Указания и формат за извършване и документиране на оценка на безопасността на опасни химични вещества и смеси

Отменени със Заповед № РД-184 от 9.03.2021 г. за утвърждаване на формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС

Утвърдени със Заповед № РД-288 от 3 април 2012 г.

I. Общи положения.

Основната цел на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Наредбата), приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г. (Обн., ДВ, бр. 43/7.06.2011г.) е да се осигури адекватен контрол на риска за човешкото здраве и околната среда от съхранението на опасни химични вещества и смеси (опасни химикали), чрез въвеждане на общи изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химикали и извършване на оценка на безопасността на съхранението на тези химикали.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате