Заповед No 232 от 20.06.2006 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука

Издадена от управителя на Националния осигурителен институт
обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.

Отменена със Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ)

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (ДВ, бр. 6 от 2000 г.) нареждам:

1. Считано от 1 юли 2006 г. утвърждавам образец на Декларация за трудова злополука (Обр. О-11/2006/НОИ) съгласно приложението.

2. Отменям образец на декларация за трудова злополука, утвърдена със заповед No 405 от 29.12.2001 г.