Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.

Инструкция за осигуряване на здраве и безопасност при работа на Отговорник ПБЗН

1.Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование - средно техническо и първоначално обучение за отговорник ПБЗН.
1.2. Трудов стаж и професионален опит – една година.

2.Основни трудови задължения:

2.1. Създава организация за осигуряване на пожарна безопасност /ПБ/ в обектите на дружеството и спазване на утвърдените вътрешни и нормативните правила, инструкции, заповеди и изисквания за пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/;
2.2. Осъществява системен контрол на изправността на аварийното и противопожарно техническо обезпечаване на обектите.
2.3. Извършва пожарогасителни и спасителни дейности и оперативна защита при необходимост.
2.4. Използва предоставените защитно, специално работно облекло /СРО/ и личните предпазни средства /ЛПС/, когато работата го изисква.

3. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в офиса:

3.1. Поддържане на технически изправна електрическа инсталация и ел. оборудване от ел.технически персонал, доказано с протоколи от ежегодни измервания на степента на защита на електрическите съоръжения;
3.2. Своевременно отстраняване на установени ел. неизправности от квалифицирани ел. специалисти;
3.3. Неоставяне на включени отоплителни и други нагревателни уреди без надзор;
3.4. Поддържане на факторите на работна среда в пределно допустимите норми, доказано с протоколи от измервания на микроклимата и осветеност.
3.5. Поддържане на чистота и подреденост на работното място.

4.Мерки за здраве и безопасност при работа.

4.1. Преди започване на работа:
4.1.1. Отговорникът да е запознат с настоящата инструкция срещу подпис;
4.1.2. Осигуряване на необходимите му защитно работно облекло /РО/, личните предпазни средства /ЛПС/, конуси и сигнална лента за ограничаване достъпа на хора и техника, които не са заети с работата или отстраняване на аварията. Проверка на изправността на ЛПС;
4.1.3. Предприемане на противопожарните мерки, определени в съответно издадените актове и наряди при извършване на огневи, пожароопасни или газоопасни работи, както и на други необходими, нормативно определени мерки за осигуряване на пожарна безопасност, в т.ч.:
- Обозначаване на работната и опасната зона със знаци и сигнали за безопасност и пожарна безопасност;
- Почистване на работната зона от горими материали и суха растителност, опесъчаване при наличие на разливи на горими и лесно запалими течности;
- Наличие на изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар.

4.2. По време на работа:
4.2.1. Започване на огневи, пожароопасни или газоопасни работи след изпълнение и проверка на мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност, писмено регламентирани в акта или наряда;
4.2.2. Използване на необходимите специални работни облекла и лични предпазни средства, когато работата го изисква;
4.2.3. Съблюдаване спазването на противопожарните мероприятия, определени с актовете и нарядите и на нормативно регламентираните мерки за пожарна безопасност.
4.2.4. Наблюдение и упражняване на контрол за възникване на опасности в процеса на работа.

4.3. След приключване на работата:
4.3.1. Привеждане на работната зона в пожаробезопасно състояние;
4.3.2. Контрол на наблюдението на работната зона след приключване на огневите работи в продължение на не по-малко от три часа от длъжностно лице, определено в съответния акт за потенциална опасност от възникване на пожар;
4.3.3. Почистване от горими и лесно запалими материали и подреждане на работното място;
4.3.4. Изключване на електрическото захранване на машините и съоръженията.
4.3.5. Изключване на осветлението.

5. Знаци и сигнали по безопасност на труда и противопожарна безопасност, кагато са необходими!
5.1. Сигнална лента за ограничаване достъпа на техника и лица, незаети с работата или отстраняването на аварията;
5.2. Табели, забраняващи тютюнопушенето, паленето на открит огън както, в т.ч. размразяването с открит огън;
5.3. Предупреждаващи, забранителни и задължителни знаци и сигнали за здраве и безопасност при работа и пожарна безопасност.

6.Опасни или вредни места, материали, оборудване – (части, механизми, зони, материали), когато има такива!
6.1. Зоната около сондажа;
6.2. Зоната около цистерна със суров нефт;
6.3. Технически неизправен автомобил.

7.Конкретни забрани за действия или бездействия:
7.1 Забранено тютюнопушенето!
7.2. Забранена е употребата на алкохол преди и през време на работа!
7.3. Забранено паленето на открит огън!
7.4. Забранено оставянето на включени отоплителни и други нагревателни уреди без надзор!

8.Възможни рискови опасности и начини за недопускане.
8.1. Риск от пътно.транспортно произшествие /ПТП/:
- Спазване на Закона за движението по пътищата и подзаконовите му нормативни актове;
- Техническо изправно и регистрирано МПС;
- Неупотреба на алкохол преди и по време на работа;
- Спазване на физиологичния режим на труд и почивка.

8.2. Риск от поражение от ел. ток:
- Поддържане на ел. инсталацията и оборудване в техническа изправност;
- Ежегодни ел. измервания за проверка на степента на защита на контура „фаза-защитен проводник“ и на заземяването на ел. инсталациите и оборудване;
- Отстраняване на неизправностите от квалифициран ел.технически персонал.

8.3. Риск от пожар:
- Познаване на утвърдените инструкции и правила за пожаробезопасна работа с лесно запалими течности, горими течности и горими газове, за работа с пожарогасителни съоръжения и за осигуряване на пожарна безопасност в обекти на дружеството;
- Използване на необходимите ЛПС и СРО;
- Теоретична и практическа подготовка. Познаване на плана за действие при пожар. Проиграване на плана за евакуация.

8.4. Риск от травмични увреждания:
- Поддържане на подовете чисти, равни и сухи;
- Достатъчна осветеност;
- Ползване на стандартни здрави стълби и наличие на надеждни парапети при работа или достъп до работно място, намиращо се на височина.
9.Обслужване и поддържане на работното оборудване– (преглед, разглобяване, мазане, съхранение):
9.1. Поддържане в готовност и изправност на зачислената противопожарна техника.
10.Специфични изисквания ( включително за противопожарна и аварийна безопасност), правила и действия от документацията на използваното оборудване или технологията на производството.
10.1. Извлечени от практическия опит заключения при използването на работното оборудване. – няма известни.

11. Използвано работно оборудване:
Пожарогасители.
Противопожарно одеало.
Тупалки за суха трева.

12 .Необходими лични предпазни средства при работа:
Противогазова маска с комбиниран филтър;
Защитни обувки с метално бомбе;
Защитно работно облекло;
Защитна каска;
Защитни ръкавици;
Защитни очила

Настоящата инструкция е разработена на основание длъжностна характеристика и оценка на риска за длъжността и следните нормативни документи:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Закон за защита при бедствия.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ