № 16).
(12) Заповедта за отмяна на ПАМ се изпълнява от териториалния орган по ПБЗН, осъществяващ ДПК, с издаване на изпълнителен акт (приложение № 17).
(13) Заповедта за налагане на ПАМ подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.
(14) Оспорването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на АПК.

Чл. 26. При установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, при които има данни за извършени престъпления, се уведомява незабавно прокуратурата.

Чл. 27. (1) Директорът на ГДПБЗН - МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН - МВР, директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и началниците на РСПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 18) до държавни органи, организации и юридически лица за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, когато йерархически подчинените им структурни звена не са отстранили нарушенията след прилагане на съответните административни мерки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Директорът на ГДПБЗН - МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН - МВР и директорите на СДПБЗН/РДПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 19) по компетентност до органите за национален строителен контрол или кметовете на общини за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и издаването на строителни книжа.
(3) Копия от писмата по ал. 2, издадени от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН, се изпращат в ГДПБЗН - МВР.

Чл. 28. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, които не се предоставят на трети лица.

Чл. 29. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи за правоспособност за лица, упражняващи пожароопасни и взривоопасни професии и дейности.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Отчитането на резултатите от осъществения ДПК се извършва чрез въвеждане в ИСУ - ПБЗН на информация за:
1. вида на извършените проверки от органите за ПБЗН, участията в експертни съвети по устройство на територията и държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежи, проверените обекти, строежи и инвестиционни проекти и издадените/връчените документи;
2. започнатите административнонаказателни производства, състоянието по изпълнението на наказателните постановления, издадени от органите за ПБЗН, и прекратените производства от административнонаказващия орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Въвеждането на информация по ал. 1 се извършва в съответствие с правилата по § 1а от допълнителни разпоредби на наредбата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Най-малко веднъж месечно ръководителят на съответното структурно звено за ПБЗН (СДПБЗН/РДПБЗН/РСПБЗН) извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността, като проверява въведената информация в ИСУ - ПБЗН съгласно приложение № 21 и предприема мерки за отстраняване на установените пропуски.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Най-малко веднъж на всеки шест месеца ръководителят на съответното структурно звено за ПБЗН извършва контрол на правилното отчитане и осъществяване на дейността, като проверява въведената информация в ИСУ - ПБЗН съгласно приложение № 22 и предприема мерки за отстраняване на установените пропуски.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Предписаните мероприятия в разпоредителните актове се водят на контрол и се отчитат в ИСУ - ПБЗН, чрез попълване на информацията съгласно приложение № 23. Отчитането на изпълнението на всички предписани мероприятия се извършва в срок до три месеца след изтичане на срока за тяхното изпълнение.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, водят на отчет в ИСУ - ПБЗН чрез попълване на информацията съгласно приложение № 3 всички строежи, за които е постъпило искане за издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 и/или за които е постъпило писмено уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ.

Чл. 32. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват ДПК в обектите по реда на тази наредба.

Раздел IV.
Ред за извършване на проверки и издаване на удостоверителни документи за пожарна безопасност по искане на заинтересовани лица

Чл. 33. (1) По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават следните удостоверителни документи:
1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 24);
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация (приложение № 25);
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт (приложение № 25);
4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 27).
(2) За издаването на документи по ал. 1 се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Документите по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 3 се издават след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.
(4) За всички случаи, извън посочените в ал. 2 и 3, искането за становище се подава до началниците на РСПБЗН.
(5) Сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 се издава след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице до директора на ГДПБЗН - МВР - за обекти по чл. 2, ал. 1, т. 4, а във всички останали случаи - до директора на СДПБЗН/РДПБЗН.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Писменото искане съдържа информацията по чл. 29, ал. 2 АПК. Заявителят е длъжен да посочи в писменото искане телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Чл. 35. (1) Към исканията по чл. 34, ал. 1 и 5 се прилагат следните документи:
1. когато искането се подава от упълномощено лице - пълномощно с нотариална заверка на подписа;
2. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., доп - ДВ, бр. 18 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) документ за внесена държавна такса, съгласно чл. 33, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат:
1. копие на виза за проектиране или извадка от действащ ПУП, а при застрояване в неурегулирани територии - документите по чл. 58 и 59 ЗУТ;
2. проектни материали по съответните части.
(3) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 2 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат копия от:
1. разрешение за строеж;
2. окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
(4) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
(6) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.
(7) Копията на документите по ал. 1 - 6 се подават заверени с подпис и печат за вярност.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Органите по чл. 34 определят реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 35, и се произнасят с издаване на съответния документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Издаването, оспорването, допълването, поправката на очевидна фактическа грешка, тълкуването и възобновяването на производството по издаване на съответния документ по ал. 1 се извършва по реда на чл. 125а ЗМВР.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Чл. 37. Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от заявителя присъствието на специалисти, както и представяне на строително-техническа, технологична и друга документация.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) При установяване на съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 3 се издават от:
1. директора на ГДПБЗН - МВР, заместник-директора на ГДПБЗН - МВР или директора на СДПБЗН/РДПБЗН - за обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7;
2. директора на СДПБЗН/РДПБЗН - за обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10;
3. началника на РСПБЗН - за всички случаи, извън посочените в т. 1 и 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
(3) При установяване на несъответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност органите по ал. 1 издават:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) решение за отказ (приложение № 28), в което се описват несъответствията на проекта с правилата и нормите за пожарна безопасност;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) решение за отказ (приложение № 29), в което се описват несъответствията на обекта/строежа с правилата и нормите за пожарна безопасност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Становищата и решенията за отказ по ал. 1 и 3 се съобщават на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 АПК.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 или решение за отказ за издаване на такова становище може да бъде издавано като вътрешна административна услуга на компетентния административен орган при условията и по реда, регламентирани в специален закон.
(2) В становището и решението по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, инсталацията или съоръжението, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта, инсталацията или съоръжението с действащите към момента на подаване на искането за издаване на становище строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, инсталациите или съоръженията, действащи към момента на извършване на проверката.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват проверка и съставят протокол (приложение № 30).
(2) В протокола по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
(3) Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както следва:
1. обектът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност - налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите за пожарна безопасност и са създадени условия за тяхното спазване;
2. обектът не съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност - налице е несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или не са създадени условия за спазването им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) В случаите по ал. 3, т. 1 се издава сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, а в случаите по ал. 3, т. 2 - решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 31).

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Сертификатът за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или решението за отказ за издаване на сертификат за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се издава от директора на ГДПБЗН - МВР, а за останалите случаи - от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.) Срокът на валидност на сертификата е пет години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) Сертификатът или решението за отказ за издаване на сертификат се съобщават на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването им, за което се прилага чл. 61 АПК.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа по чл. 40, ал. 1, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица. Решението се съобщава по реда на чл. 40, ал. 3.

Раздел V.
Ред за извършване на проверки по сигнали и предложения, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност

Чл. 42. (1) Разглеждането и решаването на предложения по смисъла на чл. 107, ал. 3 АПК се извършва в срока по чл. 118 АПК.
(2) Решенията по ал. 1 се съобщават на подателя в седемдневен срок от постановяването им.

Чл. 43. За получаване на разрешение за проверка в жилищата на граждани в случаите по чл. 125, ал. 3 ЗМВР се отправя писмена молба от началника на РСПБЗН до председателя на съответния районен съд, за което се уведомява подателят на сигнала.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "Обща разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена (включително площта на подземните и полуподземните етажи).

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) За нуждите на планирането на дейността по държавен противопожарен контрол, отчитането на информацията по чл. 21 и чл. 30, ал. 1 и 5, отчитането на друга информация за извършена дейност, както и за събиране на допълнителна информация, свързана с пожарната безопасност на обектите и строежите, в ГДПБЗН - МВР, се създава и експлоатира Интегрирана система за управление (ИСУ - ПБЗН). Правилата за функционирането и използването ѝ се определят със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм., бр. 4 от 2014 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2017 Г.)

§ 2. По неприключените до влизането в сила на наредбата производства за издаване на сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност по чл. 33, ал. 1, т. 5 сертификатите се издават със срок на валидност пет години.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2019 Г.)

§ 4. Започналите производства по издаване на становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обект или решения за отказ за издаване на такива становища се довършват по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2020 Г.)

§ 46. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложения

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 - 31

(приложения 5, 6а, 7, 7а, 8 и 22 са в сила до 22.12.2021 г. включително, за новите версии виж отделните файлове)

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2 / ПРОТОКОЛ за резултатите от комплексна проверка, извършена на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР/

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6 / КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ за резултатите от контролна проверка, извършена на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР/

Приложение № 3 към чл. 21 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / ИНФОРМАЦИЯЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДПК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИТЕ

Приложение № 4 към чл. 22 / Разпореждане за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ........................................

АКТ № ________

за установяване на административно нарушение

Днес, ____ 20__ г., подписаният _______________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

на длъжност __________________________________ при ___________________________________
(посочва се заеманата длъжност) (структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. ____________________________________________________ ,
(имената по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец:
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

дата на раждане: ___________________  ;

2. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ , дата на раждане: _____________ ,

съставих настоящия акт против _______________________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя
чужденец/наименование на юридическото лице или едноличния търговец)

ЕГН: ___________________________ , възраст: _________ , ЕИК ____________________________ ,
(за чужденци - датата на раждане)

място на раждане: ____________________________________________________________________ ,
(попълва се за нарушители чужденци, ако има информация за това - по паспорт
или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр. (с.) ________________________________________

__________________________________________________________________________,
(точен адрес на нарушителя)

на длъжност __________________________________________________________________________ ,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

за това, че: 1. На ______ 20___ г. в гр. (с.) ____________________, ул. _____________ № _____

________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване на проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)

2. На ______ 20___ г. в гр. (с.) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. На ______ 20___ г. в гр. (с.) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ ,

с което е нарушил: По т. 1: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ________________________________________________________________________________

По т. 3: ________________________________________________________________________________

От нарушението са претърпели имуществени вреди ___________________________________
(посочват се имената (наименованието), точният 

________________________________________________________________________________________
адрес и ЕГН/ЕИК на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, и какви

________________________________________________________________________________________
вреди са причинени)

Иззех като доказателства ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого са поверени за пазене)

________________________________________________________________________________________

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)

Уведомен съм за правото ми в 14-дневен срок да отправя предложение до административнонаказващия орган ...................................................... за сключване на
(посочва се кой е административнонаказващият орган)

споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

0 Желая наказателното постановление да ми бъде връчено чрез изпращане на съобщение до следния персонален профил .....................................................................,

регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.
(попълва се от нарушителя)

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _______________ НАРУШИТЕЛ: _________________________________

(подпис)                          (подпис)

СВИДЕТЕЛИ:

1. __________________________
(подпис)

____________________________________
(дата на подписване на акта от нарушителя)

2. __________________________
(подпис)

Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(имената и точният адрес на свидетеля по лична карта)

________________ ________________
(дата) (подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

РАЗПИСКА

Подписаният _______________________________________________________________________
(имена на нарушителя)

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 7-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

__________________________________ ___ ПОДПИС: ________________
(дата на получаване препис от акта)

 

Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3 / Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение

Приложение № 6а към чл. 23, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) Резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство ИЗТЕГЛИ

Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) / Наказателно постановление ИЗТЕГЛИ

Приложение № 7а към чл. 24, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) Споразумение за приключване на административнонаказателното производство. ИЗТЕГЛИ

Приложение № 8 към чл. 24, ал. 7 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., предишно Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.)

КНИГА
за завеждане на съставените актове, издадените резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, сключените споразумения и издадените наказателни постановления
в ................................................................. гр. ......................................

Приложени е8

Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2 / КОНСТАТИВЕН АКТ за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност

Приложение № 10 към чл. 25, ал. 3 / ЗАПОВЕД за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 от ЗМВР

Приложение № 11 към чл. 25, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / КНИГА за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)

Приложение № 12 към чл. 25, ал. 6 / ПРОТОКОЛ за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

Приложение № 13 към чл. 25, ал. 6 / Лепенка с печат "ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 255 ЗМВР"

Приложение № 14 към чл. 25, ал. 8 / ПРОТОКОЛ за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

Приложение № 15 към чл. 25, ал. 9 / ПРОТОКОЛ за временно премахване на печат, поставен на основание чл. 25, ал. 6 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, за обявяване и изпълняване на Заповед № ........... от .......... за налагане на ПАМ по чл. 255 ЗМВР

Приложение № 16 към чл. 25, ал. 11 / ЗАПОВЕД за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР

Приложение № 17 към чл. 25, ал. 12 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ за отмяна на наложена мярка по чл. 255 от ЗМВР

Приложение № 18 към чл. 27, ал. 1 / Уведомително писмо до държавни органи, организации и юридически лица за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност

Приложение № 19 към чл. 27, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / Уведомително писмо до органите за национален строителен контрол или кметовете на общини за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти

Приложение № 20 към чл. 30, ал. 1, т. 1 (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.)

Приложение № 21 към чл. 30, ал. 3 (Предишно Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 2, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / Информация за извършена дейност по направление ДПК - месечна

Приложение № 22 към чл. 30, ал. 4 (Предишно Приложение № 22 към чл. 30, ал. 1, т. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) Информация за извършената дейност по направление ДПК - за шестмесечие ИЗТЕГЛИ

Приложение № 23 към чл. 30, ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., предишно Приложение № 23 към чл. 30, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение № 24 към чл. 33, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Приложение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4 (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

Приложение № 27 към чл. 33, ал. 1, т. 5 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

Приложение № 28 към чл. 38, ал. 3, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Приложение № 29 към чл. 38, ал. 3, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ за издаване на документ по чл. 125а, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗМВР - СТАНОВИЩЕ или друг документ

Приложение № 30 към чл. 39, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / Протокол от проверка за издаване на сертификат за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност

Приложение № 31 към чл. 39, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 04.09.2020 г.) / Решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ