Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Обн. ДВ. бр.75 от 29 септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на персонала, който ще ръководи или осъществява дейности по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, за получаване на разрешение и за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Чл. 2. (1) Лицата, които ще ръководят пожарогасителната дейност, спасителната дейност и/или противопожарното обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти, следва да отговарят на едно от изискванията:
1. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в област на висшето образование „технически науки“ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или други сходни специалности в сферата на пожарната безопасност, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина;
2. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности в област на висшето образование „технически науки“, да са завършили курс за първоначално професионално обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) при Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР) и да са работили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;
3. да са работили не по-малко от 5 години по съответното направление на дейност на длъжност за държавен служител, за която се изисква висше образование.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.)

Чл. 3. (1) Лицата, които ще осъществяват пожарогасителна дейност и/или спасителна дейност, притежават необходимата квалификация за извършване на тази дейност, ако отговарят на изискванията на чл. 2 или на поне едно от следните изисквания:
1. да притежават средно образование и да са преминали курс за първоначално професионално обучение по направлението на дейност в Академията на МВР или в сродни училища на други държави;
2. да притежават средно образование и да са прослужили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по направлението на дейност.
(2) Лицата по ал. 1, които ще са водачи на пожарен или спасителен автомобил, следва да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория по Закона за движение по пътищата.

Чл. 4. Лицата, които ще осъществяват противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти, следва да отговарят на изискванията по чл. 2 или да притежават завършено средно образование и да са работили не по-малко от 5 години в структурните звена за ПБЗН по направление държавен противопожарен контрол.

Чл. 5. (1) Лицата, които ще ръководят дейността по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности в област на висшето образование „технически науки“, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина, и да отговарят на условията по чл. 6.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.)

Чл. 6. Лицата, които ще осъществяват дейностите по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и сервизно обслужване на противопожарни уреди, следва да притежават средно образование и да отговарят на следните условия:
1. да притежават удостоверение (приложение № 1) за завършен курс за обучение за извършване на съответната дейност в една от следните институции:
а) Академията на МВР;
б) професионални гимназии, отговарящи на критериите, определени в приложение № 3;
в) центрове за професионално обучение (ЦПО), отговарящи на критериите, определени в приложение № 3;
2. да притежават удостоверение (приложение № 2) за завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията в институция по т. 1 на всеки 5 години след издаване на удостоверението по т. 1.

Чл. 7. Курсовете по чл. 6 се извършват по програми, разработени от Академията на МВР и съгласувани е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР).

Чл. 8. След завършване на курсовете по чл. 6 теоретичните и практическите знания и умения на лицата се оценяват от изпитна комисия, назначена от обучаващата институция, с включени представители от Академията на МВР.

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) (1) Образование, придобито в чужбина, се признава при условията и по реда на българското законодателство.
(2) За признато от Националния център за информация и документация висше образование, придобито в чужбина, не се изисква представяне на удостоверение, а се извършва проверка по служебен ред.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата „образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е степента по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 129, ал. 7 ЗМВР.
§ 3. Лицата, получили удостоверения за завършени курсове по чл. 10, ал. 6, т. 1 и 2 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (обн., ДВ, бр. 91 от 2011 г.; отм., бр. 78 от 2014 г.) или по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2014 г.) ползват правата на лицата, получили удостоверения съответно по чл. 6, т. 1 и 2 от тази наредба.
§ 4. Лицата, започнали обучение по чл. 10, ал. 6 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност или по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, до влизане в сила на тази наредба, завършват обучението си и им се издава удостоверение по досегашния ред.
§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на ГДПБЗН – МВР.

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1

udostoverenie_6_1_small

Приложение № 2 към чл. 6, т. 2

udostoverenie_6_2_small

Приложение № 3 към чл. 6

I. Критерии, на които следва да отговарят професионалните гимназии и центровете за професионално обучение за провежане на курсове по чл. 6 за обучение за придобиване на квалификация и/или за поддържане и актуализиране на квалификацията за осъществяване на дейността „сервизно обслужване на противопожарни уреди“
1. Изисквания към центровете за професионално обучение и професионалните гимназии:
Центровете за професионално обучение да са лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по професия и специалност от област на образование „Техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Професионалните гимназии да провеждат обучение съгласно заповед на министъра на образованието и науката по професия и специалност от област на образование „Техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 ЗПОО.
2. Изисквания към лицата, които провеждат обучението:
Обучението да бъде извършено от преподаватели, отговарящи на едно от следните изисквания:
а) да притежават преподавателски стаж в сферата на пожарната техника не по-малко от една година във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР или в сродно акредитирано висше училище в Република България;
б) да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висше образование „технически науки“ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или други сходни специалности в сферата на пожарната безопасност, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина, и да притежават удостоверение за завършен курс по чл. 6, т. 1 за сервизно обслужване на противопожарни уреди.
3. Изисквания към материално-техническата база за провеждане на обучението:
Теоретичната подготовка да бъде провеждана в учебни кабинети, оборудвани съгласно изискванията на учебните програми по чл. 7. Практическата подготовка да бъде провеждана в учебна работилница, оборудвана с технически средства и материали, които позволяват извършването на определените в учебната програма по чл. 7 упражнения по сервизно обслужване на противопожарни уреди. Практическото обучение може да бъде провеждано и в сервизи на търговци, получили разрешение за осъществяване на дейността „сервизно обслужване на противопожарни уреди“.

II. Критерии, на които следва да отговарят професионалните гимназии и центровете за професионално обучение за провежане на курсове по чл. 6 за обучение за придобиване на квалификация и/или за поддържане и актуализиране на квалификацията за осъществяване на дейността „поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“
1. Изисквания към центровете за професионално обучение и професионалните гимназии:
Центровете за професионално обучение да са лицензирани от НАПОО по една от следните професии: „Машинен техник“, „Техник на прецизна техника“, „Мехатроника“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“; „Електротехник“, „Електромонтьор“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“; „Техник по комуникационни системи“, „Техник на електронна техника“, „Техник по автоматизация“ от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“; „Монтажник на В и К мрежи“ от професионално направление „Строителство“.
Професионалните гимназии да провеждат обучение съгласно заповед на министъра на образованието и науката по една от следните професии: „Машинен техник“, „Техник на прецизна техника“, „Мехатроника“ от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“; „Електротехник“, „Електромонтьор“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“; „Техник по комуникационни системи“, „Техник на електронна техника“, „Техник по автоматизация“ от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“; „Монтажник на В и К мрежи“ от професионално направление „Строителство“.
2. Изисквания към лицата, извършващи обучението:
Обучението следва да бъде извършено от преподаватели, отговарящи на едно от следните изисквания:
а) да притежават преподавателски стаж в сферата на пожарната тактика или пожарната техника не по-малко от една година във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР или сродно акредитирано висше училище в Република България;
б) да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висше образование „технически науки“, придобита в акредитирано висше училище в страната или в чужбина и удостоверение за завършен курс по чл. 6, т. 1 за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
3. Изисквания към материално-техническата база за провеждане на обучението:
Теоретичната подготовка да бъде провеждана в учебни кабинети, оборудвани съгласно изискванията на учебните програми по чл. 7.
Практическата подготовка да бъде провеждана в учебна работилница, оборудвана с технически средства и материали, които позволяват извършването на определените в учебната програма по чл. 7 упражнения по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения. Практическото обучение може да бъде провеждано и в обекти, в които са осигурени пожарни кранове, автоматични пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за отвеждане на дима и топлината и системи за гласово уведомяване.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ