Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

В сила от 17.09.2002 г.

Приета с ПМС № 204 от 03.09.2002 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015 г.

Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане - ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (В СИЛА ОТ 15.03.2004 Г.)

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към съоръженията под налягане и функционалните групи, които работят с максимално допустимо налягане (PS), по-високо от 0,05 мегапаскала (МРа);
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) Лицата, които произвеждат съоръжения под налягане или функционални групи, са длъжни да осигурят съответствието им със съществените изисквания, определени в наредбата.
<table style="border-color: #228ddd;">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #228ddd;">
<h3 style="text-align: center;">За да видите пълното съдържание на документа, трябва да имате абонамент за ниво 1.</h3>
<h3 style="text-align: center;">Влезте в системата или <a href="https://zbut.eu">вижте как да се абонирате</a>.</h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>