Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност на територията на ведомствена бензиностанция

1. До работа с колонки за течни горива, да се допускат само оправомощени работници, които са преминали съответните инструктажи и обучения за безопасна работа и противопожарна охрана.

2. Преди започване на работа обслужващият колонките трябва да приеме съоръженията от предната смяна, да провери за тяхната изправност и безопасно състояние и да започне работа само с изправни и безопасни съоръжения и работно място.

3. При всяка забелязана неизправност, криеща опасност за живота и здравето на персонала и имуществото на работодателя, трябва да изключи съоръженията, да вземе мерки за отстраняване на опасностите и да уведоми незабавно определеното длъжностно лице.

4. На територията на бензиностанцията да се пази чистота. При случайно разливане на гориво-смазочни материали – незабавно да се вземат мерки за обезвреждането им и за почистване на мястото.

5. Напоените с гориво-смазочни материали – парцали, пясък, трици и други да се събират в метални съдове с плътно затварящи се капаци. Съдържанието на същите в края на всяка работна смяна, да се изхвърлят на определеното за това място.

6. При възникване на пожар дежурния не трябва да предприема гасенето сам, ако това ще застраши неговото здраве и живот.

7. По време на буря и гръмотевици наливането на петролни продукти на бензиностанцията, да се преустановява.

8. Зареждането на резервоарите на моторните превозни средства да се извършва при загасен двигател.

9. С бензиноколонките да се зареждат само резервоарите на моторни превозни средства и метални туби, но не и в други съдове.

10. Бензиностанциите да се зареждат с петролни продукти (масла, смазки, антифриз и др.), само в стандартни опаковки, които да се съхраняват в отделно помещение.

11. Празните съдове от използвани ЛЗТ, ГТ и ГГ се съхраняват плътно затворени на специално предназначени места, защитени от прякото въздействие на източници на възпламеняване.

12. На територията на бензиностанцията не се разрешава:
12.1. паркиране и ремонт на транспортните средства – мотокари, товарни автомобили и др.;
12.2. съхраняване и складиране на лесно запалими течности, горими течности, горими газове и на горими материали и изделия без обозначение с предупредителен знак за опасност, съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
12.3. използване на открит огън и на необезопасени за работа в съответната среда уреди и съоръжения;
12.4. използване на необезопасени транспортни средства и без необходимата защита за съответната работна среда;
12.5. пълнене на съдове, които не са предназначени за съхранение на дизелово гориво;
12.6. паркиране на МПС за зареждане с дизелово гориво и на МПС с прикачени захранващи тръбопроводи към стационарни резервоари извън технологичното време за зареждане на резервоарите на станцията;
12.7. паркирането на МПС извън изградените и предназначени за целта места на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните тръби, колонките за зареждане на МПС и съоръженията за пълнене на резервоарите.

13. На територията на бензиностанцията е забранено:
13.1. използването на горивопроводите за заземяване на автоцистерната;
13.2. извършването на преглед или ремонт на бензиноколонките и съоръженията към тях, когато със същите се налива дизелово гориво;
13.3. използването на неизправни бензиноколонки, шлангове и пистолети, както и използването им при недобро уплътняване на технологичните тръбопроводи;
13.4. извършването на работи, несвързани с приемането и раздаването на петролните продукти;
13.5. движението на МПС със скорост по-голяма от 5 км/час;
13.6. миенето на помещения и съдове, както и пране на дрехи с лесно запалими течности;
13.7. пушенето, ползването на открит огън и извършването на заваръчни работи;
13.8. съхраняването на амбалаж от горивосмазочни материали.

14. Преди ремонт на помпи, филтри, въздухоотделители и други части на бензиноколонките, горивото от тях да бъде източено.

15. През време на ремонта, да се преустановява работа с всички бензиноколонки.

16. При ремонтни работи по съоръженията не се разрешава:
16.1. извършването им от неправоспособен и неоправомощен персонал;
16.2. използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;
16.3. употребата на инструменти и приспособления, при работа с които могат да се образуват искри;
16.4. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;
16.5. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност" и „Експлозивна опасност";
16.6. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията за осигуряване на безопасност при пожар;
16.7. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия.

Настоящата инструкция е разработена на основание нормативните изисквания. Тя е задължителна за всички, които експлоатират, обслужват и работят в бензиностанцията. Неспазващите тази инструкция при повреди, аварии и злополуки носят административна, имущиствена и друга отговорност.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ