Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015 г., отм. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016 г.

Отменена с Параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 10.12.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

Чл. 2. Превантивният контрол е комплекс от мероприятия за контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове и в случаите, предвидени в други закони.

 

Чл. 3. Дейността на органите, осъществяващи превантивен контрол, се планира чрез:

  1. планове за дейността на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН), Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) и Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) към СДПБЗН в съответствие с установения ред в МВР;
  2. графици за извършване на проверки.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате