Примерно досие за пожарна безопасност за училище

Нормативно основание: чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

Съдържание

 1. Вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта - чл. 9, ал. 1, т. 1
 2. Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност - чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3
 3. Заповед за определяне на реда за извършване на огневи работи - чл. 9, ал. 2, т. 1
  1. Форма на акт за извършване на огневи работи на временни места.
  2. Форма на дневник за регистриране на извършваните огневи работи.
 4. Заповед за определяне на редa за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения - чл. 9, ал. 2, т. 2
 5. Заповед за определяне на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън - чл. 9, ал. 2, т. 3
 6. Заповед за определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения - чл. 9, ал. 2, т. 4
  1. Форма на дневник за регистриране изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
 7. Заповед за определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав - чл. 9, ал. 2, т. 5
 8. Заповед за определяне на правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време - чл. 9, ал. 2, т. 6
 9. Заповед за определяне на реда и длъжностни лица за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове - чл. 9, ал. 2, т. 7
  1. Форма на дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
 10. Заповед за определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали - чл. 9, ал. 2, т. 8
 11. Заповед за определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво - чл. 9, ал. 2, т. 9
 12. План за действие на личния състав за гасене на пожари.
 13. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията - чл. 9, ал. 1, т. 3
 14. План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария - чл. 9, ал. 1, т. 4
 15. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност.
 16. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
 17. Съгласувателни, разпоредителни и административнонаказателни документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението.
 18. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.).
 19. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
 20. Протоколи за проведена учебна евакуация.

За да изтеглите примерното досие за пожарна безопасност в училище използвайте следния линк:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Примерно досие за пожарна безопасност за училище”