Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Приета с ПМС № 205 от 12.09.2001 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001 г., попр. ДВ. бр.90 от 19 Октомври 2001 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.

Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(В сила от 01.07.2003 г.)

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера;
2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания към тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.