Инструкция №Iз-491 от 28 март 2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР

Обн., ДВ, бр. 34 от 01.04.2008 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за организиране и осъществяване експлоатацията на пожарната техника (ПТ) на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (НСПБЗН - МВР).
Чл. 2. (1) Инструкцията се прилага и в структурните звена на НСПБЗН - МВР, създадени по чл. 107, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), както и в други структурни звена на МВР, експлоатиращи ПТ.
(2) Инструкцията може да се използва като методическо пособие от търговци по смисъла на чл. 108 ЗМВР, осъществяващи пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (ПГ и АСД) на територията на страната, и доброволните формирования, създадени по чл. 110 ЗМВР.

 

Чл. 3. Редът за експлоатацията, съхранението и отчетността на ПТ се определя и от Инструкция № I-83 от 31.VIII.1994 г. за експлоатация, планиране и материално-техническо осигуряване на моторните превозни средства, инженерната и бойна техника в МВР, Инструкция № I-125 от 2.VII.2004 г. за отчетността на материалните активи (ДМА и ДЗ) в МВР, както и заповедите и указанията на директорите на НСПБЗН - МВР, дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" - МВР (ДМТОСО - МВР), областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОДПБЗН) и от експлоатационно-техническата документация, издадена от производителите.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.