Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2000 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят техническите правила и норми при проектиране на нови, както и при реконструкция и преустройство на съществуващи строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, наричани за краткост "строежи за ВВООБ".
Чл. 2. (1) При обособяване и устройство на територията и при проектиране на строежите по чл. 1 освен изискванията на тази наредба се спазват:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате