Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – 2013 г.

Издаден от Камарата на строителите в България

Обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017г.

Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за реда и водене на Централния професионален регистър на строителя - ДВ, бр. 100 от 15 декември 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят:
1. редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра";

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.