Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.

Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Б. Петков

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

по

ред

Икономическа дейност Код по КИД – 2008 Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2015 – 2016 – 2017)
1 2 3 4
1. Добив на метални руди 07

8.37

2. Воден транспорт 50 4.08
3. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39 3.48
4. Добив на въглища 05 2.18
5. Производство на основни метали 24 2.12
6. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38 1.65
7. Строителство на съоръжения 42 1.64
8. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 1.61
9. Сухопътен транспорт 49 1.55
10. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1.53
11. Пощенски и куриерски дейности 53 1.50
12. Спомагателни дейности в добива 09 1.39
13. Специализирани строителни дейности 43 1.37
14. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1.33
15. Горско стопанство 02 1.28
16. Строителство на сгради 41 1.25
17. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1.15
18. Артистична и творческа дейност 90 1.14
19. Производство на тютюневи изделия 12 1.14
20. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1.14
21. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 81 1.11
22. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 1.03
23. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 1.00
24. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35

0.96

25. Производство на превозни средства, без автомобили 30 0.94
26. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 37 0.92
27. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 0.89
28. Производство на електрически съоръжения 27 0.88
29. Добив на неметални материали и суровини 08 0.82
30. Въздушен транспорт 51 0.79
31. Производство на лекарствени вещества и продукти 21 0.75
32. Производство на мебели 31 0.75
33. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 28 0.73
34. Дейности на екстериториални организации и служби 99 0.72
35. Производство, некласифицирано другаде 32 0.67
36. Производство на химични продукти 20 0.63

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.

 

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.”

  1. Здравейте,
    Благодаря Ви за сигнала, пропуснали сме да актуализираме линка в процедурата. Вече всичко е поправено в текста, ето и линк към заповедта за застраховане, приложима през 2022 г.:
    https://zbut.eu/bulgarianlaw/zapoved-rd-01-289-zastrahovane-trudova-zlopoluka-2022/

  2. Не разбирам защо давате заповед от 2019г за задължителната застраховка трудова злополука и табличка за прилагане за 2020г? Има някаква грешка!!Нали трябва да ползваме табличка за 2022г.?