Нoрми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения

Публ., БСА 2/88

Отменени с § 3, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., в сила от 20.04.2016 г.

Раздел І. Общи положения

Чл. 1. (1) Тези норми се прилагат при проектирането на нови, както и при обновяване или разширение на съществуващи самостоятелни или обединени детски ясли и градини и учебно-възпитателни заведения.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате