Наредба за медицинската експертиза

Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г.
Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014 г. - в сила от 01.01.2015 г., изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016 г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Май 2017 г., доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017 г., изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017 г., отм. ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г.

Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза - ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г., в сила от 27.06.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 23 ЮНИ 2017 Г.
за приемане на Наредба за медицинската експертиза

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредбата за медицинската експертиза.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 и 67 от 2014 г., бр. 17 от 2016 г.; Решение № 12773 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 40 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2017 г.; Решение № 787 на Върховния административен съд от 2017 г. – бр. 44 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.
Чл. 2. Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които упражняват трудова дейност и не са им определени вид и степен на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяванията.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате