Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.

Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към средствата за измерване, посочени в чл. 2;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на средствата за измерване по чл. 2 със съществените изисквания към тях;
3. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и за проверка за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.