Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.76 от 31 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009 г., попр. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011 г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015 г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.

Отменена с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби - ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., в сила от 17.01.2017 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;
2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;
3. прегледите на морските кораби за съответствие на оборудването им с техническите изисквания към него;
4. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате