Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.95 от 4 Декември 1981 г., отм. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997 г.

Отменено основание. Законът за противопожарната охрана е отменен с § 2, т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 122 от 19 декември 1997 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба регламентира основните изисквания за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи работи.