BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7, ревизия 3, в сила от 01.03.2016 г.

Актуална версия: версия 7, ревизия 4 от 1 март 2017 г.

Обн. ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ.

Процедурата за акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC 17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно с други документи от системата за управление на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) и документи и ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват на български и английски на страницата на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/. Такива са:
• Процедура за акредитация BAS QR 2;
• Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
• Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
• Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
• Правила за работата на ТКА BAS QR 6;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.