Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане

Приета с ПМС № 210 от 14.09.2001 г.
Обн. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2001 г., изм. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.

Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2007 г.) (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания, на които трябва да съответстват съдовете под налягане, произвеждани серийно, наричани по-нататък "съдовете";

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате