Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Обн. ДВ. бр.75 от 29 септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на персонала, който ще ръководи или осъществява дейности по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, за получаване на разрешение и за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Чл. 2. (1) Лицата, които ще ръководят пожарогасителната дейност, спасителната дейност и/или противопожарното обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти, следва да отговарят на едно от изискванията:
1. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в област на висшето образование „технически науки“ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или други сходни специалности в сферата на пожарната безопасност, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина;
2. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности в област на висшето образование „технически науки“, да са завършили курс за първоначално професионално обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) при Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР) и да са работили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;
3. да са работили не по-малко от 5 години по съответното направление на дейност на длъжност за държавен служител, за която се изисква висше образование.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.