Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

Приета с ПМС № 77 от 09.04.2002 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002 г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2003 г., изм. ДВ. бр.92 от 15 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.56 от 10 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011 г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015 г.

отм. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г.
Отменена с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 255 от 29 септември 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 56 от 2007 г.) С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България;
2. случаите на освобождаване от издаването на разрешения за работа на чужденци в Република България;
3. допустимата обща продължителност на заетостта;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате